Do: Inżynier Ruchu, Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Noworydygiera / Krajewskiego

W nawiązaniu do przedstawionej na spotkaniu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 23 lutego 2012 r. koncepcji zagospodarowania przedłużenia ul. Rydygiera na odcinku Mickiewicza – Krajewskiego w ramach realizacji zadania „Budowa i przebudowa ul. Rydygiera” opracowanej przez firmę Civil Transport Designers, przedstawiamy następujące uwagi i wnioski do tego projektu.

1. Powiązanie z przejściem podziemnym pod torami kolejowymi

Za skandaliczny i niezgodny z prawem budowlanym uważamy zawarty w projekcie pomysł przebudowy górnego odcinka istniejącej pochylni... na schody. Oznacza to pogorszenie warunków ruchu pieszych, w szczególności osób niepełnosprawnych i z wózkami dziecięcymi, oraz rowerzystów. Kierunek działań powinien być wręcz przeciwny: należy wykorzystać zmianę zagospodarowania terenu do likwidacji trzech schodków u jej podnóża i jej wydłużenia w celu zapewnienia normatywnego spadku.

Projekt powinien nawiązywać do rozwiązań zaproponowanych w opracowaniu Analiza możliwości i celowości przeprowadzenia ruchu rowerowego obecnym ciągiem i tunelem pieszym, łączącym ulicę Krajewskiego (dzielnica Żoliborz) i ul. Międzyparkową (dzielnica Śródmieście) w Warszawie wykonanym przez Zielone Mazowsze na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji. W opracowaniu tym stwierdzono wprawdzie brak możliwości wydłużenia pochylni ze względu na wyjazd z posesji przy ul. Krajewskiego (działka nr 44), ale ponieważ w projekcie ul. Rydygiera wyjazd jest likwidowany, a zabudowania wyburzane, nie ma żadnych przeszkód, by zapewnić pochylnię o normatywnym spadku na całej jej długości.

Rowerowa część pochylni powinna zostać włączona jako czwarty wlot skrzyżowania / ronda z ul. Krajewskiego.

2. Pasy ruchu dla rowerów w ul. Krajewskiego

W obecnej postaci projekt jest niezgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, gdyż nie uwzględnia trasy rowerowej w ul. Krajewskiego. Proponujemy na przebudowanym odcinku ul. Krajewskiego wyznaczyć obustronne jednokierunkowe pasy ruchu dla rowerów. Jest to możliwe przy zachowaniu istniejącej szerokości jezdni 9 m (pasy ruchu ogólnego 2x3 m, pasy rowerowe 2x1,5 m).

3. Ruch rowerowy w ul. Kokarda

Nowo projektowany odcinek ulicy również powinien zapewniać warunki dla ruchu rowerowego. Preferowanym rozwiązaniem w tym przypadku jest uspokojenie ruchu, np. poprzez zwężenie projektowanej jezdni do 6 m i wprowadzenie wyspowych progów spowalniających, i prowadzenie ruchu rowerowego jezdnią na zasadach ogólnych.

4. Skrzyżowanie z ul. Krajewskiego

Za bardziej korzystny uważamy wariant rozwiązania skrzyżowania w postaci małego ronda, jako uspokajający ruchu i zapewniający możliwość bezpiecznego przejazdu w dowolnej relacji. W obrębie samego ronda nie należy wyznaczać pasów dla rowerów, a zakończyć je ok. 20 m przed rondem.

Niezależnie od wybranego wariantu, należy włączyć pochylnię prowadzącą do tunelu pod torami kolejowymi jako czwarty wlot skrzyżowania / ronda, by umożliwić rowerzystom bezpieczny wjazd na/z pochylni.

5. Szerokości użyteczne chodników

Na odcinkach przylegających do jezdni lub miejsc parkingowych należy zapewnić szerokość chodnika co najmniej 2,0 m. Występujące w projekcie przewężenia nawet do 1,2 m nie przystają do centrum Warszawy, w szczególności w strefie dojścia do metra. Potrzebną przestrzeń można uzyskać przez zwężenie jezdni do 6,0 m.

Ponieważ w planach jest objęcie Żoliborza strefą płatnego parkowania niestrzeżonego, a istotną częścią projektu jest budowa miejsc parkingowych, należy przewidzieć rezerwę na lokalizację parkomatów w miejscach nieutrudniających ruchu pieszego.

Na prostopadłych miejscach parkingowych należy wprowadzić bezpieczniki chroniące przed najazdem zwisem nad chodnik.

Zgrupowania AK Kampinos

W nawiązaniu do przedstawionej na spotkaniu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 23 lutego 2012 r. koncepcji układu drogowego dla etapu I Project Bielany opracowanej przez firmę Kuryłowicz & Associates, zwracamy uwagę, że projekt nie zapewnia warunków dla ruchu rowerowego w objętej koncepcją ul. Zgrupowania AK Kampinos.

Możliwe są następujące rozwiązania:

1. Wprowadzenie ograniczenia do 30 km/h i elementów uspokojenia ruchu na ulicy Zgrupowania AK Kampinos, co pozwoli na bezpieczny ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią.

2. Rezygnacja z wyznaczania wydzielonych pasów ruchu do skrętu w zjazdy bramowe i wprowadzenie zamiast nich obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m.

3. Budowa wydzielonej drogi dla rowerów (nawiązującej do budowanej drogi dla rowerów na odcinku Encyklopedyczna – Pułkowa) po zachodniej stronie ulicy lub pomiędzy zabudową etapu I i torami tramwajowymi.

Strażacka

W nawiązaniu do przedstawionego na spotkaniu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 23 lutego 2012 r. projektu stałej organizacji ruchu w ul. Strażackiej i wniosku Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych o zatwierdzenie odstępstwa w zakresie skrajni poziomej drogi dla rowerów, wnosimy o nieudzielenie odstępstwa.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ogrodzenie usytuowane 20 cm od krawędzi drogi dla rowerów stanowi znacznie większe zagrożenie dla rowerzystów niż skarpa, w szczególności o tak nieznacznej wysokości jak wymienione w piśmie projektanta 1 m. Wnosimy zatem o pozostawienie rowu bez wygrodzenia. Dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów można wykonać na tym odcinku drogi dla rowerów linie krawędziowe, poprawiające czytelność jej przebiegu po zmroku.