Do: Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Sekcja Transportu Rowerowego.

Golędzinowska / Jagiellońska

Dotyczy: projektu włączenia ul. Golędzinowskiej w ul. Jagiellońską.

W nawiązaniu do spotkania 4 lipca 2011 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionej na nim koncepcji bezpośredniego włączenia ul. Golędzinowskiej w ul. Jagiellońską, opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, uprzejmie informujemy, że wszystkie przedstawione warianty opiniujemy negatywnie.

1. Żaden z trzech opracowanych wariantów nie przewiduje przebiegu głównej drogi dla rowerów wyznaczonej w ul. Jagiellońskiej w obowiązującym od 2006 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Należy podkreślić, że dla tej drogi dla rowerów opracowany został już projekt budowlany autorstwa firmy Komprojekt i koncepcje inwestycji w tym rejonie powinny uwzględniać lub aktualizować, a nie ignorować ustalenia tego projektu.

2. Obserwacje przeprowadzone dla rozwiązania o podobnej geometrii w rejonie skrzyżowania al. Solidarności i ul. Bielańskiej pozwalają przypuszczać, że kierowcy będą wjeżdżać w projektowane włączenie „pod prąd”, aby uniknąć znacznego objazdu w relacji Wybrzeże Helskie – Golędzinowska. Mogą też wykorzystywać je do objazdu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jagiellońska / Wybrzeże Helskie (zjeżdżać na chwilę na jezdnię zbierająco-rozprowadzającą tylko po to, by po 100 m ponownie włączyć się do ruchu na jezdni głównej).

3. Wątpliwości budzi także zgodność przedstawionej koncepcji z przepisami rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przykładowo na ul. Jagiellońskiej (ulica klasy GP) już obecnie nie są zachowane minimalne dopuszczalne odległości pomiędzy skrzyżowaniami (600 m), w związku z czym wydaje się, że zmiany powinny iść w kierunku ograniczenia, a nie zwiększenia dostępności jezdni głównej.

Jeżeli jednak Inżynier Ruchu uzna za celowe realizację takiego włączenia, wnosimy o uwzględnienie następujących postulatów:

1. W projekcie należy uwzględnić przebieg dwukierunkowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Jagiellońskiej na odcinku od ronda Starzyńskiego do ul. Golędzinowskiej, a na skrzyżowaniu z ul. Golędzinowską – bezpieczne i wygodne włączenie ruchu rowerowego w jezdnią zbierająco-rozprowadzającą.

2. Ze względu na niewielką odległość od ronda Starzyńskiego, projekt powinien obejmować także niezbędne korekty na północnym wylocie z ronda, w szczególności poszerzenie azylu pomiędzy jezdniami ul. Jagiellońskiej do normatywnej szerokości i wygospodarowanie przestrzeni na normatywne ciągi dla ruchu pieszego i rowerowego pod wiaduktem kolejowym.

3. Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z jezdni zbierająco-rozprowadzającej na odcinku od ronda Starzyńskiego do ul. Golędzinowskiej, wykonanie dwukierunkowego włączenia ul. Golędzinowskiej w ul. Jagiellońską i włączenie drogi dla rowerów jako czwartego wlotu skrzyżowania ul. Golędzinowskiej z kolejnym odcinkiem jezdni zbierająco-rozprowadzającej.

Surowieckiego / al. KEN

Dotyczy: projektu zespołu zabudowy przy ul. Surowieckiego róg al. KEN

W nawiązaniu do spotkania 4 lipca 2011 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego na nim projektu zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Surowieckiego róg al. KEN przedstawiamy nasze uwagi do projektu:

1. Za zmianę w dobrym kierunku należy uznać zamianę miejscami drogi dla rowerów i chodnika. Należy jednak odsunąć drogę dla rowerów o ok. 1 m od jezdni i uzupełnić projekt o wygrodzenia uniemożliwiające nielegalne parkowanie na drodze dla rowerów i chodniku.

2. Zmniejszenie promieni łuków na połączeniu zjazdów z jezdnią do 3 m.

3. Zachowanie ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi dla rowerów oraz chodnika na przecięciu ze zjazdami.

4. Wydłużenie pasów zieleni pomiędzy drogą dla rowerów i chodnikiem, aby docierały bliżej skrzyżowań i były ciągłe.

5. Wyznaczenie przejazdów dla rowerów na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Surowieckiego.

6. Wyznaczenie przejść dla pieszych przez drogę dla rowerów na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Surowieckiego.

Jako alternatywę dla większość powyższych postulatów można rozważyć wyznaczenie pasów dla rowerów w jezdni ul. Surowieckiego, co pozwoli zrezygnować z wydzielonej drogi dla rowerów na tym odcinku.