Wiele wskazuje na to, że po kilku latach naszych starań na ulicach Dereniowej i Cynamonowej wreszcie powstaną pasy rowerowe, a bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych ulegnie znaczącej poprawie.

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprezentował wstępne koncepcje nowych organizacji ruchu dla obu ulic:

ursynow.pl/koncepcja-pasow-rowerowych-w-ulicy-cynamonowej-i-dereniowej-oraz-drogi-rowerowej-w-ul-kiedacza-i-nugat/

Projekty oceniamy pozytywnie, choć mamy trochę uwag, które przedstawiamy poniżej. Są one zarówno opinią stowarzyszenia Zielone Mazowsze złożoną w ramach wymaganych przez zarządzenie prezydenta m.st. Warszawy konsultacji z organizacjami rowerowymi, jak też opinią podzielaną przez autora zwycięskiego projektu Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa, którego elementem jest zmiana organizacji ruchu na ul. Dereniowej i Cynamonowej:

app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskPropose/1796

Uwagi przesłano do Urzędu Dzielnicy 30 lipca 2015 r. Mamy nadzieję, że nasze sugestie pomogą ulepszyć przedstawione projekty.

Ul. Dereniowa

1. Zastosować separatory (lub nawet wyspy dzielące) pomiędzy progiem zwalniającym a pasem rowerowym oraz między progami zwalniającymi, tak aby uniknąć ich omijanie przez kierowców.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby umiejscowienie progów bezpośrednio przed przejściem dla pieszych (tylko od strony najazdowej), w sposób uniemożliwiający ominięcie azylu zgodne z zaleceniami podręcznika dla organizacji ruchu pieszego „Ruch pieszych” (rys. 7.65, str. 135) opracowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Wyznaczyć przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu ul. Dereniowej i Ciszewskiego (poza granicami opracowania), tak aby rowerzyści mogli bezpiecznie i legalnie kontynuować podróż przez teren spółdzielni Jary w kierunku ul. Romera. Przejazdy rowerowe powinny zostać wyznaczone zarówno na wschodnim, jak i na zachodnim ramieniu skrzyżowania. Planowane pasy rowerowe powinny zostać połączone z nowymi przejazdami rowerowymi.

3. Zakończenie pasa rowerowego przed skrzyżowaniem z ul. Gandhi (oraz w analogicznych miejscach): w miejscu zakończenia pasa rowerowego odseparować go od pasa ruchu z wykorzystaniem powierzchni wyłączonej z ruchu, tak aby pas rowerowy płynnie przechodził w jeden pas ruchu do jazdy ogólnej, a pas ruchu do jazdy ogólnej w drugi pas ruchu do jazdy ogólnej.

4. Dostosować włączenie drogi dla rowerów w pas rowerowy na skrzyżowaniu ul. Dereniowej z ul. Ciszewskiego do zaleceń sformułowanych w Standardach projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie (rys. 15, str. 35).

5. Zastosować konsekwentnie szerokość pasa ruchu ogólnego 3,0 m na całej długości ulicy, w celu ograniczenia prędkości samochodów.

6. Poszerzyć szerokość azyli pieszych w taki sposób, aby wypełniały one całą przestrzeń pomiędzy pasami ruchu do jazdy ogólnej (tam gdzie tego nie zrobiono). Zastosowanie wąskiego azylu „pogrubionego” powierzchnią wyłączoną z ruchu nie spełnia swojej funkcji, gdyż kierowcy samochodów notorycznie po niej przejeżdżają. Zastosowanie powierzchni wyłączonej z ruchu (zamiast pełnych azyli pieszych) jest niezgodne z założeniami zwycięskiego projektu Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa, gdzie mowa jest o poszerzeniu/utworzeniu azyli pieszych, a nie jedynie separacji poprzez oznakowanie na jezdni. Rozwiązanie to zatem bezwzględnie wymaga zmiany.

7. Zmiana zastosowanych rozwiązań na przejściach z trzema azylami pieszymi. Azyl pomiędzy pasem ruchu do jazdy ogólnej, a pasem rowerowym jest zbyt wąski (nie pozwala np. na bezpieczne zatrzymanie się osobie z wózkiem dziecięcym). Niepotrzebnie załamany jest też tor jazdy rowerzysty. Dodatkowo w miejscach, gdzie przejście dla pieszych sąsiaduje z wyjazdem z osiedla kierowca wyjeżdżający z osiedla zatrzymując się przed pasem rowerowym ma ograniczoną widoczność. Natomiast zatrzymując się przed pasem do ruchu na zasadach ogólnych będzie blokował ruch rowerzystom. Sugerowanym rozwiązaniem jest zastosowanie (fizycznej) separacji między chodnikiem a pasem rowerowym oraz usytuowanie pasa rowerowego sąsiadująco z pasem ogólnym w taki sposób, jak zrobiono to na niektórych przejściach na ul. Cynamonowej.

8. Na skrzyżowaniu ul. Ciszewskiego i Dereniowej zwężenie pasa ruchu powinno zostać wykonane od strony zewnętrznej (a nie pasa dzielącego), tak aby zmniejszyć rozmiar skrzyżowania.

9. Na powierzchniach wyłączonych z ruchu („łezki” kanalizujące na wlotach skrzyżowań, zawężenia, pasy dzielące między pasami rowerowymi a pasami ruchu, początki i końce pasów postojowych) zastosować fizyczne elementy uniemożliwiające najeżdżanie na powierzchnie wyłączone z ruchu (np. wyspy dzielące, słupki, donice).

Schematyczny rysunek przykładowych rozwiązań.

Ul. Cynamonowa

1. Zakończenie pasa rowerowego przed skrzyżowaniem z ul. Ciszewskiego (oraz w analogicznych miejscach): w miejscu zakończenia pasa rowerowego odseparować go od pasa ruchu z wykorzystaniem powierzchni wyłączonej z ruchu, tak aby pas rowerowy płynnie przechodził w jeden pas ruchu do jazdy ogólnej, a pas ruchu do jazdy ogólnej w drugi pas ruchu do jazdy ogólnej.

2. Zastosować konsekwentnie szerokość pasa ruchu ogólnego 3 m na całej długości ulicy, w celu ograniczenia prędkości samochodów. (Np. w przypadku pierwszego przejścia dla pieszych na południe od skrzyżowania z ul. Ciszewskiego ponadnormatywna szerokość pasa zupełnie likwiduje efekt, który miałby zostać osiągnięty dzięki zastosowaniu azylu czyli „esowanie” toru jazdy kierowców, wymuszające ograniczenie prędkości.

3. Zmiana zastosowanych rozwiązań na przejściach z trzema azylami pieszymi. Azyl pomiędzy pasem ruchu do jazdy ogólnej, a pasem rowerowym jest zbyt wąski (nie pozwala np. na bezpieczne zatrzymanie się osobie z wózkiem dziecięcym). Niepotrzebnie załamany jest też tor jazdy rowerzysty. Dodatkowo w miejscach, gdzie przejście dla pieszych sąsiaduje wyjazdem z osiedla kierowca wyjeżdżający z osiedla zatrzymując się przed pasem rowerowym ma ograniczoną widoczność. Natomiast zatrzymując się przed pasem do ruchu na zasadach ogólnych będzie blokował ruch rowerzystom. Sugerowanym rozwiązaniem jest zastosowanie (fizycznej) separacji między chodnikiem a pasem rowerowym oraz usytuowanie pasa rowerowego sąsiadująco z pasem ogólnym w taki sposób, jak zrobiono to na niektórych przejściach na ul. Cynamonowej.

4. Poszerzyć szerokość azyli pieszych w taki sposób, aby wypełniały one całą przestrzeń pomiędzy pasami ruchu do jazdy ogólnej (tam gdzie tego nie zrobiono). Zastosowanie wąskiego azylu „pogrubionego” powierzchnią wyłączoną z ruchu nie spełnia swojej funkcji, gdyż kierowcy samochodów notorycznie po niej przejeżdżają. Zastosowanie powierzchni wyłączonej z ruchu (zamiast pełnych azyli pieszych) jest niezgodne z założeniami zwycięskiego projektu Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa, gdzie mowa jest o poszerzeniu/utworzeniu azyli pieszych a nie jedynie separacji poprzez oznakowanie na jezdni. Rozwiązanie to zatem bezwzględnie wymaga zmiany.

5. W sąsiedztwie przystanków autobusowych w okolicach ul. Szolc-Rogozińskiego należy albo zdecydować się na poszerzenie pasa ruchu na wysokości przystanku (tak, aby samochody mogły legalnie ominąć autobus) albo na to, by takiej możliwości nie było (wówczas konieczne będzie zabudowanie powierzchni wyłączonej z ruchu. Rozwiązanie przedstawione w projekcie skłania kierowców do najeżdżania na powierzchnię wyłączoną z ruchu na wysokości przystanku autobusowego.

6. Na skrzyżowaniu ul. Ciszewskiego i Cynamonowej zwężenie pasa ruchu powinno zostać wykonane od strony zewnętrznej (a nie pasa dzielącego), tak aby zmniejszyć rozmiar skrzyżowania.

7. Wyjazdy z ulic osiedlowych w okolicach „Cynamonowego Domu”: zastosować separatory na powierzchniach wyłączonych z ruchu, tak aby uniemożliwić nielegalne parkowanie ograniczające widoczność pojazdom włączającym się do ruchu.

8. Sprawdzić możliwość zwężenia wlotów oraz zmniejszenia promieni łuków na skrzyżowaniach, zwłaszcza Płaskowickiej / Cynamonowej, tak by uniemożliwić skręt samochodów w prawo z dużą prędkością. Uwaga: wyznaczenie drugiego pasa ruchu na nieosygnalizowanym wlocie Cynamonowej w Płaskowickiej jest poważnym błędem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu (wzajemne przesłanianie widoczności przez ustawione obok siebie samochody, patrz „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych” cz. I, pkt 5.1.7.2).

9. Na powierzchniach wyłączonych z ruchu („łezki” kanalizujące na wlotach skrzyżowań, zawężenia, pasy dzielące między pasami rowerowymi a pasami ruchu, początki i końce pasów postojowych) zastosować fizyczne elementy uniemożliwiające najeżdżanie na powierzchnie wyłączone z ruchu (np. wyspy dzielące, słupki, donice).

10. Rozpatrzyć umożliwienie skrętu w lewo kierowcom wyjeżdżającym z ulic osiedlowych w okolicach „Cynamonowego Domu” (tam, gdzie obecnie nie ma lewoskrętu).