Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.11.2001 r. w sprawie dróg rowerowych na terenie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 5 pkt 6 i art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 z późn. zm.)

§ 1

Rada Miejska w Piasecznie zobowiązuje Zarząd do:

1. Uzupełnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o koncepcję przebiegu dróg rowerowych na terenie gminy.

2. Uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dróg rowerowych jako istotnego ich elementu.

§ 2

Zobowiązuje się właściwe jednostki do:

1. Wytyczenia i realizacji dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy wszystkich budowanych i modernizowanych ulicach i drogach na terenie miasta i gminy.

2. Zaprojektowania, wytyczenia i oznakowania ścieżek rowerowych rekreacyjnych na terenie miasta i gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Piaseczno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.