Trwają przygotowania do modernizacji Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego. O ile pierwsze przymiarki inwestora raczej nie dawały nadziei na lepsze jutro [zobacz >>>], to obecnie wydaje się że dzięki zgłaszanym uwagom [zobacz >>>] i chęci współpracy ze strony projektanta – gdańskiej firmy Euro-Alians – udało się wyprostować przynajmniej niektóre odcinki szlaku. Dla zainteresowanych poniżej kolejna transza korespondencji w sprawie.

2012.02.03: Euro-Alians do Zielonego Mazowsza

Od: Euro-Alians, Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

L.dz.l7/KŻ/WAR/12

Do: Zielone Mazowsze.

dot.: Nadwiślański Szlak Rowerowy (umowa nr ZMW/49/2011/I3/AK/I z dnia 16.03.2011 r.)

Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z o.o. w Gdańsku opracowuje na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy projekty budowlano-wykonawcze dla zadania pt.: Nadwiślański Szlak Rowerowy.

Przekazujemy do wglądu poprawione odcinki projektu budowlanego:

1. NSR - ODCINEK IV - od MPWiK wzdłuż ulic gen. M. Zaruskiego i Bulwaru Flotylli Wiślanej do Bulwaru Grzymały Siedleckiego,

2. NSR - ODCINEK V- wzdłuż Wybrzeża Gdańskiego i Gdyńskiego,

3. NSR - ODCINEK VIII - Remont ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 7.

Państwa uwagi zawarte w piśmie nr ZDMZM-10-0525-NSR-01 z dnia 14.10.2011 [zobacz >>>] zostały uwzględnione z następującymi objaśnieniami:

ad. 1) Poszerzenie ścieżki rowerowej do 3,5m na projektowanym odcinku nie jest możliwe ze względu na istniejące drzewa, przylegające działki jak i budowle przeciwpowodziowe w skrajni ścieżki. Zwracamy uwagę, że w nieznacznej odległości od ścieżki jest projektowana promenada, po której zostanie dopuszczony ruch rowerowy. W związku z powyższym nie ma potrzeby poszerzania ścieżki rowerowej.

ad. 4) Główny ciąg rowerowy jest prowadzony wzdłuż DK7 w związku z powyższym nie ma potrzeby jak i możliwości wydzielania ciągu rowerowego wzdłuż bulwaru,

ad. 7) Po ostatnich rozmowach Inwestora z MPWiK ścieżka rowerowa będzie biegła przez ich teren.

ad. 9) Wg koncepcji programowo-przestrzennej Szlaku Rowerowego wzdłuż lewego brzegu Wisły na odcinku Konstancin Jeziorna - Łomianki pod kierunkiem Pana Zygmunta Użdalewicza zostało przeanalizowane wiele wariantów poprowadzenia ścieżki. Według koncepcji zaproponowany przez nas wariant jest najbardziej optymalny.

ad. 10) Dojazd do parku Rydza Śmigłego został wydzielony oznakowaniem poziomym. Wyjaśniamy, iż aby dostosować przejście podziemne w rejonie Pomnika Sapera do ruchu rowerowego, należałoby przebudować schody. Ze względu na istniejące pochylnie dla wózków, nie zmieszczą się tam już rynny dla rowerów. W chwili obecnej mogą one być pomocne przy sprowadzaniu i wprowadzaniu rowerów.

ad. 11) Przebieg szlaku został ustalony i uzgodniony przy opracowaniu Szlaku Rowerowego wzdłuż lewego brzegu Wisły na odcinku Konstancin Jeziorna - Łomianki pod kierunkiem Pana Zygmunta Użdalewicza.

ad. 12) Ze względu na zabezpieczenie przeciwpowodziowe nie ma możliwości połączenia dwóch ścieżek w jeden ciąg. Stąd zaproponowane przez nas rozwiązanie.

ad. 13) W projekcie uwzględniono państwa uwagę. Obszar został zabezpieczony barierami U-12 z poprzeczką.

ad. 14) Wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.99.43.430) rozdział 8 §43.3 W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi oraz przy przebudowie albo remoncie ulic, o których mowa w ust. l, dopuszcza się usytuowanie chodnika bezpośrednio przyjezdni, przy czym w wypadku ulic klasy S i GP - pod warunkiem zastosowania ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu. W związku, iż jest to przebudowa chodnika, z którego poprzez poszerzenie zostanie wydzielona ścieżka rowerowa, nie ma możliwości na odsunięcie jej od jezdni zgodnie z Państwa uwagami.

ad. 15) Zamiana nazewnictwa ciągu rowerowego na ciąg pieszo-rowerowy tuż za przystankiem autobusowym Cytadela wynika ze względów formalno-prawnych. Nawierzchnia tego ciągu będzie identyczna jak na ścieżce rowerowej.

ad. 16) Zostało umożliwione włączenie się w miejscu przejazdu rowerowego przez jezdnię. Projekt zakłada zaniżenie krawężników w celu ułatwienia wjazdu rowerzystów.

Z poważaniem:

mgr inż. Krzysztof Dudek
Prokurent

Do wiadomości:

- Zarząd Mienia m. st. Warszawy.

2012.03.01: Zielone Mazowsze do Euro-Alians

Dziękujemy za otrzymaną … lutego br. poprawioną wersję projektu budowlanego dla zadania pt. Nadwiślański Szlak Rowerowy i uwzględnienie w niej części naszych uwag i postulatów. Poniżej przedstawiamy stanowisko w sprawie kilku z nich, które nie zostały uwzględnione lub wyjaśnione w wystarczającym stopniu. Numeracja punktów odpowiada numeracji z naszego pisma ZM-10-0525-NSR-01 [zobacz >>>] i Państwa odpowiedzi znak L.dz.17/KŻ/WAR/12.

Ad 2) W rejonie wiaty przystanku autobusowego Centrum Olimpijskie 02 na rysunku droga dla rowerów prowadzona jest ciągiem czterech łuków o promieniach 10 m mierzonych do osi drogi. Ze względu na dostępność terenu nie widać uzasadnienia dla substandardowych łuków – wnosimy o ich zwiększenie do co najmniej 20 m mierzonych do wewnętrznej krawędzi. Co więcej, po stronie północnej możliwe jest wyprostowanie przebiegu drogi dla rowerów do przejazdu przez zjazd do Centrum Olimpijskiego (na odcinku ok. 70 m – do km 2+450) i likwidacja co najmniej trzech kolejnych łuków.

Ad 5) W projekcie wciąż występują „nadmiarowe” znaki C-13a i pochodne. Przykładowo na odcinku IV: jak należy interpretować C-13a przed placem wokół Płyty Desantu 3 Dywizji Piechoty I Armii WP? Znak ten stosuje się przecież w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga dla rowerów i następuje włączenie do jezdni, po której odbywa się ruch innych pojazdów. Jeśli intencją projektanta było nadanie na placu pierwszeństwa pieszym, lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie C-13/16 z poziomą kreską.

Odcinki V i VIII, km 0+200 na rys. 1 – jaki sens ma znak C-13a na połączeniu dwóch dróg dla rowerów?

W rejonie km 1+700 zamiast C-13a/C-16a z kreską poziomą lepszym rozwiązaniem byłoby powtórzenie C-13/C-16 z kreską pionową, bo przy zaproponowanej organizacji ruchu rowerzysta wyjeżdżający z „dolnego” bulwaru powinien zjechać na jezdnię Wisłostrady, a nie kontynuować podróż „górną” drogą dla rowerów.

Prosimy o staranne zweryfikowanie projektu pod tym kątem.

Ad 8) W zaktualizowanej wersji projektu wzdłuż schodów w rejonie mostu Łazienkowskiego pojawiły się rynny do wprowadzania rowerów oraz równoległy ciąg pieszo-rowerowy u podnóża skarpy. Tymczasem postulat odnosił się do przebudowy schodów na pochylnie, co nie powinno stanowić szczególnego problemu biorąc pod uwagę niewielkie różnice wysokości – nie więcej niż 1 m. Bez tego ruch rowerowy będzie się wciąż odbywał po skarpach. Warto też zwrócić uwagę, że część schodów oznaczonych na podkładzie nie istnieje w terenie, a część jest już wyposażona w rynny (choć zbyt wąskie dla szerszych opon rowerowych).

Ad 9) Koncepcja pod kierunkiem Pana Zygmunta Użdalewicza nie była poddawana konsultacjom społecznym, stąd trudno nam traktować jej ustalenia jako wiążące. Lepszym punktem odniesienia jest staranniej przygotowana Analiza możliwości modernizacji Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego na odcinku od ul. Dziwożony w Łomiankach do granicy między Dzielnicą Śródmieście i Dzielnicą Mokotów na wale przeciwpowodziowym (FaberMaunsell na zamówienie BDiK, grudzień 2008).

W szczególności przebieg odtwarzający istniejący układ alejek w rejonie Płyty Desantu 3 Dywizji Piechoty I Armii WP ewidentnie nie jest optymalny, o czym świadczą ukośne wobec niego przedepty, uczęszczane w sezonie zarówno przez pieszych jak i rowerzystów. Niedostosowanie układu alejek do tras optymalnych dla użytkowników grozi powrotem przedeptów wkrótce po zakończeniu rewitalizacji bulwarów. Dlatego podtrzymujemy postulat uwzględnienia połączeń wskazanych w ww. Analizie... (odcinki 30 i/lub I)

Ad 11) Uwaga ogólna jak wyżej. W zaktualizowanej wersji projektu pojawiła się kontynuacja trasy na dolnym poziomie pod mostem Poniatowskiego, z jednej strony oznaczona jako chodnik, z drugiej jako ciąg pieszo-rowerowy i z odtworzeniem dwóch schodków (w miejscu istniejącej prowizorycznej pochylni!) przy przejściu przez przyczółek mostu. Wnosimy o ujednolicenie trasy do standardu ciągu pieszo-rowerowego i zamianę schodków na pochylnię.

Ad 13) Dziękujemy za uwzględnienie w zaktualizowanej wersji projektu zachowania drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady na „górnym” poziomie. Podtrzymujemy jednak postulat wyznaczenia przejazdu dla rowerów przez zjazd na drogę techniczną za mostem Poniatowskiego, równolegle do jezdni Wisłostrady. W zaktualizowanej wersji projektu pojawił się znak pionowy D-6b, ale brak odpowiadającego mu znaku poziomego.

Ad 15) Prosimy o wyjaśnienie względów formalno-prawnych stojących za zamianą drogi dla rowerów w ciąg pieszo-rowerowy w rejonie przystanku autobusowego .

Ad 16) Postulujemy przysunięcie przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych do skrzyżowania. Obecnie znajdują się one w miejscu o ograniczonej widoczności dla kierowców wyjeżdżających spod wiaduktu Wisłostrady.