Wprowadzenie

Pomiary ruchu rowerowego na terenie miasta Kobyłka prowadzone były w maju i czerwcu 2008 r. przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach prac nad koncepcją sieci tras rowerowych dla tej Gminy. Celem pomiarów było wytypowanie głównych potoków ruchu rowerowego, zarówno w skali całej gminy, jak i poszczególnych kluczowych skrzyżowań, a także oszacowanie udziału rowerów w ogóle pojazdów.

Pomiary objęły 21 punktów na terenie gminy. Jako pierwsze punkty pomiarowe wytypowano przejazdy kolejowe, kluczowe skrzyżowania i tym podobne wąskie gardła kanalizujące ruch rowerowy. Pozostałe punkty dobrano na podstawie wyników pierwszej serii pomiarów, tak by zagęścić sieć w rejonach intensywnego ruchu rowerowego.

Aby zapewnić porównywalność uzyskanych danych, pomiary prowadzone były przy sprzyjającej pogodzie (brak deszczu), w godzinach w których utrzymuje się stabilne, wysokie natężenie ruchu rowerowego - w dzień powszedni (poniedziałek - czwartek) przez 60 minut w szczycie popołudniowym. Termin i godziny wytypowane zostały na podstawie wczesniejszych wyników pomiaru całodniowych - jest to część dnia, w której nakłada się szczyt ruchu komunikacyjnego (powroty ze szkoły i pracy, zakupy) i rekreacyjnego (przejażdżki po szkole lub pracy).

Pomiary prowadzili: Aleksandra Graczyk, Karol Mocniak, Grzegorz Romanik, Katarzyna Romanik.

Organizacja pomiarów: tech. Rafał Muszczynko.

Opracowanie wyników: mgr Aleksander Buczyński.

Konsultacja: dr inż. Tadeusz Kopta.

Wyniki pomiarów

Wszystkie natężenia podawane są w rowerach na godzinę. Pełne wyniki pomiarów w rozbiciu na poszczególne pomiary i relacje znajdują się w załączniku nr 1.

Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach

Tabela przedstawia natężenie ruchu rowerowego w rowerach na godzinę w poszczególnych punktach pomiarowych - sumę z wszystkich wlotów punktu.

Punkt rowerów/godz.
Wołomińska / Jana Pawła II 130
Warszawska / Ręczajska 78
Pl. 15 Sierpnia 78
PKP Ossów 76
Warszawska / Leśna 66
Pieniążka / Marmo 63
Rondo Cudu nad Wisła 58
Warszawska / Orszagha 57
Graniczna / Słowackiego 57
Wołomińska / Załuskiego 55
Nadarzyńska / Ręczajska 52
Napoleona / Kosciuszki 50
Nadarzyńska / Leśna 44
Poniatowskiego / Hubala 29
Kościelna / Radzymińska 28
Szeroka / Czereśniowa 27
Marecka / Przyjacielska 24
Żymirskiego / 11 listopada 24
Nadarzyńska / Dabrowskiego 23
Szpital powiatowy 18
Sienkiewicza / Zielona 16

Natężenie ruchu rowerowego na odcinkach

Odcinki o ruchu co najmniej 20 rowerów na godzinę łącznie w obie strony zebrane zostały w tabeli:

Punkt kierunek rowerów/godz.
Wołomińska / Jana Pawła II przejazd kolejowy 98
Wołomińska / Jana Pawła II Jana Pawła II N 79
Warszawska / Leśna Warszawska W 62
Wołomińska / Jana Pawła II Wołomińska E 59
PKP Ossów Napoleona 59
Warszawska / Ręczajska przejazd kolejowy 59
Wołomińska / Załuskiego Al. AK 47
pl. 15 Sierpnia Kościelna 46
Warszawska / Ręczajska Warszawska E 43
Warszawska / Orszagha PKP Kobyłka 43
Warszawska / Leśna Warszawska E 42
Warszawska / Ręczajska Ręczajska S 40
Pieniążka / Marmo Jana Pawła II E 40
PKP Ossów Poniatowskiego 39
Graniczna / Słowackiego Graniczna E 38
Napoleona / Kosciuszki Napoleona S 37
Nadarzyńska / Ręczajska Nadarzyńska W 36
Rondo Cudu nad Wisła Królewska 34
Pl. 15 Sierpnia Zagańczyka 33
Pieniążka / Marmo Marmo 32
Pl. 15 Sierpnia Konowrockiego 31
Warszawska / Orszagha Warszawska E 30
Poniatowskiego / Hubala Poniatowskiego N 29
Rondo Cudu nad Wisła Boh. Ossowa S 29
Warszawska / Leśna Leśna S 28
Nadarzyńska / Ręczajska Ręczajska N 27
Wołomińska / Załuskiego Wołomińska 27
Wołomińska / Załuskiego Załuskiego 27
PKP Ossów Nadarzyn 27
Nadarzyńska / Leśna Nadarzyńska E 26
Napoleona / Kosciuszki Napoleona N 26
Graniczna / Słowackiego Graniczna 26
Pl. 15 Sierpnia Napoleona 25
Wołomińska / Jana Pawła II Graniczna 24
Marecka / Przyjacielska Marecka E 23
Pieniążka / Marmo Pieniążka N 22
Nadarzyńska / Leśna Nadarzyńska W 22
Marecka / Przyjacielska Marecka W 22
Pl. 15 Sierpnia Załuskiego 21
Nadarzyńska / Leśna Leśna 21
Kościelna / Radzymińska Kościelna SE 21
Nadarzyńska / Ręczajska Nadarzyńska E 21
Szeroka / Czereśniowa Szeroka S 21
Rondo Cudu nad Wisła Boh. Ossowa N 21
Warszawska / Orszagha Chodnik S 21
Napoleona / Kosciuszki Marmo 20
Kościelna / Radzymińska Radzymińska N 20
Nadarzyńska / Ręczajska Sienkiewicza S 20
Warszawska / Orszagha Warszawska W 20

Analiza wyników

Ekrany

Dla wybranych ekranów policzyliśmy łączny ruch rowerowy:

Przekroj rowerów/godz.
Przejazdy i przejścia przez tory 200
Granica miasta Wołomin 127
Granica miasta Zielonka 71

W przypadku przejść i przejazdów przez tory pomiar ekranowy objął wszystkie legalne możliwości przedostania się z rowerem przez tory. Z obserwacji wynika, że na odcinku przez gminę przejścia "na dziko" występują sporadycznie. Wartości dla granic Wołomina i Zielonki są prawdopodobnie nieznacznie niedoszacowane, ze względu na rozproszony charakter ruchu rowerowego i brak barier, które kanalizowałyby go w punktach pomiarowych. Tym niemniej można stwierdzić, że najsilniejszy jest ruch rowerowy wewnątrz granic miasta, w dalszej kolejności między Kobyłką a Wołominem i między Kobyłką a Zielonką.

Główne potoki

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można wyróżnić następujące główne kierunki ruchu rowerowego na terenie gminy Kobyłka:

Marmo - Jana Pawła II - Ręczajska: 30--80 rowerów/godz., do 100 rowerów/godz. na przejeździe kolejowym;

Napoleona - Poniatowskiego: 30--60 rowerów/godz.;

Wołomińska: 25--60 rowerów/godz.;

Nadarzyńska: 25--40 rowerów/godz. na odcinku miejskim, 5--15 rowerów/godz. dalej w kierunku południowo-zachodnim;

Wzdłuż torów kolejowych: 20--40 rowerów/godz.;

Załuskiego: 20-30 rowerów/godz.;

Zagańczyka - Marecka - Szeroka: 20-25 rowerów/godz.

Poza tymi ciągami ruch rowerowy jest rozproszony na gęstą, dobrze wykształconą sieć ulic lokalnych.

Udział rowerów w ogóle pojazdów

Oszacowanie udziału rowerów w ogóle pojazdów przygotowano na podstawie porównania wyników przeprowadzonych pomiarów ruchu rowerowego z natężeniem ruchu samochodowego. Ze względu na brak wcześniejszych pomiarów ruchu na terenie gminy, przeprowadzono również własne pomiary ruchu samochodowego w dwóch punktach - na przejazdach kolejowych przy przystankach kolejowych Kobyłka i Ossów. Punkty dobrano w ten sposób, gdyż przejazdy przez tory w naturalny sposób kanalizują zarówno ruch rowerowy jak i samochodowy. Porównania na pojedynczych ulicach mogłyby być mniej reprezentatywne ze względu na rozproszony charakter ruchu rowerowego. Pomiar ruchu samochodowego przeprowadzono w środę 10 września 2008 r. w godzinach szczytu popołudniowego (16:20 - 18:20).

Sumaryczną liczbę rowerzystów porównano z sumaryczną liczbą pojazdów samochodowych pokonujących tory kolejowe i obliczono w ten sposób udział rowerów w ogóle pojazdów pokonujących tory kolejowe.

Przejazd lub przejście rowerów/h sam./h razem rowery %
PKP Kobyłka, przejazd po stronie wschodniej 98 839 937 10%
PKP Kobyłka, przejście po stronie zachodniej 43 - 43 100%
PKP Ossów, przejazd po stronie wschodniej 59 500 559 11%
RAZEM 200 1339 1539 13%

Udział ruchu rowerowego w ogóle pojazdów w ruchu lokalnym na terenie gminy przy sprzyjającej pogodzie w sezonie można oszacować na ok. 13%, co prawdopodobnie przekłada się na ok. 6--7% średniorocznie.

Należy zwrócić uwagę, że jest to udział w ruchu lokalnym. Udział w ruchu tranzytowym przebiegającym przez teren gminy (np. z Wołomina do Warszawy) jest znacznie trudniejszy do oszacowania, ze względu na wspomniane wcześniej rozproszenie ruchu rowerowego. Na pewno jest on jednak niższy, ze względu na mniejszą konkurencyjność roweru na większych dystansach.

Podsumowanie

Na terenie całej gminy dominuje obecnie ruch rowerowy o charakterze komunikacyjnym, na krótkie dystanse - dojazdy do szkoły, pracy czy sklepu. Ruch ten jest szczególnie intensywny w rejonach przystanków kolejowych, które stanowią naturalne rejony koncentracji handlu i usług. Największe natężenie ruchu rowerowego - ok. 100 rowerów na godzinę szczytu popołudniowego - zaobserwowano na przejeździe kolejowym przy przystanku kolejowym Kobyłka.

Ruch w osiedlach o mieszkaniowych o dobrze wykształconej sieci ulic lokalnych (Piotrówek, Grabicz, Stefanówka) występuje, ale jest znacznie bardziej rozproszony. Poza obszarem zwartej zabudowy ruch rowerowy jest sporadyczny (patrz np. wyniki pomiarów na ulicach Przyjacielskiej, Kraszewskiej, Lipowej). Istniejący turystyczny Szlak Bitwy Warszawskiej wykorzystywany jest w znikomym stopniu (Sienkiewicza w kierunku Wołomina).

Prawdopodobnie ze względu na odległość od celów podróży, ponadlokalny ruch rowerowy ciąży raczej w kierunku Wołomina niż Zielonki i Warszawy.

Udział ruchu rowerowego w ruchu lokalnym szacujemy na 6--7% ogółu pojazdów, co w polskich warunkach stanowi dość wysoki odsetek i powinno znaleźć odzwierciedlenie w inwestycjach oraz organizacji ruchu na terenie miasta.

Załączniki

- Tabela - wyniki pomiarów natężenia ruchu rowerowego: PDF, 32 kB

- Rysunek - natężenie ruchu rowerowego: PDF, 46 kB