W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu dotyczących organizacji ruchu rowerowego:

Zaplanowana sieć dróg rowerowych jest niezwykle bogata w stosunku do niewielkiego obszaru planu, ale nie bierze pod uwagę zasad organizacji ruchu rowerowego, a w szczególności zróżnicowania sposobu prowadzenia ruchu rowerowego w zależności od klasy funkcjonalnej ulicy. Przy niewielkich natężeniach i prędkościach ruchu samochodowego, jakie występują na drogach lokalnych i dojazdowych, bardziej wskazana jest integracja niż segregację ruchu rowerowego i samochodowego. Segregacja na drogach lokalnych i dojazdowych wyrządza zwykle więcej szkód niż pożytku ze względu m.in. na gorszą widoczność na skrzyżowaniach i wyjazdach z posesji, konflikty z parkowaniem, nieczytelne dla innych uczestników ruchu zachowania rowerzystów przy zmianie kierunku jazdy.

Z drugiej strony, dla dróg głównych, ze względu na duże odległości pomiędzy skrzyżowaniami i ograniczone możliwości przekraczania jezdni, zalecana jest budowa wydzielonych dróg rowerowych po obu stronach ulicy.

Dlatego wnioskujemy o dokonanie następujących zmian w wyłożonym planie:

1. Wykreślenie dróg rowerowych w ulicach 3KDL, 4KDL, 6KDL, 9KDD, 11KDD, 12KDD;

2. Dodanie dróg rowerowych wzdłuż ulicy 1KDG (Nowo-Lazurowej) po stronie zachodniej na odcinku na północ od ul. ks. Chróścickiego i po stronie wschodniej na południe od ul. ks. Chróścickiego, tak by na całym odcinku objętym planem drogi rowerowe przebiegały po obu stronach tej ulicy;

3. Wyprostowania przebiegu drogi rowerowej w ulicy 2KDL (ks. Chróścickiego), tak by prowadziła konsekwentnie po jednej stronie ulicy.

Dodatkowo proponujemy:

4. Dodanie dróg rowerowych w ciągach 13KP-J (brakujący odcinek) i 15KP-J (przejazd pod torami w rejonie przystanku kolejowego Ursus Pn.);

5. Połączenie ciągów pieszo-rowerowych 13KP-J i 14KP-J w jeden, z zachowaniem poziomu niwelety i ciągłości posadzki przy przejściu przez ulicę 9KDD;

6. Dodanie nowego przejścia pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi (17KD-KK) w północno-zachodnim krańcu planu, w rejonie skrzyżowania ulic 4KDL i 5KDL (połączenie z dzielnicą Ursus), a także w miarę możliwości - kładki pieszo-rowerowej nad torami towarowymi (połączenie z dzielnicą Bemowo, tylko częściowo w granicach planu).