W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu dotyczących organizacji ruchu rowerowego:

1. W par. 13 ust. 1 pkt. 5 ścieżka rowerowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD-r jest błędnie określona jako istniejąca; wnioskujemy o sprostowanie tego zapisu, patrz też kolejna uwaga.

2. Dla terenu 4KD-L projekt planu przewiduje urządzenie ścieżki rowerowej w pasie ulicy (par. 18 ust. 4 pkt 3); wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu i dodanie zastosowanie środków uspokojenia ruchu. Ruch rowerowy powinien być prowadzony na zasadach ogólnych jezdnią ulicy 4KD-L.

3. W par. 13 ust. 1. pkt 6. (plan dopuszcza połączenie istniejącej ścieżki rowerowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-r z projektowaną ścieżką rowerową, o której mowa w ust. 1 pkt. 5, w rejonie skrzyżowania dróg 1KD-GP i 2KD-G w ramach przejścia dla pieszych, przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej) wnioskujemy o dodanie: ; w tym przypadku przy wszystkich przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu powinny zostać zlokalizowane przejazdy dla rowerów.

4. Ścieżkę rowerową wzdłuż drogi 2KD-G oraz trasę rowerową w ul. 4KD-L należy powiązać z układem dróg lokalnych po północno-wschodniej stronie skrzyżowania dróg 1KD-GP i 2KD-G. Możliwe rozwiązanie, z przejazdami po zachodniej i północnej stronie skrzyżowania, przedstawia załącznik graficzny.

5. Par. 13 ust. 2 pkt 3 - należy dodać miejsca postojowe dla rowerów powinny mieć formę stojaków na stałe przytwierdzonych do podłoża, w kształcie odwróconej litery U. Uzasadnienie: stojaki rowerowe muszą zapewniać możliwość oparcia roweru oraz przypięcia przynajmniej jednego koła i ramy roweru zamkiem typu U-lock. Opisana forma spełnia ww. wymagania i jest uznawana za optymalną przez rowerzystów, a jednocześnie pozostawia swobodę dostosowania szczegółów do estetyki otoczenia.

Na załączniku graficznym oznaczono kolorem czerwonym przebieg wnioskowanych odcinków dróg dla rowerów. Linia przerywana oznacza dodatkowe drogi dla rowerów, konieczne w przypadku lokalizacji drogi dla rowerów po wschodniej stronie ulicy 2KD-G (par. 13 ust. 1. pkt 5 i 6).