Warszawa, dn. 19.05.2014

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU w dniu 08.05.2014

robót branży drogowej (ścieżki rowerowe) realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Trasy Mostu Północnego w ciągu drogi krajowej Nr 61 na odcinku od węzła z ul. Marymoncką, Wybrzeżem Gdyńskim i ul. Pułkową w Dzielnicy Bielany do węzła z ul. Modlińską Dzielnicy Białołęka” - etap I oraz „Budowa Trasy Mostu Północnego - zadanie 1 etap II-od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”.

Obecni:

Wg załączonej listy obecności

Ustalenia:

Uwaga ogólna
Nieprecyzyjnie oznakowane drogi dla rowerów na całej Trasy Mostu Północnego z brakiem systemu informacyjnego wyboru kierunku jazdy dla ich użytkowników np. okolice kładki dla pieszych KP-22

Etap I

1. Brak skrajni poziomej na drodze dla rowerów (DDR) przy ul. Farysa (kolizja z 2 znakami drogowymi)

2. Zapadnięcie nawierzchni przy studzience kanalizacji sygnalizacji świetlnej ZDM - północno-zachodni narożnik ronda Marymoncka

3. Na łukach ronda Marymoncka uskoki w ciągu DDR powyżej 1 cm na ściekach korytkowych.

4. Brak skrajni poziomej na obiekcie WD-7

5. Uskoki powyżej 1 cm na przejazdach DDR przez jezdnię w ciągu znaków poziomych P-ll

6. Zamontować rynnę do wprowadzania rowerów na schodach po wschodniej stronie kładki KP-22.

7. Przejazd przez ul. Farysa - nieczytelne oznakowanie poziome

8. Zamontować tabliczki U6 c lub d przy obiekcie (północny wlot tunelu ul. Farysa WD- 18)

9. Brak separacji DDR od jezdni w ulicy Farysa i pod WD-18 - wyznaczyć linię krawędziową DDR

10. Poprzekręcane tarcze znaków pionowych przy tunelu ul. Farysa WD-18

11. Brak ciągłości nawierzchni DDR (ul. Farysa) na progu w poprzek ulicy.

12. Brak odwodnienia DDR po zachodniej stronie ulicy Farysa (przy murze oporowym ślady kałuż i naniesione przez wodę śmieci)

13. Dylatacje na moście przekraczają dopuszczalne progi 1 cm (przeanalizować możliwość zniwelowania nierówności na dylatacjach)

14. DDR nie zachowuje skrajni poziomej na moście przy balustradach torów tramwajowych - wyznaczyć linię krawędziową drogi dla rowerów.

15. Przejazd przez ul. Świderską - brak widoczności [zobacz >>>] (zastanowić się nad rozwiązaniem: lustro?, próg zwalniający na jezdni ulicy Swiderskiej?)

16. Sprawdzić spadki poprzeczne przy stacji Veturillo przy ul. Myśliborskiej. W trakcie opadów widoczne tworzące się lustro wody na powierzchni drogi dla rowerów i chodnika.

17. Sprawdzić zgodność programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu trasy z ul. Myśliborską z zatwierdzoną dokumentacją.

Etap II

1. Zbyt długie wzbudzanie zielonego sygnału dla rowerzysty na skrzyżowaniu ul. Nocznickiego z Trasą Mostu Północnego oraz zbyt krótki sygnał zielony po jego wyświetleniu.

2. W rejonie wiaduktu drogowego nad ul. Encyklopedyczną zastosowano dwa progi zwalniające na DDR. Progi na drodze dla rowerów nie są ujęte w przepisach i nie stosuje się ich. Po za tym są one usytuowane zbyt blisko siebie. Brak oznakowania pionowego tych progów i zlokalizowane są one zbyt blisko skrzyżowania. Przejazd dla rowerów powinien być prowadzony grzbietem progu zwalniającego umieszczonego na jezdni ulicy Encyklopedycznej.

3. Sprawdzić konieczność ustawienia znaku ścieżka C-13/16 w wyżej wspomnianym rejonie w projekcie organizacji ruchu

4. Za jezdnią w rejonie progów brak znaku pionowego - została sama sztyca,

5. W ciągu ul. Encyklopedycznej zbyt duże uskoki w ciągu drogi dla rowerów (powyżej 1 cm) w połowie drogi (na wysokości wjazdu do lasu),

6. W ciągu ul. Encyklopedycznej brak oznakowania DDR,

7. Brak znaku D-6b w rejonie zajezdni tramwajowej Żoliborz,

8. W rejonie zajezdni tramwajowej znak pionowy w skrajni DDR,

9. W rejonie zajezdni tramwajowej przejazd przez ulicę nie trafia w DDR,

10. Nieczytelne oznakowanie pionowe w rejonie zajezdni i ul. Encyklopedycznej?

11. Łącznik DDR do ulicy Encyklopedycznej w rejonie zajezdni wykonany z kostki,

12. Brak ciągłości nawierzchni DDR na wjazdach bramowych wzdłuż ul. Zgrupowania AK Kampinos.

Na tym protokół zakończono.

Koordynator ds. rozwoju transportu rowerowego
Beata Dybek

Więcej o tych wadach

we wcześniejszych artykułach

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]