Powstańców Śląskich / Rostworowskiego

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

W nawiązaniu do spotkania 18 czerwca br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu korekty przebiegu odcinka ścieżki rowerowej w rejonie projektowanego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Powstańców Śląskich i Rostworowskiego, przedstawiamy dwa postulowane warianty rozwiązania ruchu rowerowego na tym odcinku:

1. Zrezygnować z wydzielonej drogi dla rowerów i wprowadzić ruch rowerowy w jezdnię serwisową na odcinku od przystanku autobusowego Piastów Śląskich 02 do przejścia dla pieszych przez ul. Powstańców Śląskich na wysokości pętli Nowe Bemowo. W miejscach włączenia drogi rowerowej w jezdnię serwisową wykonać płytowe progi spowalniające ruch na jezdni, a na skrzyżowaniu jezdni serwisowej z ul. Rostworowskiego - próg płytowy lub wyspowy.

2. Przenieść drogę dla rowerów według proponowanej korekty. Przejazdy przez jezdnie serwisową i przez ul. Rostworowskiego powinny być jednak wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów (przeprowadzone grzbietem płytowego progu spowalniającego).

- ze wskazaniem na wariant nr 1 jako mniej kolizyjny i mniej terenochłonny.

Kładka nad Puławską

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

W nawiązaniu do spotkania 18 czerwca br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu kładki dla pieszych i rowerzystów nad ul. Puławską, informujemy, że projekt ten opiniujemy pozytywnie w zakresie geometrii podjazdów. Należy jednak zapewnić (wskazać na rysunku) możliwość wytyczenia w pasie drogowym ul. Puławskiej obustronnych dwukierunkowych dróg dla rowerów z zachowaniem skrajni rowerowej.

Działkowa

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

W nawiązaniu do przesłanego 29 czerwca br. projektu ul. Działkowej na odcinku od ul. Mineralnego do ul. Krakowiaków, informujemy że projekt ten opiniujemy negatywnie jako niezgodny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Ww. Studium wyznacza w ul. Działkowej trasę rowerową. Tymczasem projekt nie zapewnia bezpiecznych i wygodnych warunków dla ruchu rowerowego. Widzimy następujące możliwości rozwiązania tego problemu:

1. Ograniczenie prędkości projektowej jezdni do 30 km/h i wprowadzenia do projektu elementów uspokojenia ruchu na jezdni, np. płytowych lub wyspowych progów spowalniających, szykan z przepustami dla rowerów itp.

2. Wyznaczenia na jezdni obustronnych jednokierunkowych pasów dla rowerów; w zależności od warunków terenowych może się to wiązać z poszerzeniem jezdni lub przekształceniem jej w jednokierunkową dla ruchu samochodowego.