ROW-07-0010-01

Do: Pan Janusz Galas, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy.

Dotyczy: koncepcji zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej w dzielnicy Warszawa Bielany.

W imieniu Stowarzyszenia ”Zielone Mazowsze” dziękuję za przekazanie do zaopiniowania projektu i przedstawiam poniżej uwagi. Popieramy i opiniujemy pozytywnie naniesione na wszystkich rysunkach przejścia dla pieszych i oznakowanie przejazdów ścieżek rowerowych przez drogi lokalne. Pozostałe uwagi podajemy do kolejnych rysunków zgodnie z numeracją projektu.

Rysunek nr 1

1.1 Zamiast znaku końca drogi dla rowerów C-13a postulujemy oznakowanie przepisowego przejazdu rowerowego P-11 przez ul. Podleśną. (ilustracja 1.) Wprowadzanie znaku C-13a w sytuacji, gdy wykonana już 5 lat temu ścieżka obustronnie dochodzi do jezdni, uważamy za niedopuszczalne utrwalanie szkodliwej społecznie prowizorki i marnotrawstwo.

1.2 Słupki odgradzające opiniujemy pozytywnie.

1.3 Postulujemy kontynuację analogicznych słupków także na dalszym odcinku, na wschód, jak na ilustracji 2. Opaska wzdłuż ścieżki jest na tyle szeroka (ilustracja 3.), że po ustawieniu słupków w połowie pasa płyt chodnikowych bliższego krawędzi ścieżki pozostanie ciąg o szerokości 2,5 płyty mogący pełnić rolę komunikacyjną.

1.4 Znak A-24 przy ul.Podleśnej przed Marymoncką byłby jak najbardziej potrzebny, lecz obecnie nie istnieje. Z legendy i wykazu znaków do ustawienia wynika, że potraktowano go jako istniejący. Należy więc uwzględnić jego uzupełnienie.

1.5 Postulujemy znak D-6b w miejsce planowanego D-6 zgodnie z docelową (pożądaną od 5 lat!) organizacją ruchu. Zwracamy uwagę, że znak D-6b istnieje przed nieoznakowanym poziomo przejazdem przez ul. Marymoncką, na pasie dzielącym jezdnie.

1.6 Przejście P-10 przy barze (dawny warzywniak) można przesunąć na zachód na wys. wyjścia z baru.

Rysunek nr 2

2.1 Opiniujemy negatywnie przekształcenie zdewastowanego pasa zieleni w część ścieżki rowerowej, a co za tym idzie zwiększenie kosztów prac i utratę separacji ruchu pieszego i rowerowego. Jej brak obniży bezpieczeństwo, szczególnie na odcinku spadkowym, gdzie rowerzyści rozpędzają się i znacznie wzrasta ryzyko kolizji (ilustracje 5. i 6.).

2.2 Po zabezpieczeniu przed wjazdem samochodów uważamy za wskazane odtworzenie trawnika z ew. płotkiem zapobiegającym wchodzeniu przez trawnik na ścieżkę. Wskazane byłoby nasadzenie niskopiennych krzewów przez ZOM w ramach ponownej rekultywacji.

2.3 Postulujemy dodanie dwóch słupków w pasie zieleni na jego krańcu, na wysokości śmietnika przy posesji 44, chyba że cały obszar ścieżki i chodnika zostanie zabezpieczony słupkami wzdłużnie, aż do miejsca przy posesji 40, gdzie rolę zabezpieczenia pełni wysoki krawężnik.

2.4 Duża szerokość ścieżki na odcinku między posesjami 44 a 40 pozwala naszym zdaniem na jej ewentualne zwężenie do 2,7 m przy użyciu linii P-7b lub P-7d (odsunięcie skrajni na rzecz wydłużenia miejsc parkingowych), pod warunkiem ustawienia słupków zabezpieczających.

Rysunek nr 3

3.1 Dla scalenia ścieżki z chodnikiem - opinia negatywna jak wyżej.

3.2 Dodatkowo odgięcie jej przed wyjazdem uważamy za bardzo niewskazane ze względu na nachylenie wzdłużne. W tym miejscu rowery nabierają na zjeździe dużej prędkości, przy której skręt i mijanie będą niebezpieczne (ilustracje 5. i 6.). Nie należy więc absorbować uwagi rowerzysty, lecz pozwolić skoncentrować się na ew. samochodach przecinających ścieżkę (niemały ruch z/do AWF, a okresowo, w czasie imprez bardzo nasilony). Skręcanie jest uciążliwe także podczas podjazdu pod górę.

3.3 Uważamy za konieczne odsłonięcie zarośniętego znaku B-20 (ilustracja 8.). Oprócz tego, w celu maksymalnego zwrócenia uwagi kierowców wyjeżdżających z AWF na ryzyko kolizji z niewidocznym do ostatniej chwili i często bardzo rozpędzonym rowerzystą rekomendujemy następujące środki poprawy bezpieczeństwa: – zamiast słownej tabliczki „Uwaga! Droga dla rowerów ” pod znakiem B-20 zastosowanie znaku ostrzegawczego A-24 przewidzianego dokładnie na takie okazje, szybciej docierającego do świadomości i zrozumiałego także dla cudzoziemców (po różnego rodzaju targach czy zawodach na AWF wyjeżdżają tamtędy sznury samochodów, nie tylko polskich - ilustracja 7.). – wymianę nawierzchni wjazdu ze zniszczonej trylinki (ilustracja 4.) na asfalt lub kostkę, tak jak na dojazdach do posesji Podleśna 2,4,6,8; – pomalowanie powierzchni przejazdu rowerowego P-11 na czerwono; – zastosowanie progu zwalniającego między chodnikiem i ścieżką lub poprowadzenie ścieżki grzbietem szerokiego progu; – ustawienie lustra zapewniającego widoczność.

Rysunek nr 4

4.1 Ze względu na duży ruch pieszy w tym miejscu postulujemy dodanie dwóch oznakowań przejścia dla pieszych P-10 po obu stronach planowanego przejazdu rowerowego P-11.

4.2 Postulujemy też wymianę nawierzchni wjazdu ze zniszczonej trylinki na asfalt lub kostkę.

Rysunek nr 5

bez uwag

Rysunek nr 6

6.1 Znak A-24 obecnie nie istnieje, ale nie został uwzględniony na liście ustawić-wykonać i pokolorowany jako projektowany.

Rysunek nr 7

7.1 Opiniujemy bardzo pozytywnie wykonanie łącznika przy skrzyżowaniu z ul.Klaudyny. Postulujemy jednak wyłukowanie połączenia tego łącznika ze ścieżką oraz wykonanie strefy akumulacyjnej (poszerzenie) aby oczekujący na przejechanie ulicy nie blokowali ruchu jadącym w stronę Wisły (być może taka była intencja zaznaczenia kolorem pomarańczowym pasa wzdłużnego). Poszerzony odcinek akumulacyjny można wyposażyć w barierkę od strony jezdni, która oprócz zabezpieczenia pełniłaby funkcję spocznika. Propozycję naszkicowano na ilustracji 9.

7.2 W rzeczywistości na osi łącznika jest linia podwójna ciągła P-4. Postulujemy jej przerwanie i oznakowanie przejazdu rowerowego P-11 z pomalowaniem jego powierzchni na czerwono (rozumiemy, że intencją obniżenia krawężników po obu stronach, a nie po jednej, było wykonanie w tym miejscu przejazdu). Wówczas parę znaków C-13 / C-13a należałoby przenieść za przejazd. Akceptujemy w tym miejscu nawierzchnię łącznika i strefy akumulacyjnej z kostki.

Rysunek nr 8

bez uwag

Rysunek nr 9

9.1 Postulujemy przeniesienie łącznika ścieżki z jezdnią na wprost drogi osiedlowej - ul. Czosnowskiej. Obecnie położenie na wprost podwójnej linii ciągłej P-4 uniemożliwia legalny zjazd ze ścieżki w osiedle. W przeciwnym kierunku - wjazd na ścieżkę z osiedla byłby najkorzystniejszy na wprost, bez zmiany kierunku ruchu na jezdni, do czego obecnie zmusza odsunięcie łącznika od wyjazdu. Łącznik wykonany z kostki nie spowoduje znaczących kosztów przeniesienia.

9.2 Na dojazdach do posesji 2,4,6,8 postulujemy obniżenie krawężników, które mimo nieznacznego wyniesienia ponad powierzchnię ścieżki są jednak bardzo uciążliwe.

9.3 Rekomendujemy tam ustawienie przynajmniej po 4 słupków narożnie przy skrzyżowaniach analogicznie jak na rys. 1. Ewentualnie dodanie słupków na skraju chodnika wzdłuż w/w posesji, ponieważ tam również daje się we znaki nielegalne parkowanie (zarówno na części dla pieszych jak i dla rowerzystów).

9.4 Zwracamy uwagę, że oznakowanie widoczne jako istniejące przy ul. Gwiaździstej de facto nie odpowiada stanowi faktycznemu - obustronnie umieszczone są znaki D-6 zamiast wymaganych D-6b co bardzo obniża bezpieczeństwo (ilustracja 10.).

9.5 Postulujemy zastosowanie znaku ostrzegawczego A-24 niezależnie od znaku D-6b z uwagi na znacznie ograniczenie widoczności przez narożny budynek.

9.6 Z tych samych powodów uważamy za konieczne pomalowanie powierzchni przejazdu rowerowego P-11 na czerwono i użycie trwalszej farby ze względu na duży ruch i szybkie zużycie oznakowania poziomego na tym skrzyżowaniu.

Niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

Zwracamy uwagę na następujące niezgodności między oznakowaniem widocznym na rysunkach jako istniejące a stanem faktycznym na dzień 12 maja 2007 r.

1. Brak znaku ostrzegawczego A-24 przy ul. Podleśnej przed ul.Marymoncką;

2. Brak podwójnej linii ciągłej P-4 na ul. Podleśnej przy ul.Marymonckiej pomiędzy przejściem dla pieszych P-10 a torowiskiem;

3. Brak podwójnej linii ciągłej P-4 na ul. Podleśnej przy łączniku obok ul. Czosnowskiej;

4. Przejazd rowerowy przez ul. Gwiaździstą nie posiada z żadnej strony oznakowania D-6b. Istnieją tam jedynie znaki D-6. Na tę niezgodność z przepisami zwróciliśmy uwagę we wniosku do Inżyniera Ruchu z 26 stycznia 2007 r. Wniosek pozostał bez odpowiedzi.

Do wiadomości

- Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego;

- Komisja Architektury, Urbanistyki, Gosp. Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany

Ilustracje

Brak przejazdu przez ul. Podleśną przy ul. Marymonckiej z dodaną ostatnio podwójną linią P-4.

Ul. Zamenhofa - słupki skutecznie chronią ścieżkę przed parkowaniem. Taką ochronę można zastosować przy ul. Podleśnej.

Szeroka opaska pozwalająca na dostawienie słupków.

Nierówności nawierzchni z trylinki na dojeździe do AWF przy posesji Podleśna 38.

Spadkowy odcinek przed wjazdem na AWF gdzie należy pozostawić przebieg ścieżki bez zmian.

Przykład niebezpiecznej sytuacji na dojeździe do AWF przy posesji Podleśna 38. Wjeżdżające samochody przecinają intensywny i szybki ruch rowerowy.

Widok z terenu AWF na to samo miejsce przy posesji Podleśna 38. Kierowcy wjeżdżających samochodów mają bardzo ograniczoną widoczność przed przecięciem ścieżki rowerowej. Po prawej ledwie widoczny znak ”Stop”. [zobacz >>>]

Zasłonięty gałęzią znak ”Stop” przy tym wyjeździe z AWF. Tablicę ”Uwaga! Droga dla rowerów” pod nim sugerujemy zastąpić znakiem ostrzegawczym A-24.

Propozycja wykonania przejazdu ze strefą akumulacyjną wyposażoną w barierkę–spocznik od strony jezdni przy skrzyżowaniu ul. Podleśnej z ul.Klaudyny.

Nieprawidłowe oznakowanie pionowe przejazdu rowerowego przez ul. Gwiaździstą - znak D-6 zamiast D-6b. Widać też zużycie oznakowania poziomego P-11. (obecnie [zobacz >>>])

Pismo Inżyniera Ruchu do ZDM BD-lR-IO/AŻ/5512-133/07

Warszawa, 2007-05-15

Do: Zarząd Dróg Miejskich

W związku ze złożonym do zatwierdzenia projektem organizacji ruchu dla korekty ścieżki rowerowej w ul. Podleśnej (zlecenie nr 93/07) przesyłam w załączeniu kopię opinii do powyższego projektu Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze", z prośbą o przeanalizowanie wymienionych w nim uwag i ewentualne wprowadzenie korekt do projektu.

Wymóg włączania do opiniowania ścieżek rowerowych „grup użytkowników rowerów" przy przygotowywaniu konkretnych rozwiązań nakłada Zarządzenie Nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej. Z poważaniem

Janusz Galas
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

Dalszy ciąg sprawy

[zobacz >>>] [zobacz >>>]