Sobieskiego

Nałęczowska

Dotyczy: Projektu przebudowy skrzyżowania ulic Sobieskiego z ul. Nałęczowską wykonywanego przez Komprojekt.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt pozytywnie, z następującymi uwagami:

1) Drogi rowerowe, zgodnie z Zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy numer 3618/2009 z dn. 4.09.2009r. wykonać w nawierzchni bitumicznej.

2) Sygnalizacja powinna być wykonana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku), czyli przewidywać detekcję rowerzysty w sposób automatyczny, nie wymagający ręcznego wzbudzania przyciskiem.

3) Jeżeli do zakresu robót wchodzą zadania z zakresu zmiany geometrii jezdni, postulujemy by wyłukowania jezdni na skrzyżowaniu zmniejszyć do r=12m, co pozwoli przybliżyć przejścia i przejazdy drogi rowerowej przez ulicę Sobieskiego, co z kolei jest korzystne z punktu widzenia programowania sygnalizacji świetlnej.

4) Jeżeli do zakresu robót wchodzą zadania z zakresu zmiany geometrii jezdni, postulujemy dodatkowo zawęzić przekrój jezdni ulicy Nałęczowskiej i Śródziemnomorskiej na wylotach ze skrzyżowania. Ulice te zaraz za skrzyżowaniami i tak ulegają zwężeniu, więc nie ma podstaw do stosowania geometrii wydłużającej czasy ewakuacji pieszych. Odzyskaną w ten sposób przestrzeń można przeznaczyć na poszerzenie azyli lub zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania, co jest korzystne z punktu widzenia programowania sygnalizacji świetlnej.

Sikorskiego

Dotyczy: Projektu przebudowy skrzyżowania ulic Sobieskiego z ul. Sikorskiego wykonywanego przez Komprojekt.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt pozytywnie, z następującymi uwagami:

1) Drogi rowerowe, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy numer 3618/2009 z dn. 4.09.2009r. wykonać w nawierzchni bitumicznej.

2) Sygnalizacja powinna być wykonana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku), czyli przewidywać detekcję rowerzysty w sposób automatyczny, nie wymagający ręcznego wzbudzania przyciskiem.

3) Promień wyłukowań na zakrętach drogi rowerowej zwiększyć do r=4m, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy numer 3618/2009 z dn. 4.09.2009r.

4) Jeżeli do zakresu robót wchodzą zadania z zakresu zmiany geometrii jezdni, postulujemy by wyłukowania jezdni na skrzyżowaniu zmniejszyć do r=12m, co pozwoli przybliżyć przejścia i przejazdy drogi rowerowej przez ulicę Sobieskiego, co z kolei jest korzystne z punktu widzenia programowania sygnalizacji świetlnej.

Szczególnie jest to istotne na północno-zachodnim narożniku skrzyżowania, gdzie często obserwowane są niebezpieczne zachowania kierowców skręcających w prawo (z Sobieskiego w Sikorskiego) wobec pieszych i rowerzystów korzystających z przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez jezdnię.

Batorego

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu budowy Prawosławnej Katedry Wojskowej i Budynku Ordynariatu Wojska Polskiego przy ulicy Stefana Batorego 6 oraz przebudowy zjazdów z ulicy Batorego na działki nr 14.1 i 14.2 wykonywanego przez Prokom.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt pozytywnie, z następującymi uwagami:

1) W projekcie, w pasie drogowym ulicy Batorego, należy przewidzieć kontynuację istniejącej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Batorego.

2) Celem uniknięcia ponownego rozkopywania ulicy, zalecamy by postulowane przedłużenie drogi rowerowej zostało wykonane jednocześnie z przebudową wjazdów.

3) Drogę rowerową należy wykonać w nawierzchni bitumicznej, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta nr 3618/2009 z dn. 4.09.2009r.

4) Przejazdy przez wjazdy na działki 14.1 i 14.2 należy wykonać z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi rowerowej.

5) W projekcie, w pasie drogowym ulicy Batorego, na wysokości Katedry, należy przewidzieć miejsce na montaż stojaków rowerowych. Celem uniknięcia ponownego rozkopywania tego miejsca, zalecamy by stojaki zostały postawione w trakcie przebudowy.

Płaskowickiej

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Płaskowickiej odc. od Puławskiej do Gandhi wykonywanego przez Metroprojekt.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt pozytywnie, z następującymi uwagami:

1) Drogi rowerowe, zgodnie z Zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy numer 3618/2009 z dn. 4.09.2009r. wykonać w nawierzchni bitumicznej.

2) Na zakrętach drogi rowerowej należy zastosować wyłukowanie min 20m (przy skrzyżowaniach minimum 4,0m). Warto nadmienić, że pomimo dwóch spotkań w sprawie (w lutym i kwietniu 2008 roku) i dwóch lat czasu, które upłynęły od tamtej chwili, niezbędne korekty projektu wciąż nie zostały dokonane, a subnormatywne łuki znajdziemy np. przy skrzyżowaniu z ul. Roentgena.

3) Przejazdy drogi rowerowej przez wszystkie wjazdy do posesji należy wykonać z zachowaniem ciągłości niwelety i nawierzchni drogi rowerowej.

4) Zwracamy też uwagę na możliwość prowadzenia ruchu rowerowego jezdnią ulicy Sójki, po wcześniejszym uspokojeniu ruchu na niej. Zmniejszy to liczbę punktów kolizyjnych na wyjazdach z posesji.

5) Do Etapu II prac należy włączyć przebudowę istniejącej, substandardowej drogi rowerowej – w szczególności wyprostowanie jej przebiegu przy wjazdach do posesji i skrzyżowaniach, wymianę nawierzchni na bitumiczną i korektę wyłukowań. Parametry tej drogi rowerowej należy doprowadzić do wartości zgodnych z rozporządzeniem Prezydenta Warszawy numer 3618/2009 z dn. 4.09.2009r.

Południowa

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Południowej na odcinku od ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego do Bora Komorowskiego wykonywanego przez pracownie projektową K-D.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do projektu:

1) Drogi rowerowe, zgodnie z Zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy numer 3618/2009 z dn. 4.09.2009r. wykonać w nawierzchni bitumicznej.

2) Wyprostować przebieg drogi rowerowej w rejonie skrzyżowania Południowej z Nowaka Jeziorańskiego i zastosować większe promienie łuków na drodze rowerowej. Obecne „nagłe” odchylenie od tory jazdy będzie dezorientujące dla kierowców i zmuszające rowerzystów do koncentracji nad nie zjechaniem z drogi rowerowej zamiast na wypatrywaniu aut w obrębie skrzyżowania i tym samym będzie rozwiązaniem zmniejszającym bezpieczeństwo ruchu.

3) Rozmieszczenie studzienek i niweletę jezdni zaprojektować w taki sposób, by na wysokości przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych nie było konieczności stosowania przykrawężnikowych rynienek kanalizacyjnych, stanowiących utrudnienie dla rowerzystów i niepełnosprawnych.

4) Na odcinku ulicy Nowaka Jeziorańskiego, na którym droga rowerowa umieszczona jest bezpośrednio przy jezdni, należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie skrajni drogi rowerowej (0,5m w poziomie, 2,5m w pionie). W skrajni i świetle drogi rowerowej nie mogę znajdować się żadne słupy, latarnie, czy znaki drogowe.

5) Ponadnormatywne i wykraczające poza zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) przekroje jezdni i pasów ruchu na ulicy Nowaka-Jeziorańskiego i ulicy Południowej, zawęzić do przekrojów zgodnych z ww rozporządzeniem. Należy podkreślić, że dostosowanie projektu do zgodności z prawem stanowi warunek konieczny do uzyskania pozytywnej opinii Stowarzyszenia.

6) Chodniki wzdłuż ulicy Południowej, poszerzyć do takiej szerokości, tak, by usytuowaniu znaków lub słupków przy ulicy, szerokość chodnika w żadnym miejscu nie zawężała się do mniej niż 2m.

7) Na skrzyżowaniu ulicy Południowej z istniejącym wjazdem na „pętlę” zmniejszyć wyłukowanie na prawoskręcie z ulicy Południowej z 11m do 8.

8) Na skrzyżowaniu Nowaka Jeziorańskiego z Południową wyłukowania jezdni zmniejszyć do 6m na pozostałych narożnikach skrzyżowania.

9) Wjazdy do posesji albo powinny być pozbawione wyłukowania na styku z jezdnią, albo powinny zostać zawężone do 3m. Szerokie na 6m wjazdy do posesji przy jednoczesnym zastosowaniu wyłukowań powodować będą włączanie się do ruchu z niebezpieczną prędkością.

10) Na ulicy Południowej ruch rowerów powinien odbywać się na zasadach ogólnych, jezdnią. W tym celu należy zastosować elementy fizycznego uspokojenia ruchu (płytowe progi zwalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych lub inne podobne rozwiązania z sposób fizyczny uniemożliwiające zbyt szybka jazdę). Jeżeli ulicą Południową odbywał się będzie ruch pojazdów komunikacji zbiorowej, należy wykorzystać takie elementy uspokojenia ruchu, przez które przejazd pojazdem niskopodłogowym jest możliwy (np. progi „wyspowe”, „poduszkowe”).

11) Na kolejnych wersjach przeznaczonych do opiniowania prosimy nanieść elementy drogi takie jak latarnie i słupy, oraz elementy organizacji ruchu jak: pasy ruchu, przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe oraz miejsca lokalizacji sztyc znaków. Prosimy także o zapisanie promieni łuków na drogach rowerowych. Bez tych elementów niemożliwe jest pełne zaopiniowanie projektu geometrii, gdyż nie ma możliwości sprawdzić np. skrajni drogi rowerowej i chodnika. Dlatego też Zielone Mazowsze zaznacza, że lista powyższych uwag może jeszcze zostać rozszerzona po umieszczeniu na projekcie brakujących elementów.