Warszawa, 2011.04.27.

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

Ul. Tysiąclecia, odc. Grochowska - Kawęczyńska

W nawiązaniu do przedstawionego na spotkaniu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 11 kwietnia br. projektu ul. Tysiąclecia autorstwa firmy Transprojekt Gdański sp.z o.o., przedstawiamy nasze uwagi do tego projektu. Jednocześnie podkreślamy, że w zasadzie wszystkie z nich były zgłaszane do poprzednich wersji projektu (np. w opinii z 2009.07.06 [zobacz >>>]) i nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego projektant upiera się na przykład, by piesi wychodzili na drogę dla rowerów bezpośrednio zza wiaty przystankowej.

Skrzyżowanie z ul. Kawęczyńską

Rozwiązania na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Kawęczyńskiej nie zapewniają miejsca na bezpieczne mijanie się rowerzystów i pieszych i na akumulację w oczekiwaniu na możliwość przekroczenia jezdni.

Konieczne jest przeprojektowanie skrzyżowania i doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi standardami dla infrastruktury rowerowej. Miejsce na poprawne rozwiązanie ruchu pieszego i rowerowego na tym skrzyżowaniu można uzyskać:

- Rezygnując z zatok autobusowych na wlotach skrzyżowania.

- Zwężając o jeden pas ruchu zachodni wlot ul. Kawęczyńskiej. Zwracamy uwagę, że w obecnym kształcie projekt narusza § 61 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdyż w kierunku centrum niezgodna jest liczba pasów ruchu na wprost przed i za skrzyżowaniem.

- Zwężając szerokości pasów ruchu w ul. Tysiąclecia do 3,0 m (zgodnie z szerokością pasów ruchu w ul. Folwarcznej), a nawet 2,75 m (dopuszczalne dla ulicy zbiorczej).

- Przybliżając przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych na zachodnim oraz północnym wlocie do środka skrzyżowania.

Dodatkowo, jeśli nie zostanie zlikwidowana zatoka autobusowa na południowym wlocie skrzyżowania, postulujemy wyprostowanie drogi dla rowerów i chodnika na odcinku od przystanku do skrzyżowania z ul. Kijowską.

Skrzyżowanie z ul. Mińską

Rozwiązanie wschodniego wlotu ul. Mińskiej z ul. Tysiąclecia jest niebezpieczne ze względu na przewymiarowane pasy ruchu, promienie łuków R=15 m na połączeniu jezdni oraz załamania drogi dla rowerów, które będą dezorientować kierowców co do kierunku jazdy rowerzystów. Postulujemy:

- Zwężenie pasów ruchu na wlocie ul. Mińskiej; można to uzyskać poprzez zwężenie całego wlotu lub korektę geometrii wyspy dzielącej na wlocie i doprojektowanie drugiej, tak by tworzyły azyl na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów.

- Zmniejszenie promieni łuków na połączeniu jezdni do 8,0 m;

- Wyprostowanie przebiegu drogi dla rowerów w rejonie przejazdu; jeśli ma zostać pozostawione odsunięcie przejazdu od jezdni ul. Tysiąclecia, to załamania przebiegu powinny zostać wykonane dalej od skrzyżowania (tak by na odcinku co najmniej 5 m przed przejazdem droga dla rowerów biegła w osi przejazdu), a promienie łuków powinny zostać zwiększone do 20 m.

Zwracamy też uwagę, że można wyprostować przebiegi dróg dla rowerów i chodnika między ul. Kamionkowską a Żupniczą – nie muszą one cały czas biec równolegle do krawędzi jezdni, co powoduje zbędne wydłużenie ich przebiegu.

Przystanki autobusowe

Przejścia dla pieszych przez drogę dla rowerów na przystanku autobusowym między ul. Grochowską a Kamionkowską powinny być usytuowane na obu krańcach peronu przystankowego. Przejście północne powinno być wytyczone zamiast absurdalnie usytuowanego środkowego, które nie tylko wymaga od pieszych nadkładania drogi, ale także wychodzenia na drogę dla rowerów bezpośrednio zza wiaty przystankowej.

Podobnych korekt wymagają lokalizacje przejść dla pieszych w rejonie przystanków autobusowych na skrzyżowaniu z ul. Żupniczą i naprzeciwko zajezdni tramwajowej. Jedynie przystanek na południowym wlocie skrzyżowania z ul. Kijowską rozwiązany jest poprawnie.

Ul. Encyklopedyczna

W nawiązaniu do przedstawionego na spotkaniu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 11 kwietnia br. projektu przebudowy ul. Encyklopedycznej autorstwa firmy AKonsult Sp.z o.o., przedstawiamy nasze uwagi do tego projektu:

1. Niezależnie od wybranego wariantu, należy zastosować jezdnię o szerokości 6 m. Ulica Encyklopedyczna jest drogą klasy L, a obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w § 15 ust. 1 dla dróg tej klasy w terenie zabudowanym określa zakres dopuszczalnych szerokości pasa ruchu na 3,00-2,50 m. Szerokości pasów ruchu podane są jako określone wartości lub ich zakresy, a nie jedynie wartości minimalne, gdyż jest to kluczowy parametr wpływający na postrzeganie drogi przez kierowcę, a w szczególności rozwijaną przez niego prędkość. Różnica w przyjętych parametrach dla szerokości pasa ruchu i np. gęstości skrzyżowań czy prędkości projektowej tworzy niespójność klasy drogi, a w efekcie może być przyczyną wypadków. Czy projektant posiada zgodę Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo od warunków technicznych?

2. Wariant 2 (z przebiegiem wydzielonej drogi dla rowerów po stronie wschodniej) opiniujemy pozytywnie pod warunkiem odsunięcia (wyprostowania) drogi dla rowerów i chodnika od jezdni na odcinku od zatoki autobusowej po północnej stronie skrzyżowania z ul. Zgrupowania AK Kampinos do zakrętu ul. Encyklopedycznej (eliminacja dwóch zakrętów drogi dla rowerów). Powstałą przestrzeń pomiędzy drogą dla rowerów a jezdnią można wykorzystać na nasadzenia zieleni.

3. Warianty 3 i 4 (z przebiegiem ciągu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej) opiniujemy negatywnie ze względu na wspólny ciąg pieszo-rowerowy i brak zapewnienia ciągłości ruchu rowerowego na skrzyżowaniach. Zwracamy uwagę, że wariant 4 nie realizuje ustaleń ze spotkania w dniu 23.02.2011 ze względu na brak wymienionych w notatce elementów uspokojenia ruchu, tj. progów wyspowych i wyniesionych skrzyżowań.

Budynek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

W nawiązaniu do przedstawionego na spotkaniu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 11 kwietnia br. projektu Budynku Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW autorstwa firmy DIM’84 Dom i Miasto, przedstawiamy nasze uwagi do tego projektu:

1. Postulujemy, aby końcowy odcinek ulicy Bednarskiej, w tym skrzyżowanie z dojazdem do parkingów podziemnych projektowanego budynku, został zagłębiony do poziomu posadzki tunelu pieszo-rowerowego pod Wisłostradą lub zbliżonego do niego, tak by możliwe było wejście piesze i wjazd rowerem do tunelu w osi ul. Bednarskiej bez konieczności pokonywania schodów czy okrężnych pochylni (zgodnie z wnioskami do projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły [zobacz >>>]).

2. Projekt powinien uwzględniać rezerwę dla drogi dla rowerów po zachodniej stronie Wisłostrady.