Pismo Inżyniera Ruchu

Warszawa, dnia 13.04.2011

BD-IR-IS-SSD-7223-28-1-11
L.dz. BDiK: 770/11, l.p.: 139/11

W odniesieniu do pisma ZM-11-0544-01-AB [zobacz >>>] dotyczącego organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Al. Solidarności – Sierakowskiego uprzejmie informuję:

Skręt w lewo do Parku Praskiego dla rowerów

ad 1 ze względów bezpieczeństwa nie przewiduje się dopuszczenia na tym skrzyżowaniu relacji skrętnych w lewo; zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na przebudowę tego skrzyżowania planuje się wyznaczenie przejazdu rowerowego po jego wschodniej stronie umożliwiając tym samym włączenie się w ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Solidarności bez konieczności wykonywania skrętu w lewo bezpośrednio na skrzyżowaniu,

Długość cyklu sygnalizacji świetlnej

ad 2 w odniesieniu do uwagi dotyczącej długiego czasu oczekiwania na przejściu dla pieszych przez Al. Solidarności stwierdza się poprawność pod względem formalnym, obsługę grup pieszych korzystających z przedmiotowego przejścia (zarówno długości, jak i częstotliwości wyświetlanych sygnałów zielonych są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunk6w technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). Należy jednak przyznać, że w sytuacji funkcjonujących tu przystanków tramwajowo-autobusowych o długości peronu (ponad 70 m) oznaczającej realną możliwość jednoczesnej ich zajętości przez co najmniej dwa środki transportu zbiorowego oraz przy obecnej długości cyklu sygnalizacji świetlnej (120s w ciągu dnia, w tym około dwudziestosekundowym sygnale zezwalającym dla pieszych i blisko osiemdziesięciosekundowym dla tramwajów/autobusów) sprawne dotarcie, w odpowiednim czasie, do wybranego pojazdu komunikacji zbiorowej może być utrudnione. Dlatego ze względu na planowane (dla potrzeb zarówno czasowej jak i docelowej organizacji ruchu związanej z budową i funkcjonowaniem stacji metra Dw. Wileński) zmiany w sterowaniu ruchem na przedmiotowym skrzyżowaniu, na poruszone przez Państwa problemy zostanie zwrócona szczególna uwaga podczas procesu zatwierdzania projektów sygnalizacji świetlnej.

Szerokość wlotu ulicy Sierakowskiego

ad 3 w zakresie zmian geometrii wynikających ze skrócenia przejścia dla pieszych przez ul. Sierakowskiego wniosek zostanie skierowany do zarządcy drogi celem rozpatrzenia.

Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

Janusz Galas

Od redakcji

W naszym piśmie [zobacz >>>] nie kwestionowaliśmy formalnej poprawności sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Solidarności i Sierakowskiego, ale jej funkcjonalność, naszym zdaniem daleką od optimum. W gąszczu polskich przepisów drogowcy często zapominają, że suma elementów formalnie zgodnych z przepisami nie zawsze prowadzi do poprawnych rozwiązań (prof. Marian Tracz, dr hab. Stanisław Gaca Wdrażanie audytu BRD w Polsce, seminarium Gambit 2010). Należy jednak docenić zauważenie problemu i zapowiedź poprawy sytuacji przy okazji budowy metra – byłby to nie lada przełom, gdyż w dotychczasowej warszawskiej praktyce budowa metra raczej pogarszała niż poprawiała warunki ruchu pieszych i rowerzystów.