ROW-07-0020-01

Do: Pan Janusz Galas, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

WNIOSEK

o kontrolę i nadzór nad czasową organizacją ruchu w ciągu ul. Kasprowicza

W związku z napływającymi do naszego Stowarzyszenia zgłoszeniami i skargami od pieszych i rowerzystów na utrudnienia i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu związane z budową metra wnoszę o podjęcie przez Biuro Inżyniera Ruchu interwencji w wymienionych niżej sprawach.

1. Brak przejazdu przez ul. Kasprowicza w ciągu ul. Podczaszyńskiego

Wykonawca robót zamykając w/w skrzyżowanie nie zadbał o właściwe oznakowanie i wytyczenie objazdu dla rowerów, mimo że istniał tam legalny (oznakowany poziomo i znakami D-6b) przejazd rowerowy na obu jezdniach ul. Kasprowicza. Znak D-6b zresztą jest nadal widoczny.

Urządzono jedynie tymczasowe obejście dla pieszych.

Prosimy o sprawdzenie, dlaczego pominięto kwestię przejazdu rowerowego, mimo że np. w analogicznej sytuacji na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza, Sokratesa i Przy Agorze inny wykonawca potrafił zorganizować nie tylko zastępcze przejazdy rowerowe, ale nawet wyposażyć je w sygnalizację świetlną (fot. poniżej).

2. Zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przy ul. Lindego

Tymczasowe przejście dla pieszych przez wykop tunelu metra na wysokości ul. Wolumen prowadzi wprost na prostopadłą (bardzo uczęszczaną) ścieżkę rowerową. Podczas wizji w terenie stwierdzono całkowity brak oznakowania i wynikające z tego duże zagrożenie kolizją i wypadkiem. Przez ul. Lindego nie ma przejazdu rowerowego, choć istniał jeszcze niedawno w czasie robót.

3. Zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przy bazarze Wolumen

Analogiczna do p.2. sytuacja ma miejsce na wysokości bazaru Wolumen. Tymczasowe przejście dla pieszych przez wykop tunelu nie dość że nie posiada żadnego oznakowania zwracającego uwagę obu grup uczestników ruchu i skłaniające do zachowania ostrożności, to jeszcze na dodatek deski, palety i szalunki składowane na przyległym do ścieżki i chodnika terenie budowy skutecznie zasłaniają widoczność. Sytuacja ta utrzymuje się już od co najmniej 3 miesięcy. [zobacz >>>] Uważamy to za przejaw rażącej nieodpowiedzialności i zaniedbania ze strony nadzoru wspomnianej budowy.

Trudno założyć, że Biuro Inżyniera Ruchu zaakceptowało opisane wyżej praktyki godząc się na tak lekceważące traktowanie ruchu rowerowego. Przecież zgodnie z prawem Organ zarządzający ruchem może odrzucić projekt organizacji ruchu w przypadku stwierdzenia niezgodności projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej.

Uprzejmie prosimy więc o 

1. zajęcie stanowiska w kwestii organizacji ruchu w w/w lokalizacjach;

2. przeprowadzenie kontroli w w/w lokalizacjach i na całym obszarze czasowej organizacji ruchu;

3. podjęcie przewidzianych prawem działań wobec winnych w/w zaniedbań i zagrożeń ruchu.

Do wiadomości

Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, 00-033 Warszawa, ul. Solec 48

Efekty

[zobacz >>>]