Bulwary Wiślane

Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Sekcja Transportu Rowerowego.

Dotyczy: Projektu zagospodarowania lewego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do ul. Boleść wykonywanego przez RS AK.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do wersji projektu przedstawionej w dniu 16.07.1010r.:

1) Obecny przebieg dróg rowerowych w rejonie pomnika Syrenki i mostu Świętokrzyskiego opiniujemy negatywnie ze względu na niezastosowanie się do poprzedniej opinii Stowarzyszenia [zobacz >>>], zastosowanie subnormatywnych wyłukowań drogi rowerowej, dużej ilości zbędnych zakrętów oraz nadmierne wydłużenie w relacji z mostu Świętokrzyskiego (południowa droga rowerowa) do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie.

Zagospodarowanie skweru w rejonie skrzyżowania ul. Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie powinno uwzględniać możliwość zjechania rowerem z jezdni ul. Tamka zarówno na most jak i na ścieżkę nad Wisłą. Korekty wymagają także łuki istniejącej ścieżki w rejonie pomnika Syrenki. Przykładowe rozwiązanie dla tego obszaru pokazuje załączony do opinii rysunek.

2) Zwracamy uwagę na konieczność doprojektowania połączenia drogi rowerowej po północnej stronie mostu Świętokrzyskiego z drogą rowerową wzdłuż Wisły oraz ulicą Wybrzeże Kościuszkowskie.

3) Na placu naprzeciwko ulicy Grodzkiej wyprostować przebieg drogi rowerowej. Obecny przebieg ma zbędne zakręty niepotrzebnie przybliżające drogę rowerową do muru oporowego i schodów dla pieszych, powodując tym samym zmniejszenie trójkąta widoczności w tym miejscu. Warto zaznaczyć, że istnienie tych zakrętów nie jest podyktowane omijaniem przeszkód w terenie i wydaje się nie mieć najmniejszego sensu – rowerzyści i tak pojadą droga najprostszą.

4) Podjazd po rampie na wysokości drogi rowerowej należy wykonać jako droga rowerowa (znaki C-13), z wykorzystaniem nawierzchni z asfaltu barwionego SMA. Podjazd ten prowadzić ma główny potok ruchu rowerowego na Szlaku Wisły – najbardziej ruchliwym ciągu rowerowym w Warszawie. Czytelne oznakowanie trasy i miejsca, w którym rowerzysta ma wjechać na skarpę jest kluczowe dla bezpieczeństwa tego ruchu. W razie potrzeby dopuszczenia na tej rampie także incydentalnego ruchu np. pojazdów zaopatrzenia, czy służb miejskich, można to zrobić odpowiednimi tabliczkami pod znakiem drogi rowerowej.

5) Poprawić sposób włączenia drogi rowerowej w bulwar z ruchem zintegrowanym. Włączenie to powinno się odbywać nie pod kątem prostym, a pod możliwie niewielkim kątem, by zminimalizować sytuacje, w której rowerzysta będzie wykorzystywał całą szerokość bulwaru by dokonać wjazdu na drogę rowerową.

6) Poszerzyć łącznik drogi rowerowej z bulwarami do 4,0m szerokości. Może po nim odbywać się podobnej wielkości ruch rowerów, co po ciągu głównym.

Tysiąclecia

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Dotyczy: Projektu budowy Trasy Tysiąclecia wykonywanego przez Transprojekt Gdański.

W nawiązaniu do przesłanego 19 lipca b.r. projektu budowy ul. Tysiąclecia na odcinku Trasa Świętokrzyska – Kawęczyńska, opracowanego przez firmę Transprojekt Gdański sp. z o.o., informujemy że projekt ten opiniujemy negatywnie, ze względu na brak odpowiedniej dla obszaru zabudowy miejskiej infrastruktury dla ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej. W szczególności:

1. Wąski wspólny ciąg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej al. Tysiąclecia i brak zarówno chodnika jak i drogi dla rowerów po stronie wschodniej jest nieakceptowalny w strefie śródmiejskiej.

2. Rozwiązania na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Kawęczyńskiej nie zapewniają miejsca na bezpieczne mijanie się rowerzystów i pieszych, a także na akumulację w oczekiwaniu na zielone światło.

3. Projekt likwiduje przystanki tramwajowe na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia z Kawęczyńską, nie proponując nic w zamian.

4. Projekt narusza liczne przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430), np. § 54 (usytuowanie sygnalizatorów, a prawdopodobnie także znaków, na wlocie ul. Folwarcznej w ciągu pieszo-rowerowym) czy § 61 (niezgodności liczby pasów ruchu na wprost przed i za skrzyżowaniem).

Dlatego:

5. Konieczne jest wytyczenie chodników pieszych po obu stronach ulicy i wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów przynajmniej po jednej stronie lub jednokierunkowych pasów dla rowerów w jezdni po obu jej stronach.

6. Na skrzyżowaniu ruch rowerowy powinien zostać przeprowadzony z zachowaniem promieni łuków wymaganych obowiązującymi Standardami projektowym i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie, z zachowaniem przestrzeni akumulacji zarówno dla pieszych jak i rowerzystów oczekujących na zielone światło bez blokowania ruchu poprzecznego.

Dodatkowe miejsce na realizację ww. postulatów można uzyskać np.:

7. Rezygnując z wydzielonego pasa do skrętu w lewo z ul. Tysiąclecia w ul. Kawęczyńską; relację te można obsłużyć alternatywnymi trasami.

8. Rezygnując z zatok autobusowych na wlotach skrzyżowania; w szczególności absurdalna jest zatoka w ul. Folwarcznej – na wlocie ulicy lokalnej, na łuku poziomym, bez możliwości dojazdu autobusu do krawędzi peronu.

9. Zwężając o jeden pas ruchu zachodni wlot ul. Kawęczyńskiej (patrz też ww. naruszenia warunków technicznych).

10. Zwężając szerokości pasów ruchu w ul. Tysiąclecia do 3,0 m (zgodnie z szerokością pasów ruchu w ul. Folwarcznej), a nawet 2,75 m (dopuszczalne dla ulicy zbiorczej).

Prosimy o pilne uwzględnienie ww. postulatów. Uważamy, że podstawą do zatwierdzenia może być jedynie projekt zgodny z obowiązującymi przepisami i dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, nie zaś projekt w obecnym kształcie.

Droga dojazdowa wzdłuż POW w Ursusie

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Dotyczy: Projektu przebudowy POW na odcinku Warszawska - Słupska wykonywanego przez R-Plan.

W nawiązaniu do przesłanego 19 lipca b.r. projektu budowy dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Katowice wzdłuż POW na odcinku Warszawska - Słupska, opracowanego przez firmę R-Plan, informujemy że podtrzymujemy uwagi zgłoszone w opinii z 23 sierpnia 2009 r., a nieuwzględnione w aktualnej wersji projektu. W szczególności:

1. Należy rozwiązać włączenie ścieżki rowerowej w jezdnię na skrzyżowaniu ul. Słupskiej i Szomańskiego lub bezpośrednio w jezdnię ul. Słupskiej. Nie jest jasne w jaki sposób zaprojektowany w ramach POW łącznik ścieżki rowerowej na granicy opracowania przemienia się w chodnik.

2. Ze względu na ograniczoną widoczność na skrzyżowaniu z ul. Witosa, wskazane byłoby przeprowadzenie przejazdu rowerowego grzbietem szerokiego progu spowalniającego ruch samochodowy w ul. Witosa.

3. Połączenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi dojazdowej ze ścieżką wzdłuż ul. Orląt Lwowskich można wykonać bezkolizyjnie, przeprowadzając je pod estakadą drogi dojazdowej.

Ponadto postulujemy:

4. Wylot ul. Orląt Lwowskich z ronda powinien zostać zwężony do 1 pasa ruchu (rezygnacja z zatoki autobusowej, ewentualnie zamiana zatoki otwartej na zamkniętą). Dwupasowe zjazdy z ronda są niebezpieczne dla ruchu pieszego.

5. Jeżeli ścieżka rowerowa przez ul. Regulską ma być przeprowadzona przy rondzie, to dalej powinna przebiegać wzdłuż ul. Rumiankowej. Objazd wzdłuż Regulskiej i POW stanowi jedynie niepotrzebne wydłużenie trasy.