Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Warszawa, 2011.03.14.

Powstańców Śląskich

Dotyczy: Projektu trasy tramwajowej na ulicy Powstańców Śląskich wykonywanego przez Siblej.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt pozytywnie, z następującymi uwagami:

1) Promienie wyłukowań na drodze rowerowej powiększyć do minimum 4 metrów w obrębie skrzyżowań i minimum 20m poza ich obrębem.

2) Drogi rowerowe i drogi dla pieszych i rowerów, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy numer 5523/2010 z dn. 18.11.2010r. wykonać w nawierzchni bitumicznej.

3) W miarę możliwości zaprojektować kanalizację deszczową w taki sposób, by w poprzek przejazdów rowerowych nie przebiegały przykrawężnikowe rynienki kanalizacyjne.

4) Wyprostować przebieg drogi rowerowej w okolicy przecięcia drogi rowerowej z wjazdem do obiektu handlowego niedaleko skrzyżowania z ulicą Hery. Obecne odgięcie drogi rowerowej utrudnia rowerzyście obejrzenie się, czy nie nadjeżdża samochód. Może być też dezorientować kierowców co do kierunku, w którym zamierza poruszać się rowerzysta.

5) W tym samym miejscu wskazane jest zmniejszenie promieni wyłukowań lub szerokości jezdni wjazdowej celem uspokojenia ruchu aut.

6) Zachować ciągłość niwelety i nawierzchni drogi rowerowej na wszystkich wjazdach do posesji.

7) Na odcinkach wspólnych dla ruchu rowerów i pieszych (drogi dla rowerów i pieszych) powiększyć szerokość ciągu do minimum 3 metrów (zalecane 3,5m).

8) Na odcinkach, na których jest to możliwe, zalecamy odsunięcie drogi rowerowej od chodnika i oddzielenie jej fizycznie trawnikiem.

9) Wskazane byłoby przysunięcie przejścia i przejazdu po północnej stronie ul. Górczewskiej do skrzyżowania.

Prystora / Składkowskiego

Dotyczy: Projektu budowy skrzyżowania Pyrystora i Składkowskiego wykonywanego przez R-plan.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt pozytywnie, z następującymi uwagami:

1) Ze względu na brak wjazdu z ul. Prystora, a także brak możliwości kontynuacji dróg dla rowerów w pasach drogowych ulic Prystora i Składkowskiego, rekomendujemy całkowitą rezygnację z zaprojektowanej drogi dla rowerów na rondzie. W obecnym kształcie stanowi ona raczej niepotrzebną komplikację organizacji ruchu niż udogodnienie dla rowerzystów.

2) Jednocześnie wnosimy o zwężenie jezdni ronda poprzez powiększenie jego wyspy, co wymusi uspokojenie ruchu i poprawi bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się na zasadach ogólnych jezdnią.

Wojciechowskiego

Dotyczy: Projektu stałej organizacji ruchu na ul. Wojciechowskiego na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Orląt Lwowskich.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze popiera projekt połączenia istniejących ścieżek rowerowych w parku przy ul. Wojciechowskiego oraz przy ul. Orląt Lwowskich z następującymi zastrzeżeniami:

1) W przedstawionym kształcie projekt nie zapewnia minimalnych promieni łuków na drodze dla rowerów. Możliwe jest wytyczenie drogi dla rowerów z wykorzystaniem istniejącego chodnika zapewniającej promienie łuków R=4m, ale bardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się wytyczenie łącznika do projektowanego przejazdu przez ul. Wojciechowskiego przez teren parku, który prawdopodobnie również znajduje się w zarządzie Dzielnicy Ursus.

2) Konieczne jest doprojektowanie bezpośredniego wjazdu z jezdni ul. Wojciechowskiego na drogę dla rowerów w parku, tak aby umożliwić jadącym ul. Wojciechowskiego z kierunku wschodniego legalny wjazd do parku. Na połączeniu drogi dla rowerów z jezdnią należy zastosować łuk o promieniu R=2m.

3) Konieczne jest zabezpieczenie chodnika i projektowanej drogi dla rowerów w rejonie kościoła i parku przed nielegalnym parkowaniem poprzez ich wygrodzenie.

4) Drogi rowerowe, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy numer 5523/2010 z dn. 18.11.2010r. wykonać w nawierzchni bitumicznej.

Powsin – Zamość

Dotyczy: PBW dla ulic dzielnicy Wilanów w obszarze Powsin - Zamość przy ulicy Przyczółkowej dla terenu MJ19 i U4 wykonywanego przez biuro projektowe Maria J. Kupściowa.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt pozytywnie, z następującymi uwagami:

1) Wnosimy o wprowadzenie do projektu elementów uspokojenia ruchu na projektowanych ulicach dojazdowych, np. w formie wyniesionych tarcz skrzyżowań oraz szykan i/lub progów wyspowych na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Pozwoli to na bezpieczny ruch rowerów na zasadach ogólnych tymi ulicami.

2) Miejsca postojowe w ul. Projektowanej 45 proponujemy lokalizować równolegle, ewentualnie skośnie, nie prostopadle. Elementem uspokojenia ruchu, o którym mowa w pkt. 1 może być lokalizacja miejsc parkingowych naprzemiennie po kilka po lewej i po prawej stronie jezdni, z załamaniami jej osi.