ROW-07-0010-03

Warszawa, 10 stycznia 2008 roku

Do: Prezydent m.st. Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

Skarga

Działając na zasadzie §5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszę skargę na następujące zaniechania działań przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie:

1. Nieudzielenie w ustawowym terminie odpowiedzi na pismo doręczone 24 sierpnia 2007 r., zwłoka względem terminu ustawowego przekroczyła już trzy miesiące. [kopia w załączeniu - 1]

2. Niedotrzymanie zapewnienia dyrektora ZDM wyrażonego w piśmie ZDM/5511/DTBR/72/07 z 24.04.07 r. [zobacz >>>] cytat p. 5: "W odniesieniu do ścieżki przy ul. Podleśnej informujemy, że na podstawie wystąpień i obserwacji terenowej, zostanie opracowany projekt organizacji ruchu mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, trwałego zabezpieczenia ścieżki przed najeżdżaniem przez samochody oraz uporządkowanie ruchu, Realizacja tego projektu w terenie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień (...)" [kopia w załączeniu - 2].

3. Niewykonanie do dzisiaj prac zapowiedzianych i zaplanowanych pierwotnie na wiosnę ub.r., a tym samym tolerowanie ciągłego łamania prawa przez kierowców, zagrożeń bezpieczeństwa i utrudnień w ruchu na tej ważnej i bardzo uczęszczanej ścieżce rowerowej. Jest to działanie na szkodę interesu publicznego pieszych i rowerzystów korzystających z chodnika i ścieżki.

Uzasadnienie

Skarga jest zasadna z uwagi na ewidentne przekroczenie terminu (ad 1) oraz jasne i jednoznaczne deklaracje ze strony ZDM [zał. 1], które nie zostały dotrzymane (ad 2 i 3).

Pilna potrzeba wykonania zaniechanych prac jest bezsporna - uzasadniono ją wyczerpująco w licznych pismach skierowanych do ZDM oraz w opinii Stowarzyszenia przekazanej 14 maja ub.r. Biuru Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy (pismo ROW-07-0010-01).

Zarząd Dróg Miejskich nie kwestionował zasadności postulowanych zmian i w kwietniu ub.r. przedstawił ich wstępny projekt do zaopiniowania. Z niewiadomych powodów ZDM zaniechał dalszych działań, a na wystąpienie w tej sprawie nie zareagował.

Nie wydaje się też, by na przeszkodzie w realizacji tych od dawna zaplanowanych i pilnych zmian stały braki finansowe, skoro ZDM latem ub.r. znalazł środki na przeprowadzenie poza kolejnością wymiany 500 metrów nawierzchni chodnika na pobliskiej ul. Marymonckiej. Remont ten ZDM uzasadnia "licznymi interwencjami" w sprawie rzekomego "zagrożenia bezpieczeństwa", co nie przeszkadzało zaniechać realizacji zmian na ul. Podleśnej, gdzie mamy do czynienia z faktycznym zagrożeniem i interwencjami. Trudno też zakładać, że przez 8 miesięcy nie zdołano uzyskać wszystkich uzgodnień.

W związku z powyższymi okolicznościami i faktami Stowarzyszenie wnosi o:

1. wydanie dyrekcji ZDM polecenia niezwłocznego przystąpienia do realizacji opisanych wyżej prac,

2. zbadanie przyczyn odstąpienia przez ZDM od opisanych prac i poinformowanie o nich Stowarzyszenia,

3. zbadanie przyczyn braku reakcji na wnioski kierowane do ZDM i zwrócenie uwagi dyrekcji tej jednostki na obowiązujące wymogi w zakresie rozpatrywania skargi i wniosków,

4. pisemne poinformowanie o wydanych w sprawie niniejszej skargi poleceniach lub innych podjętych środkach i działaniach, z podaniem numeru niniejszej skargi w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków U.M.st. Warszawy.

Ponadto, ponieważ nie jest to odosobniony, lecz kolejny już przypadek lekceważenia przez Zarząd Dróg Miejskich skargi i wniosków, Stowarzyszenie wnosi o

5. poinformowanie, jakie działania organizacyjne, motywujące i dyscyplinujące (z wyciągnięciem konsekwencjach służbowych włącznie) zostaną podjęte przez Prezydenta Warszawy w celu eliminacji tego zjawiska i należytego wywiązywania się w przyszłości przez ZDM z obowiązków i należytego traktowania mieszkańców miasta.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, wyrażając potrzeby wielotysięcznej i stale rosnącej rzeszy stołecznych rowerzystów liczy, że Pani Prezydent potraktuje poważnie zarówno tę konkretną skargę, jak i ogólniejszy problem niewłaściwego nastawienia urzędników ZDM do kwestii rozwoju infrastruktury rowerowej.

Załączniki:

1. kopia pisma ROW-07-0010-01 z 24.08.2007 r. [zobacz >>>]
2. kopia pisma ZDM/5511/DTBR/72/07 z 24.04.2007 r. [zobacz >>>]

BD-KR-0561-08-08

Warszawa, 19 lutego 2008 r.

Do: Zielone Mazowsze

W odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na Zarząd Dróg Miejskich w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na ul. Podleśnej informuję, że:

1. Udzielenie odpowiedzi nastąpiło z opóźnieniem, gdyż niezbędne było zebranie informacji umożliwiających udzielenie pełnej odpowiedzi.

2. Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Podleśnej znajduje się obecnie w opracowaniu przez ZDM i przedstawiciele Stowarzyszenia Zielone Mazowsze byli obecni na spotkaniu w ZDM dn. 8 lutego 2008 r., na którym ww. projekt był omawiany.

W związku z powyższym należy uznać, że Stowarzyszenie Zielone Mazowsze dysponuje pełnym wglądem w kwestię organizację ruchu na ul. Podleśnej i przedmiot skargi wygasł.

Stanisław Szweycer
Zastępca Dyrektora BDiK

ROW-07-0010-04

Warszawa, 22 kwietnia 2008 roku

Do: Prezydent m.st. Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

Skarga

Działając na zasadzie §5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz art. 227 KPA

1. Podtrzymuję i ponawiam skargę na opieszałość, bezczynność wystąpień Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w sprawie koniecznych zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej.

2. Ponadto składam skargę na niewłaściwy, niestaranny i nieskuteczny sposób załatwienia poprzedniej skargi przez Zastępcę Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

Uzasadnienie

Ad 1. Jedyną reakcją Zarządu Dróg Miejskich na skargę było spotkanie w dniu 8 lutego 2008 r., na którym omówiono zastrzeżenia Stowarzyszenia do projektu. Mimo upływu kolejnych dwóch miesięcy nadal nic nie wiadomo nie tylko o realizacji postulatów, ale nawet nie przedstawiono docelowego projektu! Stowarzyszenie nie otrzymało żadnych informacji o konieczności dalszych uzgodnień (choć ZDM złożył takie deklaracje). Nie zaszły też żadne z koniecznych zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej.

Podczas w/w spotkania z Zarządem Dróg Miejskich zamiast naturalnego chyba ubolewania i wyjaśnienia tak długiego opóźnienia usłyszeliśmy pretensje pod naszym adresem i próby uzasadnienia opóźnienia złożeniem przez Stowarzyszenie uwag w maju 2007 r. Przypominamy więc, że pierwszą reakcją Zarządu Dróg Miejskich na ważny dla bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych postulat ukrócenia nielegalnego korzystania przez samochody ze ścieżki dla rowerów na ul. Podleśnej była lekceważąca próba zbagatelizowania sprawy i pozbycia się wnioskodawcy jak petenta. Trzeba było kolejnych pism, aby zarządca drogi raczył zająć się sprawą – nie na długo niestety.

Zarząd Dróg Miejskich wykazuje w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych) rażącą opieszałość i w sposób ewidentny zaniedbuje obowiązki zarządcy drogi lekceważąc konieczność poprawy bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie informuje, że wszelkie kolizje i zdarzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio niedopełnieniem w/w obowiązków w omawianym miejscu będzie zgłaszać organom ścigania załączając dokumenty świadczące o nieskutecznych próbach zainteresowania problemem organów nadrzędnych względem ZDM, które również ponoszą pośrednią odpowiedzialność.

Stowarzyszenie wnosi o poinformowanie w terminie 7 dni

1. do kiedy ZDM przedstawi satysfakcjonujący rowerzystów i uzgodniony z nimi projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Podleśnej, który miał być gotów rok temu, oraz

2. do kiedy zmiany te zostaną wykonane.

Oczekujemy niezwłocznego zorganizowania wizji terenowej, podczas której nastąpi omówienie i ostateczne ustalenie docelowego przebiegu drogi rowerowej i lokalizacji słupków.

Ad 2. Czytając lakoniczne pismo Zastępcy Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji znak BD-KR-0561-08-08 odnosimy wrażenie, jakby jego celem było „spławienie” petenta, a nie spowodowanie realizacji wnioskowanych zmian. Pisma tego nie można odebrać inaczej niż jako przejaw niestaranności, braku profesjonalizmu i lekceważenia obywateli. Zwłaszcza w kontekście sprawy, której dotyczy - tylko formalnie, bo treść pisma w zasadzie ogranicza się uniku i merytorycznie nie da się jej w ogóle oceniać.

Podpisany pod pismem urzędnik udzielił zdawkowej odpowiedzi nie wykazując przy tym najmniejszego zainteresowania ani meritum sprawy, ani tym, kiedy faktycznie zostanie załatwiona przez podległą mu instytucję. Uzasadnił zaniechanie dalszych działań bezpodstawnym i w oczywisty sposób przedwczesnym stwierdzeniem, że z chwilą zaproszenia Stowarzyszenia na spotkanie 8 lutego przedmiot skargi wygasł. Zapominając lub nie chcąc zauważyć, że przedmiotem skargi nie było uzyskanie wglądu w kwestię organizację ruchu na ul. Podleśnej (skądinąd celowego i przydatnego), ale spowodowanie realizacji niezbędnych zmian precyzyjnie opisanych i należycie uzasadnionych. Również w poprzednich pismach do ZDM, z którymi podmiot udzielający odpowiedzi prawdopodobnie w ogóle się nie zapoznał.

Odnosimy wrażenie, że Zastępcy Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji bardzo odpowiada wygodna sytuacja, w której Stowarzyszenie dysponuje pełnym wglądem, dzięki czemu on w ogóle nie musi się sprawą interesować, ani nawet odnieść się do zawartych w skardze wniosków, z których żaden nie został należycie rozpatrzony w piśmie BD-KR-0561-08-08. Skarga nie odniosła żadnego skutku, a więc należy ją uznać za zlekceważoną, a „papierowe” załatwienie – za upozorowane. Faktycznie, wobec braku skutecznych działań, mamy do czynienia z odmownym załatwieniem skargi, które zgodnie z art. 238. § 1. KPA powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, a w/w pismo żadnego uzasadnienia nie zawiera.

Ponowienie skargi jest więc w pełni uzasadnione.

Wnosimy też o wyjaśnienie, o której odpowiedzi napisano w piśmie BD-KR-0561-08-08 wyjaśniając jej opóźnienie, oraz wyszczególnienie informacji, które zbierano. Przypominamy, że przedmiotem naszej skargi z 10 stycznia było zupełne zignorowanie pisma przez ZDM czyli brak odpowiedzi, a nie jej opóźnienie. Wbrew przepisowi art. 238 KPA nie wskazano w w/w piśmie, w jaki sposób skarga została załatwiona.

Powyższe zarzuty dotyczące postępowania Zastępcy Dyrektora BDiK należy uznać jako jaskrawe naruszenie art. 7, art. 8, art. 9 i art. 12 KPA, co kwalifikuje się do wyciągnięcia konsekwencji służbowych na podstawie art. 223 § 2. KPA.

Stowarzyszenie wnosi o ustosunkowanie się Biura Prezydenta do powyższych zarzutów, a w przypadku ich potwierdzenia, o wskazanie, jakie kroki podejmie Prezydent Warszawy w celu eliminacji tego typu praktyk w podległych mu jednostkach m.st. Warszawy, a zwłaszcza w ZDM i BDiK.

Wobec całkowitego pominięcia wniosków z poprzedniej skargi Stowarzyszenie przypomina je poniżej i wnosi ponownie o niezwłoczne:

1. wydanie dyrekcji ZDM polecenia niezwłocznego przystąpienia do realizacji opisanych wyżej prac,

2. zbadanie przyczyn odstąpienia przez ZDM od opisanych prac i poinformowanie o nich Stowarzyszenia,

3. zbadanie przyczyn braku reakcji na wnioski kierowane do ZDM i zwrócenie uwagi dyrekcji tej jednostki na obowiązujące wymogi w zakresie rozpatrywania skargi i wniosków,

4. pisemne poinformowanie o wydanych w sprawie niniejszej skargi poleceniach lub innych podjętych środkach i działaniach, z podaniem numeru niniejszej skargi w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków U.M.st. Warszawy.

Ponadto, ponieważ nie jest to odosobniony, lecz kolejny już przypadek lekceważenia przez Zarząd Dróg Miejskich skargi i wniosków, Stowarzyszenie wnosi o

5. poinformowanie, jakie działania organizacyjne, motywujące i dyscyplinujące (z wyciągnięciem konsekwencjach służbowych włącznie) zostaną podjęte przez Prezydenta Warszawy w celu eliminacji tego zjawiska i należytego wywiązywania się w przyszłości przez ZDM z obowiązków i należytego traktowania mieszkańców miasta.

6. Stowarzyszenie prosi też o poinformowanie, w jaki sposób Biuro Prezydenta monitoruje skutki załatwiania skarg i czy oprócz otrzymywanych do wiadomości pism weryfikuje także faktyczne działania urzędów w przedmiotowych sprawach, z punktu widzenia skarżącego. Niniejszy przypadek skłania do wniosku, że żadnej tego typu kontroli nie ma, a o uznaniu skargi za załatwioną decyduje jej „papierowe odfajkowanie” – w niniejszej sprawie ewidentnie upozorowane. Po otrzymaniu w/w wyjaśnień Stowarzyszenie rozważy skierowanie zawiadomienia do Wojewody Mazowieckiego o nieskuteczności skarg kierowanych do Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie środków zmierzających do usunięcia przyczyn skarg, zgodnie z art. 259 KPA.

7. Jednocześnie na podstawie art. 8 oraz art. 24 § 3 KPA Stowarzyszenie wnosi, aby sprawę rozpatrzyli ponownie inni urzędnicy, oraz przypomina o konieczności uwzględnienia podczas rozpatrywania skargi przepisów art. 232, art. 237, art. 254 KPA

Stowarzyszenie kierując się troską o dobro publiczne wyraża nadzieję, że Pani Prezydent osobiście dopilnuje należytego i sprawnego załatwienia podniesionych wyżej spraw i spowoduje pożądaną zmianę nastawienia podległych sobie jednostek zarówno w reagowaniu na skargi, jak i w podejściu do infrastruktury rowerowej. Dzięki temu wprowadzanie słusznych zmian mogłoby się odbywać bez angażowania Pani Prezydent i kierowania skarg.

BD-KR-MUT-0561-5-1-08

Warszawa, 30 maja 2008 r.

Do: Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

W nawiązaniu do skargi ponownej Stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dn. 21 kwietnia 2008 r., nr ROW-07-0010-04, uprzejmie informuję, że pytania dotyczące terminów realizacji projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Podleśnej, zostały przekazane do stosownej jednostki, zarządzającej ww. projektem.

W związku z tym, że odpowiedzi na powyższe pytania jeszcze nie otrzymaliśmy, pragnę poinformować, że odpowiedź na nie zostanie udzielona w terminie do 60 dni od wpłynięcia do Wydziału Skarg i Wniosków. [red. czyli do końca czerwca]

Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

BD-KR-MUT-0561-5-5-08

Warszawa, 11 lipca 2008 r.

Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Zawiadomienie skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi

Uprzejmie informuję, że do Urzędu m.st. Warszawy w dniu 21 kwietnia 2008 wpłynęła skarga na opieszałość i bezczynność Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zmian organizacji ruchu w ul. Podleśnej, nr 29/08 wg Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków Urzędu m.st. Warszawy. Jednocześnie informuję, iż podjęto działania zmierzające do załatwienia sprawy, jednakże z powodu konieczności uzyskania niezbędnych informacji od inwestora, skarga nie może być załatwiona w terminie przewidzianym przepisami art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r„ Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wniesiona sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 21 lipca 2008 r.

Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

Pouczenie

W razie nie załatwienia skargi w terminie określonym powyżej Skarżącemu przysługuje zażalenie w trybie i na zasadach określonych w art. 36 - 38 Kodeksu postępowania administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, zgodnie z art. 237 KPA.

do wiadomości:
Pan Witold Nowakowski
Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków Gabinetu Prezydenta

ZDM/DTOR/5512/3216,2665,3213,5512/3173/08

Warszawa, 16 lipca 2008 r.

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

W odpowiedzi na pismo BD-KR-MUT-0561-5-2-08 Zarząd Dróg Miejskich informuje, że organizacja ruchu na ul. Podleśnej zostanie zrealizowana po uzyskaniu wymaganych uzgodnień dla dokumentacji technicznej.

Projekt posiada opinię Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, lecz nie posiada zatwierdzenia Inżyniera Ruchu.

Mirosław Kazubek,
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

[Skan wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/odpowiedzi/zdm2bdik_podlesna200807.pdf ]

BD-BR-MUT-0561-5-6-08

Warszawa, 25 sierpnia 2008 r.

Do: Pan Marek Mistewicz
p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

W nawiązaniu do pisma o sygnaturach: ZDM/DTOR/5512/3216/08; ZDM/DTOR/2665/08; ZDM/DTOR/5512/3213/08; ZDM/DTOR/5512/3173, z dnia 16 lipca 2008 r., uprzejmie proszę o podanie terminu załatwienia sprawy. Jednocześnie przypominam, że Inżynier Ruchu m.st. Warszawy odmówił zatwierdzenia projektu pismem z dnia 29.05 br. [zobacz >>>] Pomimo upływu trzech miesięcy ZDM nie podjął działań w celu uzgodnienia projektu z Inżynierem Ruchu.

W sprawie, której dotyczy w/w pismo, została ponownie wniesiona skarga, o czym ZDM został zawiadomiony pismem BD-KR-MUT-0561-5-2-08 z dn. 18 czerwca 2008 r. oraz BD-KR-MUT-0561-5-3-08 z dn. 11 lipca 2008 r. Proszę w trybie pilnym o jednoznaczne stanowisko o sposobie i terminach załatwienia sprawy.

Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

w załączeniu:
1. Pismo Inżyniera Ruchu BD-IR-IO-AZY-5512-379-1-08 z dn. 29 maja 2005 r. [zobacz >>>]
lub wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/odpowiedzi/bdik2zdm_podlesna200808.pdf

do wiadomości:
1. a/a
2. Pani Ewelina Kozak p.o. Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta
3. Zielone Mazowsze

Od redakcji

Choć upłynęły dwa miesiące od drugiego wskazanego terminu - sprawa nadal stoi w tym samym miejscu, co rok temu.

Dyrekcja ZDM zdobyła się jedyne na powtórzenie ogólników z kwietnia 2007 [zobacz >>>]. Realizacja nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, ale jednocześnie (jak wynika z pisma Inżyniera Ruchu [zobacz >>>]) ZDM nic nie robi, aby te uzgodnienia skompletować. Nawet w obliczu oddolnych skarg i odgórnych monitów.

Brak reakcji ZDM to jedno, nie doczekaliśmy się też odpowiedzi Biura Prezydenta na żadne z dość istotnych pytań postawionych w ponownej skardze. Można się ich więc tylko domyślać. Nie tak dawno ZDM rozmnożono przez podział na dwie jednostki. Czy w ślad za kolejnym wzrostem ilościowym podniesie się też jakość ich pracy i nastawienia do powierzonych obowiązków? Czas chyba porzucić te złudzenia.

Wytłuszczenia zostały dodane przez redakcję.