Poniżej prezentujemy wnioski ze sprawozdania Macieja Różalskiego, radnego powiatu Warszawskiego Zachodniego, dotyczącego wykonania przebudowy ulicy Strzykulskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki. Ulica ta to niestety kolejny przykład marnowania funduszy publicznych na niespełniające podstawowych wymogów technicznych ciągi pieszo-rowerowe, stanowiące raczej utrudnienie niż ułatwienie dla ruchu rowerowego.

Wnioski ze sprawozdania

Analiza dokumentacji sugeruje poważne rozbieżności na etapie koncepcyjnym inwestycji. Kilkakrotne zmiany oznakowania, wypowiedzi członków Zarządu i dyrektora ZDP zdają się sugerować, iż dopuszczano możliwość ruchu dwukierunkowego od początku inwestycji, pomimo tego, iż również od początku inwestycji założono dla ciągu normatyw ciągu jednokierunkowego.

W p. 3.1 Projektu docelowej organizacji ruchu jest mowa, iż Budowa ciągu pieszo-rowerowego z ruchem rowerowym jednokierunkowym stanowi I etap. W II etapie zostanie wybudowana ścieżka rowerowa jednokierunkowa po wschodniej stronie drogi oraz, iż przewiduje się regulację rowów odwadniających. Jednocześnie Projekt wykonawczy chodnika w I etapie wymienia budowę ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie drogi i regulację rowów odwadniających położonych po wschodniej stronie ul. Strzykulskiej, w II etapie budowę nakładki bitumicznej. Może to świadczyć o wzajemnej niespójności obu dokumentów, mimo że były sporządzane przez tego samego projektanta. Należy też zwrócić uwagę, iż niezatwierdzony i niekompletny Docelowy projekt organizacji ruchu, będący na www UMiG Ożarów Maz. nic nie mówi o budowie ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Strzykulskiej ale za to mówi o wykonaniu jednokierunkowego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5m. Należy też przypomnieć wielokrotne deklaracje członków Zarządu Powiatu oraz dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, iż budowa ciągu po wschodniej stronie Strzykulskiej jest niemożliwa ze względu na rowy odwadniające. W konsekwencji prowadzi to do wniosku, iż istnieje daleko idąca niespójność w dokumentacji powstała już na etapie koncepcyjnym inwestycji.

Sprawozdawca nie znajduje uzasadnienia merytorycznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego o normatywach ciągu jednokierunkowego. Nie przedstawiono żadnych dokumentów świadczących, iż wykonano badania spodziewanego natężenia ruchu pieszego i rowerowego na przedmiotowym ciągu na chwilę obecną jak również prognozy zmian natężenia ruchu w przyszłości. Należy wskazać rolę ciągu jako tranzytowego dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego oraz dla dworca PKP w Ożarowie Mazowieckim do i z KPN, jak również dla ruchu lokalnego. Tym samym należy się spodziewać, iż natężenie ruchu będzie rosło, zwłaszcza w okresie letnim.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z Załącznikiem 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg przyjmuje się minimum 10-letni okres eksploatacji nawierzchni dla dróg remontowanych oraz minimum 20-letni dla dróg nowych i przebudowywanych. Tym samym należy wyrazić wątpliwość, czy w tym okresie nie nastąpi na tyle istotny wzrost natężenia ruchu pieszego i rowerowego by nie zaistniała konieczność poszerzenia ciągu lub wyznaczenia pasów rowerowych w jezdni. Wzrost natężenia ruchu może doprowadzić do sytuacji, w której jednoczesne korzystanie z ciągu przez pieszych i rowerzystów będzie niebezpieczne i niemożliwe. Tym samym może spowodować, iż rowerzyści powrócą na jezdnię.

Liczne rozbieżności w przedstawionej dokumentacji zdają się sugerować brak dostatecznego nadzoru merytorycznego po stronie zleceniodawcy dokumentacji projektowej. Do podobnych wniosków zdają się prowadzić rozbieżności między stanem projektowym a stanem faktycznym.

Nie można również nie wskazać na możliwość, iż brak Projektu docelowej organizacji ruchu w momencie zatwierdzania inwestycji do budowy mógł się pośrednio przyczynić do budowy ciągu o normatywach ciągu jednokierunkowego z, ostatecznie, dopuszczonym ruchem dwukierunkowym. Negatywna opinia właściwej Komendy Powiatowej Policji i naniesione poprawki mogły skłonić decydentów do takich zmian założeń inwestycji by te odpowiadały normatywom dla ciągu dwukierunkowego i faktycznym potrzebom.

Należy też zwrócić uwagę na udział w inwestycji Gminy Ożarów Mazowiecki. Podstawą do tegoż było porozumienie zawarte w lutym 2007 w ramach którego Powiat miał przygotować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę a Gmina sfinansować i wykonać ciąg oraz odwodnienie. Z posiadanej, niepełnej, korespondencji wynika, iż intencją Gminy było wykonanie chodnika i oświetlenia. W porozumieniu jest już mowa o chodniku i ścieżce rowerowej bez wyszczególnienia co do parametrów tychże. Ze względu na niekompletność przedstawionej korespondencji nie jest możliwe określenie czy i w jakim zakresie Gmina miała wpływ na ostateczny kształt Projektu wykonawczego chodnika i pozostałej dokumentacji.

W Projekcie wykonawczym chodnika jest mowa o chodniku i jednokierunkowej ścieżce rowerowej. W części graficznej projektu wyznaczono chodnik szerokości 1m oraz ścieżkę rowerową szerokości 1,5m. Należy wyrazić wątpliwość czy tym samym Projekt wykonawczy jest zgodny z §44 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg gdzie szerokość chodnika 1m jest dopuszczana tylko miejscowo. Z kolei w ostatecznym Projekcie docelowej organizacji ruchu nie ma podziału na część rowerową i pieszą, dopuszczono ruch pieszy i rowerowy dwukierunkowy po całej szerokości ciągu. Tym samym należy podnieść wątpliwość czy chodnik i ścieżkę rowerową można uważać za tożsame z ciągiem pieszo-rowerowym jaki wykonano. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dróg w §47 ust. 1 określa minimalne parametry dla ciągów rowerowych a §44 ust. 4 minimalne parametry chodnika. Skoro więc zawarte Porozumienie mówi o chodniku i ścieżce rowerowej to należałoby przyjąć, iż robi to w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg. Tym samym należałoby przyjąć, iż intencją Porozumienia jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej o normatywach określonych w Rozporządzeniu, a więc chodnik szerokości minimum 1,5m oraz ścieżka rowerowa dla ruchu dwukierunkowego o szerokości minimum 2m. Tym samym należałoby wyrazić wątpliwość czy zawarte Porozumienie zostało należycie wykonane. Niemniej nie bez znaczenia jest tu fakt, iż Gmina przyjęła dokumentację projektową bez uwag i wykonała przedmiotowy ciąg, co można poczytać, iż dokumentacja odpowiadała intencjom zawartego Porozumienia.

Należy też zwrócić uwagę na brak jakiejkolwiek dokumentacji pozwalającej stwierdzić czy ze strony Powiatu miały miejsce wystąpienia lub działania mające na celu pozyskanie pasa ziemi pod wykonanie ciągu pieszego i ścieżki rowerowej o normatywach spełniających Rozporządzenie o warunkach technicznych dróg. Brak takich wystąpień może świadczyć o nienależytym zabezpieczeniu inwestycji od strony koncepcyjnej. Konsekwencją tego mogło być „przycinanie” zakresu robót do istniejącego stanu rzeczy i tym samym, ostatecznie, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego nie spełniającego normatywów wynikających z przywołanego Rozporządzenia.

Należy zwrócić uwagę, iż w bieżącym roku budżetowym Powiat występuje o dofinansowanie ze środków unijnych budowy ciągu ulicy Strzykulskiej i dalej Południowej, w tym ronda na skrzyżowaniu z ulicą Sochaczewską.

Zobacz także

Ul. Strzykulska na blogu Macieja Różalskiego:

maciejrozalski.eu/?page_id=95