Pismo Zastępcy Prezydenta

Warszawa, dnia 10 grudnia 2009 roku.

BD-BD-BS-PKR-0114-07-14-09

Według rozdzielnika

dot: stosowania priorytetu dla transportu publicznego w realizowanych inwestycjach.

Jednym z podstawowych środków usprawnienia systemu transportowego Warszawy jest wprowadzenie skutecznego priorytetu dla zbiorowego transportu publicznego. Takie ustalenia zawiera szereg aktów prawa miejscowego, jak „Polityka Transportowa m.st. Warszawy", przyjęta przez Radę Warszawy w listopadzie 1995 r., a przede wszystkim uchwalona w lipcu br. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy". W styczniu br. Prezydent m. st. Warszawy wydała Zarządzenie nr 2574/2009 pt. „Zasady współpracy jednostek organizacyjnych m.st.Warszawy przy realizacji usprawnień ruchu pojazdów transportu zbiorowego w m.st.Warszawie na drogach zarządzanych przez Prezydenta m.st.Warszawy", które ustala tryb postępowania jednostek miejskich dla skutecznego i sprawnego rozszerzania stosowania priorytetu dla transportu publicznego.

W świetle powyższego, zobowiązuję wszystkie jednostki przygotowujące i realizujące w imieniu i na terenie m.st.Warszawy inwestycje drogowe i komunikacyjne oraz roboty modernizacyjne w pasie drogowym do stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących ruchu, uwzględniających i umożliwiających udzielanie skutecznego priorytetu pojazdom publicznego transportu zbiorowego. W szczególności uzasadnione jest: wydzielanie torowisk tramwajowych z ruchu ogólnego, zapewnienie priorytetu w sygnalizacji świetlnej dla tramwajów i autobusów poruszających się po wydzielonych pasach, projektowanie śluz dla autobusów, eliminowanie relacji skrętnych w ruchu samochodów, kolizyjnych z ruchem tramwajów sterowanym sygnałem ogólnym.

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego ustalenia powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st.Warszawy - Inżynierowi Ruchu m.st. Warszawy.

Zastępca Prezydenta m.st.Warszawy
Jacek Wojciechowicz

Otrzymują:

  1. Burmistrzowie Dzielnic m. st. Warszawy,
  2. Zarząd Dróg Miejskich;
  3. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych;
  4. Zarząd Transportu Miejskiego,
  5. Tramwaje Warszawskie. Sp. z o.o.,
  6. Metro Warszawskie Sp. z o.o.,
  7. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m. st. Warszawy;
  8. Biuro Rozwoju Miasta,
  9. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  10. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

[Skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/ztm/vipr_priorytet_dla_transp_publ2009.pdf ]

Od redakcji

Cieszy, że władze miasta dostrzegły potrzebę silniejszego zaakcentowania wymogów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu i dotarcia z niezbędnymi zaleceniami do wieeeelu (ilość nie sprzyja tu jakości…) jednostek. Jednak z pełnią optymizmu trzeba się jeszcze wstrzymać.

Pewne zastrzeżenie budzi powierzenie nadzoru Inżynierowi Ruchu. O ile ma on kompetencje i instrumenty do ingerowania w projekty organizacji ruchu, o tyle kształtowanie przez Biuro Inżyniera Ruchu koncepcji, założeń projektowych czy szczegółów w projektach budowlanych stoi pod wielkim znakiem zapytania. Trzeba przypomnieć, że do tego Biura projekt trafia na dość późnym etapie, kiedy większość jego kluczowych cech już przesądzono - najczęściej na korzyść zmotoryzowanych, ignorując pieszych, pasażerów czy rowerzystów.

Organizowaniem ruchu w sknoconej przestrzeni publicznej nie da się odwrócić skutków błędów, jakie powszechnie przytrafiają się projektantom i inwestorom. Grozi to albo wydłużaniem i podrażaniem procesu inwestycyjnego, albo szkodliwą presją faktów dokonanych w trosce o dotrzymanie terminów – jak zwykle kosztem jakości i późniejszych wieloletnich problemów.

Nadal pozostaje więc otwarte pytanie, czy Strategia i powyższe pismo pozostanie litanią pobożnych życzeń (jak wiele innych dokumentów), czy zyska realne przełożenie na rzeczywistość? Jakaś część obowiązku monitorowania tego spoczywa na każdym użytkowniku transportu publicznego.

Zobacz też

O braku efektów tego pisma po 5 latach

[zobacz >>>]

Na Marymonckiej coraz nowsze tramwaje jeżdżą coraz wolniej

[zobacz >>>]

Dwa pisma do pani prezydent

PDF, 131 kB

PDF, 104 kB

Aleje Jerozolimskie

[zobacz >>>]

Kuriozum Ronda Babka

[zobacz >>>]

Zarządzenie Prezydenta w sprawie buspasów

[zobacz >>>]