Stanowisko Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Praga Północ w sprawie rozwoju sieci ścieżek rowerowych

Komisja Kultury i Sportu zwraca się do Zarządu Dzielnicy Praga Północ o podjęcie kroków mających na celu przygotowanie planów przebiegu ścieżek rowerowych w naszej Dzielnicy. Komisja zwraca uwagę, że przez ostatnich osiem lat nie powstały na terenie Pragi Północ żadne nowe ścieżki rowerowe - tym bardziej zasadnym wydaje się podjęcie tematu. Opracowanie planów rozwoju sieci tras rowerowych mógłby koordynować nasz Wydział Infrastruktury, przy ewentualnej współpracy zainteresowanych organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. W opracowaniu dotyczącym rozwoju ścieżek rowerowych powinny zostać zebrane materiały dotyczące towarzyszącej infrastruktury (np. stojaków), rozwoju sieci drogowej (np. Trasy Świętokrzyskiej), a także wyraźnie wyodrębnione i skatalogowane odcinki ulic, których gospodarzem nie jest Dzielnica Praga Północ, a których wykorzystanie będzie wymagało uzgodnienia np. z Zarządem Dróg Miejskich.

Po wstępnych ustaleniach ze strony naszej Dzielnicy należałoby zorganizować spotkanie z gospodarzami terenów, po których planowalibyśmy poprowadzić nowe ścieżki rowerowe, celem skoordynowania dalszych działań i uniknięcia długotrwałej wymiany pism.