ROW/08/0025/01/AB

Do: Faber Maunsell Polska Sp. z o.o.

Dotyczy: projektu przebudowy ul. Mehoffera-bis.

Odnośnie ww. projektu, wnosimy co następuje:

1. Należy dodać ok. 5 m łącznik od drogi rowerowej do ślepego zakończenia ul. Prząśniczek.

2. Przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych przez ulice klasy D (Projektowana 7, Czajki) przeprowadzić grzbietem szerokiego progu spowalniającego.

3. Przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez zjazd techniczny pomiędzy ul. Projektowaną 7 a ul. Czajki przeprowadzić z zachowaniem ciągłości nawierzchni drogi rowerowej i chodnika (z odpowiednim wzmocnieniem podbudowy).

4. Zachować odstęp drogi rowerowej od wiat przystankowych nie mniejszy niż 0,5 m.

5. Ze względu na przewidywane umiarkowane natężenie ruchu rowerowego, dopuszczalne jest zmniejszenie szerokości drogi rowerowej do 2,0 m na całym odcinku objętym projektem, w szczególności jeśli pozwoliłoby to wprowadzić nasadzenia zieleni pomiędzy jezdnią a drogą rowerową i chodnikiem.

6. Szerokość chodnika 1,5 m w rejonie przystanku na ul. Parcelacyjnej po południowej stronie ronda jest niewystarczająca - wystarczy umieścić na nim słupek przystankowy, nie mówiąc o ławce czy wiacie dla oczekujących na autobus, by uniemożliwić przejście np. z wózkiem dziecięcym. Aby wygospodarować miejsce można np. zwęzić pas przylegający do zatoki przystankowej do 3,0 m i/lub wykonać płytszą zatokę.

7. Ze względu na brak kontynuacji drogi rowerowej na wiadukcie nad torami kolejowymi, proponujemy zakończyć projektowaną drogę rowerową na rondzie Mehoffera Bis / Parcelacyjna jako dodatkowy wlot ronda. Rozwiązanie takie przeplata ruch rowerowy z samochodowym w miejscu, gdzie różnica prędkości jest najmniejsza (rowerzyści na małych rondach poruszają się z podobną prędkością co samochody), i minimalizuje liczbę punktów kolizji (o 4 mniej niż w rozwiązaniu zaprezentowanym w projekcie). Uwaga: normatyw holenderski zaleca w tego typu przypadkach stosowanie jezdni ronda nie szerszej niż 5,5 m, by utrudnić próby wyprzedzania w obrębie ronda.

8. W przypadku nieuwzględnienia powyższej uwagi, należy skorygować wjazd na drogę rowerową na odcinku zjazdowym z wiaduktu. Przed wjazdem na jednokierunkową drogę rowerową równoległą do jezdni należy poszerzyć jezdnię o szerokość drogi rowerowej na odcinku co najmniej 10 m, a na samym wjeździe zastosować łuki odpowiednie dla prędkości projektowej rzędu 30 km/godz (o promieniu nie mniejszym niż 20 m). Krawężnik powinien być usytuowany prostopadle do kierunku jazdy.

9. Niezależnie od wybranego wariantu, warto przewidzieć możliwość kontynuacji drogi rowerowej po północnej stronie ul. Mehoffera-Bis w poziomie „0” do połączenia z ul. Zawiślańską. Skomunikuje to drogę rowerową z nieformalną trasą wzdłuż torów kolejowych, a w efekcie pozwoli rowerzystom mniej pewnie czującym się na jezdni na skorzystanie z przejścia przez tory w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Choszczówka. Z badań ruchu rowerowego wynika, że większość rowerzystów obecnie podróżujących ul. Mehoffera skręca z niej na północ, w kierunku pola biwakowego przy ul. Chlubnej i Lasów Legionowskich.