BIL-09-0014-02

Warszawa, 12.05.2009 r.

Do: Pan Marek Utkin
Wydział Transportu Rowerowego i Kom. Pieszej
Biura Drogownictwa i Komunikacji

dotyczy: projektu przebudowy skrzyżowania ul. Marymonckiej z ul. Dewajtis

Na podstawie Zarządzenia nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z 25.04.2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej Stowarzyszenie zgłasza następujące wnioski i uwagi do w/w projektu.

 1. Negatywnie opiniujemy znaczącą ingerencję w Las Lindego (wycinkę drzew, aneksję trawników, poszerzenie nasypu). Uważamy, że można tego uniknąć
  • przybliżając przejścia i przejazdy dochodzące do południowego narożnika bliżej tarczy skrzyżowania,
  • zwężając pasy ul. Lindego,
  • rezygnując z wytyczania pasa włączenia w kierunku południowym,
  • przenosząc przystanek przed ul. Lindego (zatrzymanie autobusów na skrajnym pasie do prawoskrętu, bliżej osiedli co będzie dodatkową zaletą).
 2. Postulujemy zachowanie drzewa przy znaku B-1 na wlocie w ul. Dewajtis poprzez zmianę geometrii drogi rowerowej.
 3. Postulujemy korektę ciasnego łuku R2 wokół następnego drzewa lub dodanie skrótu drogi rowerowej po drugiej stronie tego drzewa. Problem można też wyeliminować przybliżając przejazd P-11 do tarczy skrzyżowania (o około 6 m), z obu stron lub chociaż po stronie wschodniej (wówczas przejścia i przejazdy biegłyby skośnie do osi jezdni.
 4. Zaniepokojenie budzi bardzo łagodny łuk dla prawoskrętu z Marymonckiej w Dewajtis przecinającego tor jazdy rowerzysty. Można się spodziewać niebezpiecznego wymuszania pierwszeństwa przez samochody i skręcania z dużą prędkością. Postulujemy zmniejszenie promienia tego łuku i rozważenie innych środków poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.
 5. Postulujemy rezygnację z odcinka ścieżki w ul. Lindego z uwagi na jego niewielką użyteczność, zwiększenie kosztów i aż 3 znaki drogowe na jego krańcach (efekt przeznakowania).
 6. Postulujemy zachowanie jak największej liczby drzew, szczególnie cenniejszych gatunków, jak np. szpaler brzóz po którym poprowadzono zachodni krawężnik ciągu pieszego między kładką a ul.Lindego. Nie budzi zastrzeżeń wycinka klonów jesionolistnych.
 7. Postulujemy zwiększenie przestrzeni oczekiwania dla podróżnych przy wiacie tramwajowej (np. do pleców wiaty) i przesunięcie wygrodzenia drogi rowerowej.

Kwestia sygnalizacji wybiega w przyszłość, ale jest na tyle istotna, że chcemy również jej poświęcić kilka zdań. Na ciągach w obrębie omawianego skrzyżowania występuje duże zróżnicowanie typów i natężeń ruchu, co powinno znaleźć odbicie w przemyślanym i optymalnym doborze sygnalizacji.

 1. Poważne zaniepokojenie budzi wprowadzenie sygnalizacji dla tramwajów przecinających ul. Dewajtis, co grozi ich znaczącym spowolnieniem. Uważamy takie rozwiązanie za dopuszczalne jedynie pod warunkiem skutecznej detekcji tramwajów gwarantującej im priorytet przejazdu.
 2. Faza sygnału dla tramwajów oraz pieszych na torowisku powinna być sterowana osobno, poprzez uzależnienie od obecności tramwajów, dla uniknięcia zatrzymywania pieszych, gdy nawet w oddali nie widać tramwaju, a więc zachęcania do lekceważenia czerwonego światła.
 3. Sygnał zielony dla samochodów wyjeżdżających z ul. Dewajtis (i czerwony dla pieszych) powinien być uruchamiany w koordynacji z pozostałymi, ale jedynie po wykryciu pojazdu przed linią zatrzymania.
 4. Prosimy o rozważenie dodatkowego sygnalizatora dla samochodów skręcających z Marymonckiej w ul. Dewajtis ze względów bezpieczeństwa rowerzystów (punkt 4).

Ponadto podtrzymujemy uwagi przekazane 29 marca 2009 na adres biuro@komprojekt.eu

 1. Projektowany pas skrętu z zachodniej jezdni ul. Marymonckiej w ul. Lindego przeprojektować tak, by zachować miejsce na drogę dla rowerów, z uniknięciem kolizji ze schodami z kładki dla pieszych.
 2. Wyłukowania jezdni w narożnikach skrzyżowania R-12 od ul. Lindego oraz R-6 od ul. Dewajtis.
 3. Zrezygnować z wytyczania pasa włączenia w kierunku południowym, tak by zachować rezerwę terenu na przedłużenie DR po zachodniej stronie ul. Marymonckiej.
 4. Czy na istniejącym ciągu P/R w ul. Marymonckiej (oznaczonym jako projektowany) będzie wymieniana nawierzchnia? Jeśli tak, to powinien zostać rozdzielony na odrębną ścieżkę i chodnik.
 5. Na wlocie ul. Dewajtis rozważyć ustawienie znaków:
  • D-40 strefa zamieszkania (ze względu na duży ruch pieszy na jezdni; zamiast istniejącego A-30/piesi);
  • B-18 zakaz wjazdu pojazdom ponad 10 ton (ze względu na niedostosowaną do ciężkiego ruchu nawierzchnię i brak możliwości zawrócenia większych pojazdów);
  • B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych (ze względu na rezerwat).

Do wiadomości: Rada Dzielnicy Bielany