Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski i uwagi w zakresie ruchu pieszego i rowerowego w projekcie rozbudowy ul. Marywilskiej:

Uwagi ogólne

1. Należy doprojektować dodatkowe ciągi piesze w rejonie przystanków autobusowych, tak by dojście od najbliższego przejścia pieszego do przystanku nie wymagało dwukrotnego przecinania drogi dla rowerów. Warto także rozważyć przysunięcie przystanków do skrzyżowań - prosimy o wyjaśnienie, jakie uzasadnienie ma odsuwanie początku zatoki dodatkowe 10-15 m za przejście dla pieszych.

2. Należy zwrócić uwagę, by projektowane ekrany przeciwhałasowe nie zasłaniały widoczności w rejonach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (np. przy ul. Bohaterów, Parowozowej).

3. Na odcinkach, na których droga rowerowa i chodnik prowadzą za ekranami przeciwhałasowymi, należy przewidzieć odrębne od oświetlenia jezdni oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych.

Uwagi szczegółowe

4. Należy zapewnić powiązania projektowanych dróg rowerowych z zaprojektowanymi przez Transprojekt Warszawa drogami rowerowymi wzdłuż Trasy AK. Z obecnej wersji rysunku wynika urwanie dróg rowerowych ok. 100 m przed ścieżkami w węźle Trasa AK / Marywilska.

5. Przejazd dla rowerów pod ul. Marywilską na południowym brzegu Kanału Żerańskiego powinien zostać poszerzony do parametrów ciągu pieszo-rowerowego, a w miarę możliwości -- do 4-5 m, jako element planowanego ciągu rekreacyjnego nad Kanałem.

6. Uważamy za niedopuszczalne, że na mostach nad Kanałem Żerańskim znalazło się miejsce na 7 (słownie: siedem) pasów dla ruchu samochodowego, a zabrakło go dla normatywnej drogi dla rowerów. Jest to przykład nieuzasadnionego i sprzecznego z polityką transportową faworyzowania ruchu samochodów indywidualnych w relacji do centrum miasta. Widzimy dwie możliwości rozwiązania:

- poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej poprzez poszerzenie konstrukcji lub zwężenie jezdni zachodniej (rezygnacja z jednego pasa lub zwężenie pasów do 3,25 m);

- doprojektowanie nowej kładki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie jezdni -- kładka ta powinna przeprowadzać również nad ulicą Płochocińską i łącznicą do ul. Płochocińskiej.

7. Podobna uwaga dotyczy wiaduktu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową. Tu również można albo poszerzyć ciąg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej albo doprojektować nową kładkę pieszo-rowerową po stronie wschodniej. Wybrane rozwiązanie powinno być spójne z tym wybranym dla mostu nad Kanału Żerańskiego.

8. Postulujemy wykonanie bezkolizyjnego przejazdu pieszo-rowerowego pod lub nad łącznicami w północno-zachodnim narożniku węzła Płochocińska / Marywilska. W projekcie przewidziano nieosygnalizowane przejazdy przez wloty wielopasowego ronda oraz przez wydzieloną jezdnię do prawoskrętu. Takie ronda są bardzo nieprzyjazne i niebezpieczne dla ruchu rowerowego, a tutaj zagrożenie dodatkowo zwiększa fakt, że planowany przejazd znajduje się u stóp zjazdu. O ile przejazd przez wlot ronda można pozostawić jako obsługujący powiązanie z ul. Płochocińską (azyl na przejeździe przez wlot ronda należy poszerzyć do 3 m), to dla głównej relacji północ-południe wskazane byłoby wykonanie przejazdu bezkolizyjnego.

9. Wnosimy o poszerzenie i wyprostowanie chodnika po obu stronach ul. Płochocińskiej w rejonie wejść na przystanek PKP Żerań, a także poszerzenie peronu najbliższej pary przystanków autobusowych. Po uruchomieniu SKM do Legionowa należy się tu spodziewać okresowo sporego ruchu pieszego (wysiadający jednocześnie pasażerowie pociągu).

10. W rejonie Faelbetu należy zoptymalizować układ ciągów pieszych, rezygnując z ich "przyklejania" do krawędzi jezdni, tak by skrócić drogę dojścia na przystanki autobusowe. Nie jest też jasne, dlaczego na skrzyżowaniu z drogą serwisową przejście dla pieszych zostało wyznaczone tylko przez jedno ramię skrzyżowania.

11. Postulujemy przedłużenie drogi rowerowej po stronie zachodniej do ul. Bohaterów, by zapewnić dojazd do PKP Płudy oraz zmniejszyć liczbę punktów kolizyjnych w relacji do centrum. Na najwęższym odcinku - przy samym skrzyżowaniu z ul. Bohaterów - możliwe jest zwężenie pasa dzielącego w celu uzyskania niezbędnego miejsca, a w ostateczności - zastosowanie ciągu pieszo-rowerowego.

12. Na skrzyżowaniu z ul. Mehoffera drogę rowerową proponujemy zakończyć jako dodatkowy wlot małego ronda.

Ze względu na znaczną liczbę i zakres uwag, wnosimy o zorganizowanie spotkania z udziałem projektantów po opracowaniu nowej wersji projektu.