Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy domaga się w rezerwacie przyrody Las Bielański lokalizacji nowej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem rezerwatu, obiektów sakralnych, edukacyjnych, kulturalnych i uniwersyteckich oraz dróg publicznych. Myślicie, szanowni czytelnicy, że to prima aprilis? Niestety nie.

Poniżej publikujemy całość projektu uchwały rady W-wy, którą rada powinna przyjąć w czwartek, 12 maja, gdyż w tym dniu upływa termin. Przygotowało ją Biuro Ochrony Środowiska, a zaakceptowali dwaj zastępcy prezydenta.

Więcej o sprawie w odrębnym artykule [zobacz >>>].

Projekt uchwały

w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”

Na podstawie art 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”, przedłożony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem zmian, uzupełnień i korekt zawartych w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3.

1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Jarosław Jóźwiak
Zastępca Prezydenta

Zastępca Prezydenta
Michał Olszewski

Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska
Miejski Architekt Krajobrazu
Paweł Lisicki

Załącznik do uchwały

Opinia do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”:

1. Zapis §9 ust. 2 [czyli „na terenie rezerwatu” - przyp. red. ZM]: pkt 2) o brzmieniu: „należy utrzymać całość obszaru, jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej nowej infrastruktury technicznej nie związanej z udostępnieniem i funkcjonowaniem rezerwatu" zmienić na: „dopuszcza się lokalizację nowej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem rezerwatu, obiektów sakralnych, edukacyjnych, kulturalnych i uniwersyteckich oraz dróg publicznych

2. W § 9 ust. 3 pkt 8) ppkt a) zastosować liczbę mnogą, tj. „(...) za wyjątkiem obiektów technicznych służących obsłudze obiektów”.

3. W § 9 ust. 3 wprowadzić zapis w pkt 1-13 wskazujący na konieczność wprowadzenia do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i terenów utwardzonych niezanieczyszczonych, o ile warunki gruntowo-wodne umożliwiają takie rozwiązanie.

4. W §9 ust. 2 i ust. 3 pkt 11) i 12) wprowadzić zapis o następującym brzmieniu: „zachowania naturalnych struktur geologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych oraz glebowych rezerwatu, w szczególności poprzez zachowanie ukształtowania terenu, w tym struktury Skarpy Warszawskiej”.

5. W § 9 ust. 3 wprowadzić prawidłową numerację.

6. Dla każdej strefy otuliny wprowadzić zapis o następującym brzmieniu: „ W otulinie rezerwatu dopuszcza się budowę ciągów infrastruktury technicznej i urządzeń z nią związanych”.

7. W strefie C, w zakresie udziału powierzchni biologicznie czynnej, dostosować plan ochrony do zapisów w obowiązującym mpzp,

8. Zweryfikować ustalenia dla strefy H w odniesieniu do działki ew. nr 15/3 z obrębu 7-11-04. W ramach procedury planistycznej teren ten uzyskał zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

9. Zweryfikować ustalenia dla działki o nr ew. 16 z obrębu 7-09-04, której teren, zgodnie z mpzp pełni funkcję mieszkaniowo-usługową (działka jest zabudowana)".

10. W załączniku nr 3 zapis w kolumnie „Sposób eliminacji zagrożenia lub jego ograniczenia” o brzmieniu: „Należy utrzymać całość obszaru rezerwatu, jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej nowej infrastruktury technicznej nie związanej z jego udostępnieniem” zmienić na zapis o brzmieniu: „Dopuszcza się lokalizację nowej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem rezerwatu, obiektów sakralnych, edukacyjnych, kulturalnych i uniwersyteckich oraz dróg publicznych”.

11. W załączniku nr 3 w kolumnie „Sposób eliminacji zagrożenia lub jego ograniczenia”, w wierszu 3, zapis: „(...) nieodprowadzanie ścieków do rezerwatu, w szczególności do jego systemu hydrograficznego” zastąpić zapisem: „(...) nieodprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do rezerwatu, w szczególności do jego systemu hydrograficznego”.

12. Wprowadzić zapisy umożliwiające wykonywanie robót związanych z utrzymaniem wód.

13. Wprowadzić zakaz poszerzania i przebudowy ul. Dewajtis łącznie z zakazem budowy wzdłuż tej ulicy urządzeń infrastruktury komunikacyjnej z materiałów innych niż naturalne.

14. Uwzględnić konieczność zmiany przebiegów szlaków pieszo-rowerowych.

15. Uwzględnić potrzebę utrzymania naturalnej ścieżki pieszej od strony północnej rezerwatu, wzdłuż, ul. Dewajtis.

16. Załączniki graficzne przedstawić na mapie zasadniczej.

Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska
Miejski Architekt Krajobrazu
Paweł Lisicki

[Wytłuszczenia od redakcji. Wersja źródłowa w formacie pdf
PDF, 154 kB]

Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przedłożył do zaopiniowania Radzie m. st Warszawy projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański ” z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Las Bielański” PLH 140041.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody wymaga zaopiniowania przez radę gminy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 20. ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, plan ochrony dla rezerwatu przyrody w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinien uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28, albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 ustawy o ochronie przyrody. Przedłożony do zaopiniowania projekt uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Projekt zarządzenia RDOŚ w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”, przekazany 12.04.2016 r., został uzgodniony z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Infrastruktury, Biurem Drogownictwa i Komunikacji, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biurem Ochrony Środowiska, Zarządem Dzielnicy Bielany, Lasami Miejskimi - Warszawa oraz Komisją Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego.

Rada m. st. Warszawy kieruje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uwagi, przedstawione w załączniku do uchwały Uchwała nie będzie powodowała skutków finansowych dla budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.