Do: Zarząd Oczyszczania Miasta.

Dotyczy: oczyszczania zimowego dróg dla rowerów.

Szanowni Państwo!

W związku z odpowiedziami udzielanymi przez Zarząd Oczyszczania Miasta rowerzystom interweniującym ws. nieprzejezdnych dróg dla rowerów, zwracam się z prośbą o podanie podstawy prawnej lub weryfikację przyjętej w tych odpowiedziach interpretacji statutu ZOM.

W pismach, których kopię otrzymaliśmy (np. ZOM/TO-05/505/1597 adresowane do p. Marka Słonia, ZOM/TO-04/995/3356/09 adresowane do p. Grzegorza Romanika) pojawia się stwierdzenie, że oczyszczanie dróg rowerowych nie wchodzi w zakres statutowych obowiązków ZOM. Tymczasem zgodnie z tekstem ujednoliconym statutu Zarządu Oczyszczania Miasta (Załącznik do uchwały Nr LXIV/2010/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 r.), § 2 [Przedmiot działania]:

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z:
1) oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:
a) mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa,

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14/1985 poz. 60 z późn. zm.) przez drogę rozumie się budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98/1997 poz. 602 z późn. zm.) precyzuje w art. 2 pkt 1, że droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Również art. 2 pkt 5 ustawy prawo o ruchu drogowym wyjaśnia, że droga dla rowerów stanowi drogę lub jej część.

Żadna z tych ustaw nie wyłącza zatem dróg dla rowerów z pojęcia „droga” użytego w statucie. Przy udzielaniu odpowiedzi zainteresowanym prawdopodobnie pomylone zostało zatem pojęcie drogi z pojęciem jezdni.

W związku z powyższym, w świetle obowiązujących przepisów do przedmiotu działania ZOM należy oczyszczania całej drogi, z tym że w odniesieniu do chodników możliwy jest wybór stosowanej technologii oczyszczania (mechaniczna lub zgodnie z § 2 pkt 1 lit. c ręczna), a w odniesieniu do pozostałych części drogi (jezdni, drogi dla rowerów) wskazane zostało jedynie oczyszczanie mechaniczne.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.