Czerniaków Południowy

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

W nawiązaniu do przesłanego 7 lipca br. projektu układu drogowego dla „Czerniakowa Południowego”, opracowanego przez Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB, zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Nie jest jasne, dlaczego jezdnia ul. 6KD-L została zaprojektowana w przekroju 2x2 pasy ruchu. Prognozowane natężenia ruchu są dalekie od wyczerpania przepustowości jednego pasa ruchu. Prawy pas można wykorzystać jako parkingowy albo zwęzić jezdnię i uzupełnić projekt o szpalery drzew.

2. Drogi dla rowerów można zaprojektować jako jednokierunkowe albo jako pasy dla rowerów w jezdni.

3. Rozwiązanie z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerów przez dwupasowe zjazdy z ronda jest niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów. Dwupasowych zjazdów z ronda nie powinno się stosować, jeśli ruch pieszy i rowerowy jest prowadzony w tym samym poziomie co samochodowy (patrz np. Design manual for bicycle traffic, CROW 2007). Wnosimy o zawężenie zjazdów do jednego pasa ruchu. Wjazdy na rondo mogą pozostać dwupasowe, aczkolwiek zgodnie z prognozami ruchu nie ma to żadnego uzasadnienia i można by zastosować znacznie bezpieczniejsze małe rondo o jednym pasie ruchu.

4. Przejazdy dla rowerów przez zjazdy i drogi wewnętrzne powinny zostać poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety ścieżki.

5. Przejazdy i przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Czerniakowskiej przez ulicę 6KD-L, wzdłuż Trasy Siekierkowskiej przez ulicę 9KD-L oraz przez wszystkie wloty ronda powinny zostać poprowadzone grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy.

Szczęśliwicka

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

W nawiązaniu do przesłanego br. projektu budowy ścieżki rowerowej w ul. Szczęśliwickiej opracowanego przez firmę Anioł S.C., zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Projektując ścieżkę rowerową należy wykorzystać fakt, że obecnie jezdnia ul. jest przewymiarowana. Wytyczając ścieżkę rowerową można zatem wygospodarować miejsce kosztem jezdni, z zachowaniem obecnej przepustowości, co pokazujemy niżej na przykładach kolejnych uwag. Zawężenia jezdni można wykonać tymczasowo za pomocą separatorów i wysp przykręcanych do jezdni.

2. Na przejściu dla pieszych przez ul. Szczęśliwicką po południowej stronie skrzyżowania z ul. Opaczewską azyl między ścieżką rowerową a jezdnią należy wykonać kosztem jezdni, a nie odginania ścieżki.

3. Na skrzyżowaniu z ul. Opaczewską azyl dla skręcających samochodów należy wykonać kosztem jezdni, a nie odginania ścieżki dla rowerów i chodnika.

4. Na odcinku Drawska – Opaczewska zapewnienie skrajni kosztem szerokości jezdni pozwoliłoby uniknąć wycinki drzew.

5. Prostopadłe miejsca parkingowe na północ od ul. Dobosza mogą być cofnięte o 2 m w kierunku osi jezdni, co pozwoli na przeprowadzenie drogi dla rowerów bez dwukrotnego przeplatania z chodnikiem.

6. Przystanek ZTM Szczęśliwicka 03 należy przenieść bliżej skrzyżowania z ul. Bitwy Warszawskiej, co pozwoli uniknąć kolejnego dwukrotnego przeplatania ruchu pieszego i rowerowego, a jednocześnie poprawi warunki przesiadek pasażerów komunikacji publicznej.

Szyszkowa

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

W nawiązaniu do przesłanego 7 lipca br. projektu przebudowy ul. Szyszkowej, opracowanego przez firmę Alex-Projekt, informujemy że projekt ten opiniujemy negatywnie. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r., ulicą Szyszkową prowadzi trasa rowerowa, tymczasem projekt nie zapewnia warunków dla bezpiecznego ruchu rowerów.

Możliwe są 3 rozwiązania:

1. Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na jezdni – ze względu na ruch autobusów, muszą to być elementy przyjazne dla ruchu autobusowego, np. wyspowe progi spowalniające albo szykany.

2. Poszerzenie jezdni do 9 m i wyznaczenie na niej obustronnych jednokierunkowych pasów dla rowerów.

3. Wytyczenie wydzielonej drogi dla rowerów.

Trakt Lubelski

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

W nawiązaniu do przesłanego 7 lipca br. projektu obsługi komunikacyjnej stacji paliw przy ul. Trakt Lubelski, opracowanego przez firmę EMA s.j., informujemy że projekt ten opiniujemy negatywnie, ze względu na:

1. Przerwanie ciągłości ścieżki rowerowej przez wjazd na stację (przejście dla pieszych zamiast przejazdu dla rowerów w ciągu ścieżki rowerowej)

2. Załamania ścieżki rowerowej pod kątem, bez wyłukowań.

Najprostszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie przez zjazd ścieżki rowerowej i chodnika z zachowaniem ciągłości ich nawierzchni i poziomu niwelety. Wtedy nie jest konieczne znakowanie przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych, pierwszeństwo pieszych i rowerzystów wynika odpowiednio z art. 26 ust. 4 i art. 27 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym.