2. Ponadto na podstawie udostępnionych w prasie szkiców drogi obawiamy się również, że zaproponowane rozwiązania mogą być niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza oraz rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na rysunku widoczne jest rondo w ciągu ul. Księcia Janusza, którego nie ma w planie miejscowym. Ponadto projektanci proponują ruch rowerowy na chodniku na drodze dojazdowej z osiedla mieszkaniowego do galerii handlowej. Przewidujemy, że ruch pieszy i rowerowy będą zapewne znacznie większe niż dopuszczalny przez prawo zakres stosowania ciągu pieszo-rowerowego. Kwestie zgodności projektu budowy drogi z przepisami prawa krajowego i lokalnego powinny być uwzględnione przez projektanta przed ich przekazaniem do konsultacji z mieszkańcami.