W związku z projektem przebudowy ulicy Prostej od ronda Daszyńskiego do ulicy Karolkowej, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi:

1. Drogę rowerową zaprojektować w nawierzchni bitumicznej i zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3618/2009r.

2. Chodniki zaprojektować z kostki niefazowanej lub płyt chodnikowych.

3. Odwodnienie jezdni zaprojektować tak, by nie było konieczne używanie rynienek kanalizacyjnych przykrawężnikowych w miejscach przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych przez jezdnię.

4. Wpusty kanalizacji przenieść poza pasy ruchu (np. stosując tzw. wpusty mostowe), tak aby uniknąć generowania niepotrzebnego hałasu podczas przejazdu pojazdów.

5. Projekt drogi rowerowej powiązać z projektowaną drogą rowerową w ulicy Prostej na odcinku rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ (projekt firmy Komprojekt).

6. Na rondzie Daszyńskiego zaprojektować komplet przejazdów przez wszystkie ramiona skrzyżowania.

7. Przy wejściach do metra przewidzieć miejsce na usytuowanie parkingów rowerowych zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3618/2009r.

8. Po południowo zachodniej stronie ronda Daszyńskiego, na wysokości parkingu samochodowego, drogę rowerową prowadzić tak, by auta stojące na miejscach parkingowych nie mogły przednim zwisem pojazdu ograniczać użytecznej szerokości drogi rowerowej. W tym celu można albo odsunąć drogę rowerową od miejsc parkingowych, albo zastosować (z zachowaniem skrajni poziomej drogi rowerowej: 50cm) wygrodzenia uniemożliwiające wjazd przednim zwisem pojazdu na drogę rowerową.

9. Na rondzie Daszyńskiego windę dla niepełnosprawnych pomiędzy jezdniami ulicy Prostej, odsunąć od drogi rowerowej tak, by zapewnić widoczność pomiędzy rowerzystą na drodze rowerowej, a niepełnosprawnym opuszczającym windę.

10. Zlikwidować zbędny zabruk w okolicach wejść do stacji metra, od strony jezdni. Zabruk ten w kilku wypadkach jest „ślepy”, nie będzie, więc służył pieszym, a ogranicza powierzchnię biologicznie czynną i ułatwia wjazd na chodnik i nielegalne parkowanie na nim.

11. Obszary wyłączone z ruchu znakami poziomymi na północnej jezdni Prostej zastąpić wysepkami, co fizycznie uniemożliwi jazdę na wprost pasem wyłącznie do skrętu w prawo.

12. Na skrzyżowaniu z Karolkową zaprojektować przejazd rowerowy przez ulicę Prostą.

13. Na skrzyżowaniu z Karolkową, ze względu na niedostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób z wózkami itp., należy przewidzieć przejście dla pieszych przez ulicę Prostą w poziomie gruntu. Przejście to powinno zostać powiązane z istniejącymi przystankami tramwajowymi.

14. Przy Karolkowej odsunąć drogę rowerową od wejść do przejścia podziemnego lub zastosować wygrodzenia długie na 2-3m uniemożliwiające wchodzenie na drogę rowerową bezpośrednio zza zasłony, jaką jest wejście do przejścia podziemnego.

15. Na wjazdach do posesji zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej i chodnika.

16. Drogę rowerową na zachód od ulicy Karolkowej doprowadzić do granicy projektu, tak by w przypadku przebudowy dalszej części ulicy Prostej, nie było konieczne ingerowanie w odcinek ukończony w ramach bieżącego projektu.