Trasa Mostu Północnego i Projektowana 2

W nawiązaniu do spotkania 28 maja br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu zamiennego Trasy Mostu Północnego skorygowanego w rejonie ul. Projektowanej 2, opracowanego przez firmę Schüßler-Plan zgłaszamy następujące wnioski i uwagi do ww. projektu:

1. Tarczę skrzyżowania ulic Projektowana 2 i Projektowana 22 (łącznie z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerów) podnieść do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zgodnie z uwagami do projektu budowlanego złożonymi 2008.03.27 oraz uwagami do organizacji ruchu złożonymi 2009.02.18.

2. Podnieść przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przez ul. Leliwitów lub całą tarczę skrzyżowania ulic Projektowanej 2 i Leliwitów do poziomu chodnika.

3. Zwiększyć promienie łuków na drogach dla rowerów, w szczególności po północnej stronie przejazdu przez tory tramwajowe oraz po północnej stronie skrzyżowania ulic Projektowana 2 i Projektowana 22. Ponownie zwracamy uwagę, że zarówno warunki terenowe jak i granice opracowania pozwalają na stworzenie trasy rowerowej o wysokich parametrach użytkowych i nie uzasadniają substandardowych rozwiązań.

Misyjna (dawniej Sprawna)

W nawiązaniu do spotkania 28 maja br. w siedzibie BDiK i przedstawionego na spotkaniu projektu ul. Misyjnej opracowanego przez firmę Complot, informujemy że projekt ten opiniujemy negatywnie.

Obserwowane natężenia ruchu pieszego i rowerowego są zbyt duże, żeby pogodzić je na wspólnym ciągu pieszo-rowerowym o szerokości 3 m. W weekendy natężenie ruchu rowerowego przekracza 100 rowerów / godzinę. Zgodnie z obowiązującymi Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie tylko dla obsługi istniejącego ruchu rowerowego konieczna byłaby budowa ścieżki o szerokości 2,5-3,0 m, a ruch pieszy również jest intensywny (w tym np. rodzice spacerujący z wózkami dziecięcymi). Ww. dokument zaleca w przypadku ograniczeń terenowych wygospodarowanie przestrzeni dla ruchu rowerowego (i pieszego) kosztem przestrzeni przeznaczonej dla ruchu samochodowego i/lub wprowadzanie rozwiązań takich jak pasy dla rowerów, uspokojenie ruchu itp.

Dlatego wnosimy o:

1. Przeznaczenie całej szerokości zaprojektowanych ciągów po obu stronach jezdni dla ruchu pieszego;

2. Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na jezdni, np. w postaci esowania, płytowych lub wyspowych progów spowalniających z zachowaniem swobodnego przejazdu dla rowerów (patrz załączone zdjęcia), co pozwoli na bezpieczne i płynne prowadzenie ruchu rowerów na zasadach ogólnych jezdnią.

Przykładowe formy uspokojenia ruchu przyjazne dla ruchu rowerowego.

Przykładowe formy uspokojenia ruchu przyjazne dla ruchu rowerowego.

Osiedle przy ul. Zdziarskiej

W nawiązaniu do spotkania 28 maja br. w siedzibie BDiK i przedstawionego na spotkaniu projektu obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego przy ul. Zdziarskiej, zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do ww. projektu:

- W projekcie układu docelowego przewidzieć drogi dla rowerów i chodniki po obu stronach ulicy Zdziarskiej.

Skrzyżowanie Wysockiego i Bartniczej

W nawiązaniu do spotkania 28 maja br. w siedzibie BDiK i przedstawionego na spotkaniu projektu modernizacji skrzyżowania ulic Wysockiego i Bartniczej opracowanego przez firmę eRTe, zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Przysunąć przejścia dla pieszych i projektowane przejazdy dla rowerów do środka skrzyżowania. Na przykład po stronie wschodniej przejście dla pieszych przez ul. Bartniczą mogłoby znaleźć się w osi chodnika wzdłuż ul. Wysockiego. Przysunąć do skrzyżowania można także przejścia i przejazdy przez ul. Wysockiego, co zmniejszy rozmiar skrzyżowania i skróci czasy międzyzielone.

2. Zmniejszyć promienie łuków na połączeniu jezdni ul. Wysockiego i Bartniczej do 12 m.