Jest w Warszawie miejsce, w którym zapominamy, że jesteśmy w centrum metropolii. Szum drzew, śpiew ptaków, zielona oaza w sercu miasta, w której spotkać możemy bażanta, czaplę, a nawet bobra! Niestety jej dni mogą być policzone...

Port Praski to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów centrum Warszawy.

Stanowi naturalny, nadwodny ekosystem. Porasta go łęg topolowo - wierzbowy, stanowiący ostoję wielu, także chronionych, gatunków ptaków, ssaków i płazów. Jest częścią międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły i ważnym punktem przystankowym w czasie przelotów ptaków. Znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Port Praski jest cenny dla przyrody miasta i jakości jego powietrza.

W rejonie Portu Praskiego występują 82 gatunki ptaków, z tego 48 lęgowych (jedna trzecia wszystkich lęgowych gatunków Warszawy), 38 zimujących i 20 wędrujących.

Wśród gatunków lęgowych tak rzadkie i chronione gatunki jak: remiz, kwiczoł, dzięcioł zielony, świstunka, pokrzewka czarnołbista, cierniówka, piegża, pierwiosnek, szczygieł. W Porcie gniazdują również: białorzytka, zaganiacz, piecuszek, muchołówka żałobna, a także bażant. Późną jesienią i zimą obserwuje się perkoza dwuczubego - rzadki gatunek, będący pod ochroną (na podstawie Ptaki Warszawy 1962-2000, M. Lutniak, P.Kozłowski, W. Nowicki, J. Plit, Warszawa 2001).

Występuje tu też około 25 gatunków ssaków, z tego większość chronionych m.in: ryjówka aksamitna, kilka gatunków nietoperzy, wiewiórka, kret,jeż, piżmak, kuna, łasica, wędrujące osobniki wydry i bobra.

Port Praski, dzięki obfitości wód i naturalnemu charakterowi, jest też jedną z głównych ostoi płazów w mieście.