Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Obwodnica Śródmiejska odc. Wiatraczna-Targówek

W nawiązaniu do przesłanego 17 listopada br. projektu budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do połączenia z dzielnicą Targówek, opracowanego przez firmę DHV Polska sp.z o.o., zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do ww. projektu:

Uwagi ogólne

1.Przejazdy drogi dla rowerów przez zjazdy publiczne i prywatne przeprowadzić z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi dla rowerów.

2.Należy zweryfikować prowadzenie drogi dla rowerów pod kątem segregacji od ruchu pieszego. W wielu miejscach droga dla rowerów przyklejona jest do chodnika albo przechodzi przez przystanek autobusowy mimo znacznej w danym miejscu dostępności terenu w pasie drogowym.

3.Na rysunkach należy oznaczyć promienie łuków na drogach dla rowerów. W obecnej wersji nie jest możliwe zweryfikowanie zgodności projektu z obowiązującymi w Warszawie standardami infrastruktury rowerowej.

4.Na wlotach ścieżek rowerowych w jezdnię zastosować łuki o promieniu R=2,0 m.

Odcinek Grenadierów - Grochowska

5.Doprowadzić ścieżki rowerowe po obu stronach do jezdni ulicy Grenadierów. Zaprojektowane włączenie pod kątem prostym wymagać będzie od rowerzysty wykonania tzw. przeciwskrętu, co jest bardzo ryzykowne biorąc pod uwagę projektowaną klasę drogi (ewentualnie przeciskania się pomiędzy pieszymi oczekującymi na zielone światło).

6.Wyprostować przebieg drogi dla rowerów po stronie zachodniej w rejonie ul. Garibaldiego. Można to osiągnąć np. przysuwając przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez ul. Garibaldiego do jezdni al. Stanów Zjednoczonych oraz likwidując 4 miejsca parkingowe przy jezdni al. Stanów Zjednoczonych (2 można odtworzyć w ul. Garibaldiego dzięki przysunięciu przejścia). Alternatywnym rozwiązaniem byłaby korekta łuku zachodniej jezdni al. Stanów Zjednoczonych, tak by przebiegała bliżej wlotu tunelu, a dalej od budynków.

7.Drogę dla rowerów po stronie zachodniej na odcinku od ul. Garibaldiego do ronda Wiatraczna należy „odkleić” od chodnika (patrz też rysunek 1).

8.Przejazdy przez wloty ulic lokalnych i zjazdy na parkingi (2 po stronie zachodniej i 2 po stronie wschodniej) należy przeprowadzić grzbietem progów spowalniających.

Rondo Wiatraczna

9.Zwęzić zjazd z ul. Grochowskiej w stronę centrum do dwóch pasów ruchu - celem budowy obwodnicy powinno być odciążenie ulic promienistych, jeśli tego celu nie realizuje, to nie warto jej budować; poza tym dalej jezdnia i tak zwęża się do dwóch pasów ruchu.

10.Skorygować wjazd z ul. Wiatraczna na rondo („przesunąć” o jeden pas ruchu na wschód – patrz także rysunek 1).

11.Wykorzystać uzyskaną w wyżej opisany sposób przestrzeń w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania do prawidłowego rozwiązania ruchu pieszego i rowerowego, w szczególności domknięcia przebiegu drogi dla rowerów wokół ronda.

12.Skorygować lokalizację przejazdów dla rowerów przez zjazdy z ronda na pętlę autobusową i w ul. Grochowską w kierunku wschodnim, tak by uniknąć niepotrzebnych ostrych zakrętów.

13.Zrezygnować z budowy zatoki autobusowej po północnej stronie ronda - autobus będzie miał znaczne trudności z włączeniem do ruchu z zatoki umieszczonej tuż przed sygnalizacją; a docelowo i tak przystanek powinien się znaleźć za skrzyżowaniem, tak by obsłużyć również linie skręcające z ul. Wiatracznej w Grochowską.

14.Doprojektować przejścia dla pieszych na wyspę centralną z północnej części ronda. Rondo Wiatraczna jest ważnym węzłem przesiadkowym komunikacji publicznej. Obecnie funkcjonuje przejście dla pieszych w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania. Rezultatem przebudowy powinno być poprawienie, a nie pogorszenie warunków ruchu pieszego i dostępności komunikacji publicznej. Dlatego konieczne jest zachowanie przejścia od strony północnej, a dodatkowo zaprojektowanie przejścia z narożnika ulic Grochowskiej i Waszyngtona.

15.Przejście dla pieszych pomiędzy pętlą autobusową a tramwajową powinno być przesunięte na południe, aby zminimalizować drogę dojścia pieszego podczas przesiadki.

Odcinek Grochowska - wiadukt nad torami

16.Na odcinku od ronda Wiatraczna do ul. Kobielskiej drogę dla rowerów po stronie wschodniej odkleić od chodnika i przeprowadzić za ekranami przeciwhałasowymi, nie przez przystanek autobusowy.

17.Po stronie zachodniej odsunąć drogę dla rowerów o co najmniej 0,5 m od ekranu przeciwhałasowego.

18.Wyprostować przebieg chodnika i drogi dla rowerów pomiędzy ulicami Paca i Nizinną po stronie wschodniej (za ekranem 8B), tak by łączyły przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów najkrótszą możliwą drogą.

19.Zmniejszyć promienie łuków na połączeniach jezdni ul. Wiatraczna z ul. Kobielską, Paca i Nizinna do 6 m. Przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych przez te ulice przeprowadzić grzbietem progów spowalniających ruch samochodowy.

20.Zmniejszyć promienie łuków na połączeniach jezdni ul. Wiatraczna z ul. Szaserów do 12 m. Wykorzystać uzyskaną przestrzeń w narożnikach na stworzenie miejsca na akumulację rowerzystów oczekujących na zielone światło.

21.Na odcinku od ul. Szaserów do wiaduktu nad torami „odkleić” drogi dla rowerów od chodników po obu stronach jezdni.

22.Na północ od ul. Szaserów po stronie wschodniej przeprowadzić drogę dla rowerów za ekranami przeciwhałasowymi, nie przez przystanek autobusowy.

23.Łączniki rowerowe po obu stronach wiaduktu zakończyć w jezdni ul. Chrzanowskiego, rezygnując z segregacji ruchu rowerowego w ul. Chrzanowskiego. Zamiast tego należy doprojektować łącznik pod wiaduktem bliżej wlotu ul. Chrzanowskiego (patrz rysunek 2).

24.Załamania przebiegu drogi dla rowerów w rejonie przystanku autobusowego na wiadukcie zastąpić łukami o promieniu nie mniejszym niż 20 m.

Odcinek wiadukt nad torami - ul. Nieświeska

25.Zlikwidować załamanie drogi dla rowerów na zjeździe z wiaduktu na skrzyżowanie ul. Rzecznej i Ks. Anny.

26.Doprojektować łącznik dla rowerów wzdłuż nasypu wiaduktu od skrzyżowania ul. Rzecznej i ks. Anny do ul. Matuszewskiej.

27.Doprojektować przejazd dla rowerów przez korygowany wlot ul. Matuszewskiej / Niesulickiej w ul. Zabraniecką (w istniejącym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Zabranieckiej).

28.Doprojektować przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez południowo-wschodni wlot skrzyżowania ks. Anny i Rzecznej.

29.Ścieżkę w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania ks. Anny i Rzecznej połączyć z drogą serwisową wzdłuż ul. Rzecznej.

Rysunki

Rysunek 1. Przykładowa korekta układu ścieżek rowerowych wokół ronda Wiatraczna.

Rysunek 2. Korekta układu ścieżek rowerowych w rejonie ul. Chrzanowskiego.

Ścieżka w al. Stanów Zjednoczonych

Dotyczy: projektu ścieżki rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i Ostrobramskiej.

W nawiązaniu do przesłanego 18 listopada br. projektu przeprowadzenia chodnika i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych – Ostrobramskiej na odcinku Wał Miedzeszyński - Poligonowa, opracowanego przez Biuro Prac Inżynierskich, zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do projektu:

1.Ze względu na klasę ulicy i trudności z jej przekroczeniem, docelowo drogi dla rowerów powinny zostać wytyczone po obu stronach zarówno al. Stanów Zjednoczonych jak i ul. Ostrobramskiej.

2.Projekt nie uwzględnia włączenia istniejącej drogi dla rowerów z południa przy Wale Miedzeszyńskim.

3.Przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych przez ul. Bajońską, Saską, Urugwajską i Motorową należy przeprowadzić grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy.

4.Po zachodniej stronie przejazdu przez ul. Paryską stoi blaszany kiosk (niezaznaczony na podkładzie), który po zamianie miejscami przejścia i przejazdu będzie bardzo ograniczał widoczność. Dodatkowo widoczność ograniczają samochody zaparkowane na powierzchniach wyłączonych z ruchu – wskazane byłoby ich wygrodzenie.

5.Należy wyprostować przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przy Saskiej - piesi i tak idą po linii prostej, co oznacza że w tym przypadku będą iść przez przejazd i kawałek drogi dla rowerów. Bezpieczeństwo można zapewnić poprzez wyniesienie przejścia i przejazdu (patrz punkt 3).

6.Wskazany byłoby doprojektowanie łącznika rowerowego po wschodniej stronie ul. Saskiej do ul. Lizbońskiej (wzdłuż / w ramach remontu istniejącego zdewastowanego chodnika).

7.Łącznik od ścieżki do ślepego zakończenia ul. Afrykańskiej powinien być wytyczony w osi ul. Afrykańskiej, by uniknąć konfliktów z zaparkowanymi pojazdami.

8.Zrezygnować z wygrodzenia między ścieżką a chodnikiem od kładki do przystanku Międzynarodowa, pozostawiając jedynie wygrodzenie w rejonie wiaty przystankowej.

9.Połączyć projektowaną ścieżkę ze ścieżką wzdłuż Kanału Gocławskiego, prowadzącą do Al. Waszyngtona, oraz ze szlakiem rowerowym nad Jez. Gocławskim.

10.Na przejeździe przez drogę dojazdową do zabudowy zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów.

11.Należy doprowadzić drogę dla rowerów do włączenia w ul. Poligonową i doprojektować przejazd przez ul. Poligonową.

12.W wielu miejscach występuje problem nielegalnego parkowania w miejscach, przez które przebiega projektowana droga dla rowerów. Konieczne są szczelne wygrodzenia dróg dla rowerów i chodników, w szczególności:

- przy al. Stanów Zjednoczonych 20A,

- w rejonie przystanku autobusowego Międzynarodowa,

- w rejonie przystanku autobusowego Kanał Gocławski.

Ścieżka wzdłuż Ostrobramskiej

Dotyczy: projektu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej.

W nawiązaniu do przesłanego 17 listopada br. projektu przeprowadzenia chodnika i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej na odcinku Fieldorfa – Rodziewiczówny, opracowanego przez Biuro Prac Inżynierskich, zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do projektu:

1.Konieczne jest szczelne wygrodzenie dróg dla rowerów i chodników po stronie południowej na całym odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Perkuna, w tym również na przystanku autobusowym Zamieniecka 02.

2.Po południowej stronie ul. Ostrobramskiej na wysokości Media Markt planowane poszerzenie chodnika koliduje z istniejącymi latarniami, z projektu nie wynikają ich przenosiny. Dostępna przestrzeń od wygrodzeń do latarni to zaledwie 2,50 m, co nie zapewnia wymaganej szerokości ciągu pieszo-rowerowego ze skrajnią. Najlepszym rozwiązaniem byłoby prawdopodobnie wytyczenie drogi dla rowerów kosztem pasa ruchu na jezdni (nawet prowizorycznie, za pomocą elementów prefabrykowanych) – po otwarciu Trasy Siekierkowskiej cztery pasy ruchu w jedną stronę nie są w tym miejscu potrzebne.

3.Przejazd przez ul. Perkuna powinien zostać przysunięty do osi jezdni ul. Ostrobramskiej, z korektą geometrii wysepki na wlocie (przesunięcie na obszar wyłączony z ruchu), tak by przejazd znajdował się w osi ciągu pieszo-rowerowego. Skręty w/z ul. Perkuna odbywają się z pasów wyłączeń/włączeń, nie ma zatem uzasadnienia dla odsuwania przejazdu i pogarszania wzajemnej widoczności rowerzystów i kierowców.

4.Należy zwiększyć promienie łuków na drodze dla rowerów do min. 20 m w rejonie przystanku autobusowego Centrum Optyki 02, a w rejonie zejścia z kładki dla pieszych – zapewnić odcinek prosty o długości ok. 20 m (będzie to prawdopodobnie wymagało likwidacji 2-4 miejsc parkingowych). Ze względu na lokalizację zejścia z kładki, w obecnym kształcie projekt nie zapewnia właściwej odległości widoczności na drodze dla rowerów.

5.Konieczne jest zaprojektowanie kompletu przejazdów dla rowerów przez wszystkie wloty skrzyżowania ul. Ostrobramskiej z ul. Rodziewiczówny. Wyrażamy zdziwienie faktem, że przejazdy nie zostały uwzględnione w projekcie modernizacji skrzyżowania, zwłaszcza że również od strony Trasy Siekierkowskiej droga dla rowerów jest poprowadzona obustronnie. Prosimy o informację, czy prawdziwa jest informacja podana przez firmę Peek Traffic, że projekt został uzgodniony przez Inżyniera Ruchu w tym ułomnym kształcie.

Nowopoligonowa

W nawiązaniu do przesłanego 17 listopada br. projektu budowy ulicy Nowopoligonowej, opracowanego przez firmę Polska Inżynieria sp.z o.o., zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do ww. projektu:

Oba warianty

1.Zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów na przejazdach przez zjazdy publiczne i prywatne.

2.Przejazdy i przejścia dla pieszych przez wloty ulic lokalnych (Busolowa, Kompasowa, Latyczowska, Międzyborska) prowadzić grzbietem płytowych progów spowalniających ruch samochodowy.

Wariant 1

3.Wykonać łącznik od drogi dla rowerów do jezdni ronda (włączenie drogi dla rowerów jako dodatkowy wlot ronda) na skrzyżowaniu z Nowaka-Jeziorańskiego, tak by umożliwić wjazd na drogę dla rowerów z różnych kierunków.

4.Na skrzyżowaniu z ul. Motorową i Latyczowską przysunąć przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych do jezdni ronda.

Wariant 2

5.Na skrzyżowaniu z ul. Kompasową przysunąć przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych do jezdni, aby ograniczyć załamywanie przebiegu drogi dla rowerów i chodnika.

6.Na rondzie na skrzyżowaniu z Nowaka-Jeziorańskiego zaprojektować drogę dla rowerów wokół ronda, zachowującą stały odstęp od jego środka (po okręgu).

7.Zjazdy z rond zaprojektować jako jednopasowe – ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowania dwupasowych zjazdów z ronda tam, gdzie ruch pieszy i rowerowy jest prowadzony w tym samym poziomie co silnikowy (można pozostawić wjazdy jako dwupasowe).