Trwają konsultacje programu ochrony środowiska przed hałasem

Stołeczne Biuro Ochrony Środowiska informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, które będą trwały do 19 lipca 2013 r. Dnia 16 lipca od godz. 17:00 w Centrum Zielna, ul. Zielna 37, budynek C, piętro V, odbędzie się spotkanie otwarte. Więcej w witrynie poświęconej mapie akustycznej.

Uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: mapaakustyczna@um.warszawa.pl i za pomocą formularza który znajduje się w w/w witrynie.

Urząd m.st. Warszawy zapewnia, że rozpatrzy wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski i umieści informacje o ich uwzględnieniu w ostatecznym dokumencie. Trudno pochwalić organizowanie konsultacji tak ważnego zagadnienia w wakacje. Tym bardziej więc zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania uwag. Poniżej publikujemy wystąpienie stowarzyszenia Ciche Niebo Nad Warszawą.

Fragment kwestionowanej mapy akustycznej Bielan. Krąg hałasu wokół dzielnicy stale się zacieśnia, nachodzi też na obszary podlegające szczególnej ochronie przyrodniczej.

Uwagi do Mapy Akustycznej

Od: Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą

Do: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Warszawa 10.06.2013

Uwagi do mapy akustycznej m.st. Warszawy w części hałas lotniczy – dzielnice Bemowo, Bielany, Żoliborz

Wykonanej mapie akustycznej Warszawy 2012 – hałas lotniczy dla dzielnic Bemowo, Bielany, Żoliborz zarzucamy nierzetelność polegającą na zaniżeniu mocy hałasu lotniczego emitowanego przez samoloty korzystające z pasa kręgu nadlotniskowego lotniska Babice. Całość obszaru kręgu nadlotniskowego w dzielnicach Bemowo, Bielany, Żoliborz oznaczona jest na mapie akustycznej kolorem żółtym, tzn. jako podlegające oddziaływaniu hałasem 45-50 dB, podczas gdy hałas na tym obszarze wynosi w okresie wzmożonych lotów z widocznością (maj – październik) 52 – 58 dB/miesiąc.

Nasze dane pochodzą z dwóch punktów pomiarowych ustawionych na trasie przelotu samolotów po kręgu nadlotniskowym, gdzie hałas lotniczy mierzony jest mikrofonem non-stop całą dobę, a dane przekazywane są do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i tam zamieszczane na jego stronie internetowej.

Miejsce posadowienia punktów pomiarowych, ich wędrówka po Warszawie, i ich tajemnicze wielomiesięczne „awarie” w okresie największego ruchu lotniczego, to temat na odrębne wystąpienie. Dla celów niniejszego pisma posługujemy się jednak danymi z 2-ch punktów pomiarowych organizowanych przez lotnisko Babice, bo innych stałych pomiarów nie prowadzi się.

I tak, równoważny poziom dźwięku A obliczony dla normatywnego czasu odniesienia w ciągu dnia (6:00 - 22:00) miesięcznie wynosił:

dla punktu pomiarowego obok lotniska Babice (ul. Kleeberga):
- maj 2011 – 55,8 dB
- czerwiec 2011 – 46,7 dB
- lipiec 2011 -- 54,4 dB
- sierpień 2011 -- 57,5 dB średnia za 3 mies.(VIII,IX,X) – 58,3 dB
- wrzesień 2011 – 57,9 dB
- październik 2011 – 59,5dB

dla punktu pomiarowego położonego 5 km w bok od osi lotniska, ale na trasie kręgu nadlotniskowego (ul. Kolektorska 4) dane wynoszą odpowiednio:
- maj 2011 – 54,2 dB
- czerwiec 2011 – 47,6 dB
- lipiec 2011 -- 53.3 dB
- sierpień 2011 -- brak danych średnia za 3 mies.(V,VI,VII) – 51,7 dB
- wrzesień 2011 – brak danych
- październik 2011 – brak danych

Średnia na ul. Kleeberga za 2012 r. za 6 miesięcy – 52,6 dB. Punkt pomiarowy na ul. Kolektorskiej w 2012 r. – nie istniał.

Jak widać, wyniki pomiarów wykonywanych z natury z użyciem przyrządów pomiarowych z mikrofonem rażąco różnią się od wyników osiąganych metodą symulacji komputerowej i stosowanej do przygotowania mapy akustycznej

Twórcy mapy akustycznej tworząc mapę z danymi wyjściowymi za okres 2010 – 2012 realnie za pomocą mikrofonu dokonali pomiarów 2 (dwa!) razy w dniach 10-12. X.2012.

Dane z mapy akustycznej 2012 są identyczne jak z mapy akustycznej 2010, podczas gdy liczba operacji lotniczych na lotnisku Babice w roku 2009 w miesiącach maj-październik wynosiła 17 683, a w tych samych miesiącach roku 2011 wzrosła do 27 936.

Po wtóre nie można „rozcieńczać” hałasu lotniczego na trasie kręgu lotniska Babice, dzieląc go przez liczbę dni w całym roku i przez porę nocną. Przeszło 90% operacji lotniczych na lotnisku Babice wykonuje, dopuszczone tam naszym zdaniem bezprawnie – lotnictwo cywilne, a głównie prywatne ośrodki szkolenia. Loty treningowe po kręgu odbywają się głównie w miesiącach maj-październik, w ciągu dnia w godz. 6.00 - 22.00, i to wtedy mieszkający poniżej cierpią najbardziej.

Tylko ok. 10% przelotów dokonuje prawny właściciel lotniska – służby porządku publicznego podległe MSW.

Trzecim podstawowym błędem przy sporządzaniu mapy akustycznej Warszawy – hałas lotniczy – dzielnica Bemowo,Bielany,Żoliborz, poza zastosowaniem symulacji komputerowej i „rozcieńczeniem” liczby operacji lotniczych przez cały rok i całą dobę jest przyjecie szablonowych danych wyjściowych do symulacji, które nie odpowiadają rzeczywistości.

Chodzi nam o np. takie dane jak: wysokość przelotu, czy hałas emitowany przez poszczególne silniki samolotowe.

Szkolące się załogi lotów cywilnych permanentnie łamią obowiązującą wysokość przelotu, t.j. 450 m. Udokumentowane są przeloty po kręgu w odległości 6 km od lotniska na wysokości poniżej 300 m. Załogi nie trzymają też kursu nad osią kręgu, lecz latają „korytarzem” o szer. + - 500 m. od osi. Jedynie w tym zakresie strefa oddziaływania hałasem lotniczym lotniska Babice w mapie akustycznej oddana jest poprawnie.

Do symulacji komputerowej mapy akustycznej przyjmuje się m.in. marki samolotów. Często jednak dane o emisji hałasu z konkretnej maszyny są nieaktualne z uwagi na jej wiek i zużycie silnika. Ośrodki szkolenia i prywatni właściciele posiadają z reguły maszyny kilkudziesięcioletnie, których silniki są głośniejsze od fabrycznie nowych. Maszyn z silnikami zasilanymi wtryskiem jest niewiele. Dominują maszyny z silnikami z zasilaniem gaźnikowym.

Dzielnice Bemowo, Bielany, Żoliborz zamieszkuje przeszło 300 000 ludzi. Strefa oddziaływania hałasem lotniczym to na mapie akustycznej ok. 50% powierzchni tych dzielnic. Trasa kręgu częściowo przebiega nad terenami słabo zamieszkałymi (odcinek wschodni nad brzegiem Wisły a północny nad hutą Mittal). W pozostałej części oddziałuje jednak na przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Twórcy poprzedniej mapy akustycznej 2010 powoływali się na ankietę z roku 2009 gdzie zaledwie kilka procent mieszkańców dzielnic Bemowo, Bielany i Żoliborza narzekało na hałas lotniczy, a tylko dwa procent chciało zamknięcia lotniska.

Proszę nam wierzyć, że można tak wykreować wyniki takich badań, że w jednym wypadku 100% badanych odpowie, że nie przeszkadza im hałas lotniczy, a drugim 100% odpowie, że jest on dokuczliwy i nie do zniesienia. Wszystko zależy jak daleko od osi kręgu nadlotniskowego mieszka ankietowany.

Bez wątpienia ci mieszkający pod trasą kręgu narażeni są nie na zlewający się w tle hałas, ale wznoszący się od prawie ciszy do blisko 90 dB w chwili przelotu samolotu w zenicie, hałas w interwałach co 1,2, kilka minut. Taki rodzaj hałasu demoluje system nerwowy o wiele skuteczniej, niż hałas np. uliczny o równym natężeniu, którego po pewnym czasie się „nie słyszy”.

Na mapie akustycznej w strefie oddziaływania hałasem lotniczym wyseparowane i oznaczone są m.in. budynki szkół, przedszkoli i szpitali. Takich obiektów jest kilkadziesiąt. Zważywszy, że norma hałasu dla terenów związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży wynosi dla hałasu lotniczego 55 dB, to można przyjąć, że przez cały okres maj-październik dzieci i młodzież przebywająca na obszarze kręgu nadlotniskowego narażona jest na hałas przekraczający normę.

Norma dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej w wys. 60 dB została wg. wskazań przyrządu pomiarowego przy ul. Kleeberga przekroczona w październiku 2011.

Wnosimy zatem:

- o odrzucenie mapy akustycznej 2012 w części hałas lotniczy dla dzielnic Bemowo, Bielany, Żoliborz jako nierzetelnej i nie oddającej rzeczywistych poziomów hałasu na jaki narażeni są mieszkający w obszarze kręgu nadlotniskowego mieszkańcy tych dzielnic,

- o sporządzenie ponownie nowej mapy akustycznej z rozłożeniem na okresy maj-październik i listopad-kwiecień, o przyjecie przy sporządzaniu mapy realnych pomiarów dokonanych przyrządami pomiarowymi z mikrofonem,

- o zorganizowanie min. dwóch stałych punktów pomiarowych monitorujących poziom hałasu na trasie kręgu nadlotniskowego lotniska Babice, niezależnych od punktów pomiarowych prowadzonych przez lotnisko Babice, przy czym posadowienie jednego z nich na terenie wybranej szkoły lub przedszkola.

Z poważaniem
Zbigniew Franczak

do wiadomości:
- Minister Środowiska
- Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy
- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
- Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Od redakcji

Nie jest prawdą, jakoby w ankiecie z roku 2009 zaledwie kilka procent mieszkańców dzielnic Bemowo, Bielany i Żoliborza narzekało na hałas lotniczy.

W raporcie z badań bielańsko żoliborskich czytamy między innymi, że 27,6% badanych (w grudniu!) przyznało, że przeszkadzają im przelatujące samoloty.

Oraz że co szósty (16,9%) respondent zdecydowanie poparł stwierdzenie o uciążliwości przelatujących samolotów."

Więcej o tych badaniach [zobacz >>>].

Zobacz też

Listy mieszkańców Bielan i Żoliborza [zobacz >>>]

Ankieta na temat lotnictwa nad Bielanami i Żoliborzem [zobacz >>>]

Materiał Komitetu ds. Likwidacji Zagrożenia Lotniczego Nad Gminą Warszawa Bielany z 2002 r. [zobacz >>>]

Uchwała Rady Bielan w/s w sprawie ograniczenia uciążliwości i zagrożenia (2001 r.) [zobacz >>>]

Wyniki publicznej sondy nt. wpływu lotniska Babice z 1999 r. [zobacz >>>]

Ankieta na temat lotnictwa nad Bielanami i Żoliborzem z 2009 r. [zobacz >>>]

Tekst z miesięcznika "Nasze Bielany" z 1999 r. [zobacz >>>]

Lista katastrof lotniczych w północnych dzielnicach Warszawy [zobacz >>>]