Okopowa - Towarowa

W nawiązaniu do przesłanego 13 kwietnia 2017 r. projektu drogi dla rowerów w ciągu ulic Okopowa - Towarowa autorstwa firmy PC-Projekt przekazuję poniżej uwagi stowarzyszenia Zielone Mazowsze:

Uwagi ogólne

1. Na wielu skrzyżowaniach brak rozwiązania ruchu poprzecznego, a także skręcającego z projektowanej drogi dla rowerów w ulice poprzeczne po drugiej stronie Okopowej i Towarowej (Powązkowska, dojazd do zespołu szkół, Gibalskiego, Żytnia, al. Solidarności, mała Wolska). Wskazane byłoby doprojektowanie większej liczby przejazdów przez Okopową i Towarową lub śluz typu 3 i 4 na drogach niższych klas.

2. Przejazdy z sygnalizacją świetlną powinny być tak zaprojektowane, by umożliwić pokonanie skrzyżowania bez oczekiwania na zielone światło w pasie dzielącym, m.in. ze względu na spodziewane natężenia ruchu (brak możliwości zapewnienia odpowiednio dużych powierzchni akumulacji, co widać już obecnie np. na rondzie Radosława).

3. Znaki P-27 nie powinny kierować rowerzysty na pas postojowy i zaparkowane samochody (Stawki, Chłodna).

4. Łącznice z DDR w jezdnię poprzeczną powinny być albo osłonięte odpowiednią wyspą / zawężeniem jezdni, albo usunięte z projektu.

5. Co najmniej w 14 miejscach nie są zachowane minimalne promienie łuków drogi dla rowerów. Ponadto wiele łuków nie ma opisanych promieni, niektóre są opisane do zewnętrznej zamiast do wewnętrznej krawędzi. W ciągu tras rowerowych Okopowa - Towarowa oraz Leszno proponujemy przyjąć minimalne parametry jak dla tras głównych (promień wewnętrznej krawędzi łuku min. 20 m).

6. Przy wiatach przystankowych zastosować po 2 m wygrodzenia z każdej strony wiaty w linii jej "pleców", tak by zapobieg wychodzeniu pieszych na DDR bezpośrednio zza wiaty.

7. Tam gdzie droga dla rowerów przylega do chodnika, konsekwentnie prowadzić DDR poniżej chodnika. Z przekrojów poprzecznych wynika, że czasem będzie poniżej, a czasem powyżej, co będzie mało logiczne i dezorientujące np. dla niewidomych.

Rys. 2.1.

8. Skorygować geometrię połączenia projektowanej drogi dla rowerów z istniejącą wokół ronda Radosława.

9. Podtrzymujemy opinię, że przynajmniej na odcinku rondo Radosława - Powązkowska DDR powinna być prowadzona obustronnie. Projekt nie przewiduje żadnej możliwości wjazdu z DDR w ul. Powązkowską.

10. Na odcinku rondo Radosława - Dzika po stronie zachodniej zachować szerokość drogi dla rowerów 2,5 m, a chodnik poprowadzić dalej od jezdni (pozostaje ok. 6 m do granicy pasa drogowego).

11. Zwęzić wlot ul. Dzikiej do max. 7,0 m, co skróci długość przejścia i przejazdu, a także pozwoli poprawnie zorganizować włączenie i wyłączenie dróg dla rowerów z jezdni ul. Dzikiej.

12. Na przejściu dla pieszych przez ul. Okopową po północnej stronie ul. Stawki brak przepisowego azylu między torowiskiem a jezdnią zachodnią. Obecnie jest tam zaledwie ok. 1 m pasa dzielącego, co nie wystarcza na zatrzymanie roweru (albo np. wózka dziecięcego). Proponujemy zabudować na wysokości przejścia 1 pas ruchu na jezdni zachodniej (jezdnia i tak zwęża się do 2 pasów ruchu 100 m dalej, przed kolejnym przejściem). Zakładając, że jezdnia zostanie zwężona symetrycznie, po 1 m od strony torowiska i przeciwnej, dodatkowo można w ten sposób wyznaczyć pas do skrętu w prawo w ul. Kolską i zachować 5 m odstępu na zatrzymanie samochodu między przejazdem dla rowerzystów przez Kolską a jezdnią Okopowej.

Nieprzepisowa szerokość azylu między torowiskiem a jezdnią nie zapewnia miejsca na bezpieczne oczekiwanie na zielone światło.

13. Brakuje przejazdu dla rowerzystów obok przejścia dla pieszych przy Okopowej 55 (przystanek tramwajowy Niska). Znajdujący się tam zespół szkół stanowi istotny cel podróży, a zlokalizowany jest po przeciwnej stronie ulicy niż projektowana droga dla rowerów.

Rys. 2.4.

14. Zwęzić wschodni wlot ul. Leszno w kierunku centrum do 6 lub 9 m i uporządkować układ pasów ruchu w ciągu ul. Leszno (np. lewy pas od strony Górczewskiej przeznaczyć tylko do skrętu w lewo w Okopową). Obecnie nie zgadza się liczba pasów przed i za skrzyżowaniem, co czyni projekt niezgodny z prawem. Nie jest możliwe wyznaczenie 4 pasów na wlocie wschodnim, ze względu na brak azylu na przejściu dla pieszych. Lepszym rozwiązaniem od budowy azylu byłoby zwężenie wlotu i skrócenie przejścia dla pieszych.

15. W przypadku potrzeby prac na jezdni do skrętu w prawo z al. Solidarności w NE narożniku skrzyżowania (np. postawienia sygnalizacji), lepszym wyjściem byłoby całkowite przeprojektowanie tego narożnika (np. zlikwidowanie jezdni do skrętu w prawo i wprowadzenie zakazu prawoskrętu – relacja ta jest obsługiwana przez ul. Leszno). Wielkość wyspy oddzielającej jezdnię do skrętu w prawo od jezdni głównych nie zapewnia wystarczającej przestrzeni na akumulację pieszych i rowerzystów przy istniejących i spodziewanych natężeniach ruchu.

16. Na przejeździe przez al. Solidarności azyl między torowiskiem a jezdnią północną nie zapewnia możliwości bezpiecznego zatrzymania roweru. Należy poszerzyć azyl kosztem jednego pasa ruchu lub zrezygnować z lokalizowania sygnalizatorów w tym pasie dzielącym, łącząc przejazdy dla rowerzystów w jeden dłuższy.

17. Postulujemy ograniczyć szerokość wylotu al. Solidarności w kierunku centrum do dwóch pasów ruchu (np. wydzielając na wlocie zachodnim pas do skrętu w lewo w Okopową). W wersji minimum należy zabudować zatokę na przystanku autobusowym na wylocie al. Solidarności w kierunku centrum. Za skrzyżowaniem i tak zaczyna się buspas, a pozwoli to skrócić czasy ewakuacji i powiększyć obszar akumulacji dla pieszych i rowerzystów.

18. Doprojektować kawałek chodnika w SE narożniku skrzyżowania z al. Solidarności tak, by piesi idący wzdłuż Towarowej nie musieli dwukrotnie przecinać drogi dla rowerów lub poruszać się ruchem konika szachowego.

Rys. 2.5.

19. Wskazane byłoby wykonanie przy okazji brakującego odcinka 100 m DDR po północnej stronie ul. Prostej (od projektowanej DDR wzdłuż Towarowej do ul. Wroniej), jeśli nie jest przewidziane w ramach trwającej tam obecnie budowy.

Rys. 2.6.

20. Zrezygnować z budowy zatoki dla przystanku autobusowego Pl. Zawiszy 10/12. Obecnie nie zatrzymuje się tu żaden autobus (nawet nocny), a w przypadku w którym uruchomiono by jakąś linię ul. Towarową, można zorganizować przystanek znacznie bliżej ronda (zjazd z ronda odbywa się dwoma pasami, postój autobusu mógłby się odbywać na trzecim), co byłoby korzystniejsze ze względu na drogi dojścia przy przesiadkach.

21. Droga dla rowerów z żadnej strony nie zostanie doprowadzona do placu Zawiszy. Pozostanie ok. 200 m luka pomiędzy drogami dla rowerów w ul. Towarowej i w Al. Jerozolimskich. Brak nawet prowizorycznego rozwiązania tego problemu skutkować będzie kształtowaniem nieprawidłowych zachowań i konfliktami pomiędzy użytkownikami drogi.

Anielewicza

W nawiązaniu do przesłanego 13 kwietnia 2017 r. projektu pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Anielewicza autorstwa firmy PPHU Piedan przekazuję poniżej uwagi stowarzyszenia Zielone Mazowsze:

1. Projekt nie nawiązuje w żaden sposób do projektowanej wg planu miejscowego ścieżki rowerowej na terenie 6.13 KD-L (w przedłużeniu Anielewicza od ul. Okopowej do zawrotki ul. Gibalskiego). Należy rozwiązać kwestię przejazdu przez Okopową i połączenia z projektowanymi pasami w obu kierunkach, tak by uniknąć konieczności ponownej przebudowy sygnalizacji przy budowie ww. ścieżki.

2. Na wlocie ul. Anielewicza zabudować powierzchnię wyłączoną z ruchu (lub lepiej: odpowiednik jej szerokości po zewnętrznej stronie jezdni).

3. Wyłukowania na połączeniach jezdni powinny naprowadzać skręcające samochody na pas ruchu dla samochodów, a nie pas rowerowy; w szczególności dotyczy to skrzyżowań ze Smoczą i al. Jana Pawła II.

Schemat poprawnego wyłukowania (na czerwono) kierującego skręcające samochody na pas ruchu dla samochodów, a nie rowerów.

4. Na skrzyżowaniu z ul. Smoczą wprowadzić odcinki pasów filtrujących dla rowerów na wlotach ul. Smoczej.

5. Na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II doprojektować przejazd dla rowerzystów po zachodniej stronie skrzyżowania, tak by nie była konieczna ponowna przebudowa sygnalizacji przy uzupełnianiu infrastruktury rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II.

6. Doprojektować śluzy typu 3 i 4, obsługujące skręty z drogi dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II na pasy rowerowe w Anielewicza po przeciwnej stronie skrzyżowania i w odwrotnym kierunku. W obecnym rozwiązaniu rowerzysta, który np. skręci z drogi dla rowerów po wschodniej stronie al. Jana Pawła II w ul. Anielewicza w kierunku zachodnim, nie będzie widział żadnego sygnalizatora i nie będzie wiedział kiedy może bezpiecznie pokonać jezdnie al. Jana Pawła II.

7. Zastosować wyspy dzielące na wlotach ul. Karmelickiej na rondo.

Projekty

Projekt pasów rowerowych na ul. Anielewicza (III 2017): JPG, 6553 kB, JPG, 1763 kB, JPG, 6116 kB

Projekt budowy drogi rowerowej wzdłuż Okopowej i Towarowej (III 2017): JPG, 9271 kB, JPG, 5270 kB, JPG, 8278 kB, JPG, 12043 kB, JPG, 10525 kB, JPG, 11044 kB