3. Konsultacje powinny dotyczyć nie tylko budowy drogi, ale też jej powiązań z istniejącą infrastrukturą drogową i siecią przyrodniczą miasta. Nie wiadomo, w jaki sposób inwestor zamierza zapewnić połączenie budowanych chodników i drogi dla rowerów z infrastrukturą pieszą i rowerową wzdłuż ul. Górczewskiej oraz na terenie wokół galerii handlowej. Omawiane miejsce leży w głównym powiązaniu przyrodniczym pomiędzy obszarami systemu przyrodniczego zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Dlatego dla wariantów zakładających budowę drogi zarządzający galerią handlową powinien przedstawić mieszkańcom w trakcie konsultacji analizy ruchu drogowego i z zakresu ochrony środowiska uzasadniające przyjęte rozwiązania oraz zabezpieczające mieszkańców przed ich negatywnymi skutkami.