Do: Pan Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta Warszawy.

Szanowny Panie Prezydencie,

Z niepokojem przyjęliśmy informację o zlikwidowaniu stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego. Zwracamy uwagę, iż powołanie takiego stanowiska oraz przyznanie pełnomocnikowi szerokich i rzeczywistych kompetencji jest jednym z elementów dobrej polityki rowerowej na poziomie samorządu gminnego. Niezależnie od powołania w strukturze organizacyjnej Miasta innej jednostki, która ma koordynować politykę rowerową w stolicy, likwidację stanowiska pełnomocnika ds. rowerowych odbieramy krytycznie i traktujemy jako swego rodzaju krok wstecz na drodze do powstania dobrej infrastruktury rowerowej w Warszawie.

Nasze obawy wynikają również z faktu, że szybkie i sprawne reakcje pana Stanisława Plewaki, pierwszego i jak dotąd ostatniego pełnomocnika ds. rowerowych w Warszawie, na zgłaszane problemy pozwoliły rozwiązywać je w drodze konstruktywnego dialogu, bez niepotrzebnych konfliktów, nader częstych w okresie przed powołaniem pełnomocnika.

W związku z powyższym bylibyśmy wdzięczni za powtórne przeanalizowanie zasadności decyzji o likwidacji stanowiska pełnomocnika ds. rozwoju transportu rowerowego, ewentualnie zapewnienie, aby nowopowstały Wydział Ruchu Rowerowego i Pieszego w Biurze Drogownictwa miał kompetencje co najmniej tak szerokie i działał tak sprawnie, jak dotychczas funkcjonujący pełnomocnik.

Niezależnie od powyższego, zwracamy uwagę na fakt, iż nagła likwidacja stanowiska pełnomocnika pociągnęła za sobą problemy przy interpretacji istniejących już regulacji prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury rowerowej w Warszawie. Otóż zgodnie z treścią §3 zarządzenia nr 380/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej, nawierzchnia wszystkich nowoprojektowanych i nowobudowanych dróg rowerowych powinna być wykonywana z asfaltu, a wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają uzgodnienia z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

Wobec braku takiego stanowiska w strukturze organizacyjnej Urzędu M. St. Warszawy, uprzejmie prosimy o wskazanie, z kim tego rodzaju odstępstwa, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury drogowej, winny być przez władze poszczególnych dzielnic oraz Zarząd Dróg Miejskich uzgadniane. Prosimy również o poinformowanie powyższych jednostek organizacyjnych o swoim stanowisku w powyższym zakresie oraz wskazanie, czy wobec braku stanowiska pełnomocnika ds. rozwoju transportu rowerowego władze miasta przewidują zmianę treści zarządzenia nr 380/2007.

Na zakończenie niniejszego wystąpienia pragniemy serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie (niezależnie od kwestii poruszonej powyżej) oraz życzyć Panu udanego roku 2008.

Inne materiały na ten temat [zobacz >>>]