Poniżej treściwa a obiecująca korespondencja na temat możliwości naprawy fragmentu trasy rowerowej wzdłuż ul. Sikorskiego przeciętej przez jednokierunkową uliczkę parkingową i dojazd do stacji benzynowej. Odpowiedź Biura Drogownictwa daje nadzieję, że niedługo rowerzyści nie będą musieli jeździć wąskim i krętym chodnikiem w świetle otwierających się drzwi sklepów, ani też nielegalnie jeździć pod prąd i wskakiwać na krawężniki.

Pismo do Biura Drogownictwa z 20 VII

Niniejszym wnoszę o poprawę warunków dla ruchu rowerowego wzdłuż wschodniej strony ul. Sikorskiego na odcinku Mangalia-punkt sprzedaży samochodów. W tym celu wskazane wydają się trzy czynności (schemat orientacyjny w załączniku), po kolei od południa na północ:

a) obniżenie krawężnika na styku uliczki parkingowej przed budynkiem Mangalia 4 z ciągiem pieszo-rowerowym (oznaczone literą A na schemacie),

b) umożliwienie ruchu rowerów w obu kierunkach po uliczce parkingowej przed budynkiem Mangalia 4 (oznaczone literą B na schemacie) aż do obniżonego krawężnika opisanego w pkcie a),

c) wytyczenie i utwardzenie przejazdu rowerowego pomiędzy terenem stacji benzynowej a kontynuacją ciągu pieszo-rowerowego (oznaczone literą C na schemacie), zapewne wskazane byłoby przy tym umieszczenie na środku przejazdu słupka, by zapobiec korzystaniu z niego przez samochody.

Linia przez teren stacji benzynowej pokazuje najprostszy i najwygodniejszy przebieg trasy rowerowej wzdłuż Sikorskiego* -- obecna sytuacja, w której rowerzyści zmuszeni są korzystać z wąskiego i pozbawionego jakichkolwiek wyłukowań chodnika, zniechęca do korzystania z roweru jako środku transportu. Wprowadzenie powyższych drobnych usprawnień niskim kosztem poprawi warunki na tej trasie.

*Jako że teren ten wedle informacji na Ortofotomapie jest częścią pasa drogowego, możliwe jest też wyznaczenie na nim dwukierunkowego pasa rowerowego.

Odpowiedź Biura Drogownictwa z 12 VIII

Wprowadzenie zgłoszonych przez Pana postulatów poprawy warunków dla ruchu rowerowego wzdłuż wschodniej strony ul. Sikorskiego, na odc. Mangalia - punkt sprzedaży samochodów, wydaje się zasadne.

Wnioskowane przez Pana propozycje zmiany organizacji ruchu we wskazanej lokalizacji zostaną przekazane zarządcy drogi wraz z zaleceniem realizacji.

Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Stanisław Szweycer