Projekt budowy wschodniej obwodnicy śródmieścia na odcinku od ronda Wiatraczna do ronda Żaba (etap II) opiniujemy negatywnie ze względu na bardzo liczne błędy projektowe skutkujące brakiem możliwości bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem po projektowanej inwestycji oraz niezapewnianiem połączenia we wszystkich relacjach. Aby projekt zaopiniowany został pozytywnie konieczne jest zastosowanie się do uwag:

Uwagi ogólne

- Obecnie projekt posiada wiele fragmentów wspólnych ciągów pieszo-rowerowych - w większości na odcinku Targówka Przemysłowego, gdzie projektowana trasa będzie jedyną drogą rowerową, co powodować będzie jej znaczące wykorzystanie. Ponadto trasa stanowić będzie najkrótszą możliwość przejazdu rowerem w relacji Targówek - Praga Południe. Brak także tras alternatywnych w tej relacji. Wszystko to skutkuje koniecznością zaprojektowania wydzielonej drogi rowerowej na całej długości projektowanej trasy. Jest to najważniejszy postulat, którego spełnienie uznajemy za kluczowe.

- Projekt nie zapewnia połączenia rowerowego w relacji z dalszą częścią projektowanej trasy stanowiącej pierwszy etap budowy. Projekt należy zmienić tak, by możliwe był bezpieczny przejazd drogą rowerową wzdłuż całej trasy, co najmniej po jednej stronie trasy (wskazane po obu stronach). Ten postulat stanowi warunek bez którego niemożliwe jest wydanie opinii pozytywnej.

- Niedopuszczalne jest przerywanie ciągłości drogi rowerowej w sposób zmuszający do zsiadania z roweru - w przedstawionym miejscu znajduje się co najmniej jedno miejsce (przejście piesze przez ul. Księcia Ziemowita) , w którym rowerzysta jadący ciągiem pieszo-rowerowym zmuszony jest do zsiadania z roweru. W opisanym miejscu należy doprojektować bezpieczny przejazd rowerowy przez ulicę obok przejścia.

- Na drodze rowerowej należy zastosować wyłukowanie o promieniach minimalnie 20m. W szczególnych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tego warunku w relacjach innych niż wzdłuż trasy, przy skrzyżowaniach - w takich miejscach dozwolone są promienie minimalnie 6m.

- Obecna geometria drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w wielu miejscach nie pozostawia miejsca przy jezdni na usytuowanie znaków drogowych, latarni, słupów sygnalizacji świetlnej i innych obiektów - należy przewidzieć takie miejsce przy jezdni odsuwając od niej chodniki i drogi rowerowe w taki sposób by nic nie zawężało ich szerokości. Minimalna akceptowalna skrajnia pozioma drogi rowerowej wynosi 50cm i taką należy zastosować.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie drogi rowerowej przez platformy przystanków autobusowych - skutkować to będzie konfliktami na linii pieszy-rowerzysta i/lub wypadkami. W rejonie przystanku droga rowerowa powinna być zawsze odseparowana od chodnika. Powinna być prowadzona w taki sposób by usytuowanie wiaty, słupków przystankowych i innych elementów nie zawężało jej szerokości, ani skrajni.

- Niedopuszczalne jest kończenie drogi rowerowej "nagle", bez możliwości kontynuacji jazdy jezdnią. W miejscach, gdzie droga rowerowa jest kończona konieczne jest wykonanie zjazdów z drogi rowerowej na jezdnię pozwalające bezpiecznie i bez konieczności zatrzymywania się włączyć się do ruchu na zasadach ogólnych. W miejscach, gdzie droga rowerowa się zaczyna, konieczne są zjazdy z jezdni na drogę rowerową umożliwiające bezpieczny zjazd z jedni bez konieczności hamowania, czy zatrzymywania się.

- Windy na przystanki autobusowe w ciągu projektowanej trasy, w miejscach gdzie jest to możliwe, zastąpić pochylniami. Doświadczenia pokazują, że windy są awaryjne oraz ulegają częstym dewastacjom, przez co często nie spełniają swoich zadań.

- Tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie pochylni, zastosować windy zamiast tzw podnośników.

- Przejazdy rowerowe przez jezdnie należy wykonać w nawierzchni czerwonej. Na przejazdach nie powinny znajdować się przykrawężnikowe rynienki kanalizacyjne. jeżeli są one konieczne, należy je wykonać tak, by wjazd na nie był płynny, po sfazowanych krawężnikach. Maksymalna dopuszczona prawem nierówność na drodze rowerowej wynosi 1cm.

- Rynienki kanalizacyjne nie powinny znajdować się także na przejściach dla pieszych, gdyż stanowią one poważną przeszkodę dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i matek z wózkami. Jeżeli konieczne jest wykonanie rynienek, wjazd na nie powinien odbywać się w sposób płynny, po sfazowanym krawężniku.

- Nawierzchnię projektowanych dróg rowerowych i ewentualnych wspólnych odcinków pieszo-rowerowych należy wykonać w technologii bitumicznej.

Uwagi szczegółowe

- Na rondzie Żaba konieczne jest zaprojektowanie przejść i przejazdów rowerowych przez wszystkie cztery wloty ronda. Obecny projekt utrudnia dotarcie do przystanku autobusowego po południowo-wschodniej stronie ronda wymuszając na pieszym chodzenie naokoło ronda i pokonywanie 3x większej ilości punktów kolizyjnych. Stanowi to warunek konieczny do uzyskania pozytywnej opinii dla projektu.

- Projekt przebudowy ronda Żaba nie zapewnia obsługi połączenia rowerowego z ulica Starzyńskiego (tunelem pieszym - docelowo pieszo-rowerowym) wzdłuż ulicy Starzyńskiego. Konieczne jest doprojektowanie przejazdów rowerowych tak, by relacja ta została zapewniona.

- Należy wyprostować przebieg chodnika po południowo wschodniej stronie Ronda Żaba (skrzyżowanie z 11 listopada) i zlikwidować "dziwne" zawężenie chodnika tuż za przejściem dla pieszych stanowiące wąskie gardło.

- Przejazd i przejście przez wydzieloną jezdnię do prawoskrętu z 11 Listopada w św. Wincentego należy albo objąć działaniem sygnalizacji świetlnej albo zmniejszyć na nim wyłukowanie jezdni wymuszając niższą prędkość samochodów - obecnie jest to miejsce z obserwowaną dużą liczbą konfliktów na linii pieszy-kierowcy. Po zaprojektowaniu drogi rowerowej postulat ten nabierze jeszcze większego znaczenia. Alternatywną możliwością jest też likwidacja wydzielonej jezdni do prawoskrętu.

- Należy doprojektować łącznik drogi rowerowej z ulicami: Świdnicką, Oszmańską i II rejonu AK. Łączniki należy zaprojektować w taki sposób by możliwy był wjazd rowerem z tych ulic na drogę rowerową bez zsiadania z roweru oraz pokonywania krawężników. Ponadto należy zabezpieczyć drogę rowerową i chodnik przed przejeżdżaniem przez nie samochodami w relacji z tych ulic do projektowanej trasy - sugerujemy wygrodzenia słupkami.

- Należy zapewnić połączenie piesze i rowerowe z projektowanym obiektem w ciągu Nowo-Stalowej umożliwiające przejście i przejazd rowerem na tą trasę.

- Połączenie z ulicą Solidarności - Radzymińską wykonać w postaci chodnika i drogi rowerowej zamiast ciągu pieszo-rowerowego. W tym miejscu z racji na obecność hipermarketu przewidywany jest duży ruch pieszy i rowerowy, a więc i konflikty.

- Doprojektować łącznik pieszy i rowerowy z ulicą Solidarności po północnej stronie projektowanej trasy, co umożliwi dostanie się na ulicę Solidarności bez pokonywania jezdni (punkty kolizyjne) i w znacznie krótszym czasie.

- Wydzieloną jezdnię do prawoskrętu z Solidarności w łącznik z projektowaną trasą zlikwidować lub wyłukować w sposób uniemożliwiający wjeżdżanie nań samochodem z dużą prędkością - jest to tym bardziej istotne, że w tym miejscu występuje widoczność ograniczona obecnością wiaduktu i zacienieniem.

- Wydzielona jezdnię prawoskrętu z łącznika projektowanej trasy w ulicę Solidarności objąć działaniem sygnalizacji świetlnej.

- Przejazdy rowerowe i przejścia piesze przez ulicę Księcia Ziemowita w ciągu projektowanej trasy powinny przebiegać przez fragment jezdni podniesionej do poziomu chodnika (podobnie jak na Krakowskim Przedmieściu, z tym, że bez rynienek kanalizacyjnych), z zachowaniem ciągłości niwelety.

- Zakończenie drogi rowerowej w ulicy Zabranieckiej należy zaprojektować tak, by rowerzysta miał możliwość zjechać z niej na jezdnię i kontynuować jazdę rowerem na zasadach ogólnych. Należy tez zaprojektować wjazd na drogę rowerową by rowerzysta jadący ulicą mógł wjechać na drogę rowerową w miejscu, gdzie ona się zaczyna.