Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Zastępca Prezydenta

Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

W odniesieniu do skargi ponownej [zobacz >>>] stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dn. 10.10.2007 r., w sprawie: niewykorzystania remontu chodnika (ciągu pieszo-rowerowego) przy ul. Marymonckiej (ode. Smoleńskiego - Chlewińska) do jego poszerzenia do szerokości zgodnej z przepisami; zatajenia przeprowadzenia remontu ww. chodnika, co uniemożliwiło wniesienie uwag oraz nieprzestrzegania §1, §2 Pkt. b i c oraz §4 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr. 380/2007, wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1: Remont chodnika przy ul. Marymonckiej został przeprowadzony na skutek interwencji mieszkańców (korespondencja na ww. temat datowana jest od 2005 r. i znajduje się do wglądu z Zarządzie Dróg Miejskich oraz Biurze Drogownictwa i Komunikacji)

Ad. 2: Remonty, zwłaszcza wykonywane w trybie awaryjnym, nie muszą być wcześniej ogłaszane w żadnej publicznej formie lub konsultowane społecznie. Tego typu działanie dotyczy wyłącznie inwestycji lub dużych, planowanych zadań remontowych ujętych w planie wydatków budżetowych jednostki jako wcześniej zaplanowana i wyodrębniona pozycja wydatków budżetowych.

Ad. 3: W.wym. remont był przeprowadzany w trybie awaryjnym, z materiałów aktualnie dostępnych w magazynie, bez przeprowadzania prac projektowych. Zmiana szerokości chodnika wiązać się musi z koniecznością przeprowadzenia prac projektowych i uwzględnienia prac w planie inwestycyjnym, co uwzględniając procedury przetargowe nie było możliwe do zrealizowania w 2007 r.

Uwzględniając potrzebę skomunikowania rowerowego ulic po wschodniej stronie ul. Marymonckiej, rozważony zostanie postulat poszerzenia obecnego chodnika i wykonania dzielonego ciągu pieszego i rowerowego. Biorąc pod uwagę zwiększenie budżetu na infrastrukturę rowerową na 2008 r. z 4 do 8 mln. złotych, przeprowadzenie dalszych zmian zapewniających poprawę warunków dla komunikacji rowerowej w tym rejonie jest możliwe. Stosowne wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich o umieszczenie ww. zadania w planie inwestycyjnym na 2008 r. zostanie przygotowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Jacek Wojciechowicz
Z-ca Prezydenta m.st Warszawy

Od redakcji

Wytłuszczenia zostały dodane przez redakcję. Nie podajemy sygnatury ani daty sporządzenia z powodu ich braku na otrzymanym egzemplarzu pisma.