Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.

W nawiązaniu do przesłanego 28 lipca br. projektu obsługi komunikacyjnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy placu Defilad, opracowanego przez firmę EMA sp.j., zgłaszamy następujące uwagi do ww. projektu:

1. Opiniujemy pozytywnie zaproponowany przekrój jezdni ul. Projektowanej 1, tj. 2 pasy ruchu po 3 m i 2 pasy dla rowerów po 1,5 m.

2. Zaprojektowane promienie łuków na połączeniu jezdni ul. Projektowanej 1 z ul. Marszałkowską i ze zjazdem na parking podziemny (odpowiednio 9 i 12 m) są zbyt duże jak dla drogi lokalnej. Wnosimy o ich zmniejszenie do 6 m.

3. Szerokość chodnika 2,5 m wzdłuż ul. Marszałkowskiej może być niewystarczająca w ścisłym centrum miasta, zwłaszcza jeśli projektowane Muzeum wygeneruje dodatkowy ruch pieszy. Zwracamy uwagę, że możliwe jest niezależne prowadzenie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej i rozdzielenie ich szpalerem drzew. Możliwe jest także uzyskanie dodatkowej przestrzeni poprzez zawężenie przewymiarowanego prawego pasa ul. Marszałkowskiej (obecnie ok. 5,5 m).

4. Opiniujemy negatywnie zamianę miejscami chodnika i drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowania ul. Projektowanej 1 z ul. Marszałkowską. Spowoduje to dwukrotne przecinanie głównych ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Marszałkowskiej (zarówno w relacji wzdłuż Marszałkowskiej, jak ze stacji metra do Muzeum) i nieczytelne zachowania użytkowników drogi. Drogę dla rowerów należy prowadzić na wprost, z przejazdem dla rowerów usytuowanym od strony skrzyżowania.

5. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów wzdłuż przez ul. Projektowaną 1 przy ul. Marszałkowskiej należy przeprowadzić grzbietem szerokiego progu spowalniającego ruch samochodowy, by podkreślić pierwszeństwo pieszych i rowerzystów w centrum miasta.

6. Należy wyprostować przebieg ciągu pieszego po północnej stronie ul. Projektowanej 1 w rejonie przejścia przez zjazd na parking podziemny, "odklejając" go od krawędzi jezdni, tak by zapewnić pieszym możliwie najkrótszą drogę.

7. Nawierzchnia dróg rowerowych powinna być zaprojektowana w technologii asfaltowej.

8. W projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić stojaki rowerowe w bezpośredniej bliskości głównego wejścia do Muzeum. Stojaki powinny być zgodne z wytycznymi BDiK w tym zakresie. Wskazane byłoby wykorzystanie nawisu budynku jako zadaszenia stojaków.