Od redakcji

W Warszawie wdrażanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo idzie opornie. Dotychczas niecałe 3% przejazdów rowerowych na głównych trasach rowerowych zostało wykonane w sposób zapewniający bezpieczne zachowanie kierowców [zobacz >>>]. Niedawno opisywaliśmy zmarnowaną okazję w Wawrze [zobacz >>>]. Komisja Dialogu Społecznego zwróciła uwagę na analogiczne braki w projekcie ul. Światowida [zobacz >>>]. Teraz dostaliśmy informację o tym, że nawet rozwiązania uzgodnione w projektach nie są wykonywane w terenie.

Pismo do Biura Drogownictwa i Komunikacji

Warszawa, 3 grudnia 2015

Szanowni Państwo,

Przesyłam do Państwa wiadomości kopię korespondencji przesłanej w dniu dzisiejszym do Burmistrza Bemowa. Dzielnica Bemowo jest inwestorem w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radiowej.

Projekt wykonawczy uzgodniony z BDiK przewidywał m. in. ciągłość nawierzchni drogi rowerowej na przejazdach...

...dwa przejazdy przeprowadzone grzbietem progu zwalniającego...

...oraz konieczność usunięcia z przejazdów rowków odwadniających.

Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, że inwestor odstąpił od wykonania tych elementów projektu przez wykonawcę i wykonawca ich nie wykona.

Będę wdzięczny za ewentualną interwencję w sprawie. Wskazuję, że ul. Radiowa jest ulicą miejską.

Łączę wyrazy szacunku,

Piotr Wierciński

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej, Zielone Mazowsze

Załącznik - pismo do Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Dotyczy: przejazdy rowerowe wzdłuż nowobudowanej drogi rowerowej (ul. Radiowa)

Wniosek

Wnoszę o:

1) Zobowiązanie wykonawcy prac polegających na budowie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (inwestor: Dzielnica Bemowo, Wykonawca: Planeta sp. z o.o.) do wykonania prac zgodnie z projektem wykonawczym, stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej, tj. a) zachowania ciągłości nawierzchni (bez krawężników w poprzek drogi) i niwelety wszystkich przejazdów rowerowych, b) poprowadzenia dwóch przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych grzbietem progu zwalniającego c) z usunięciem (a nie tyko skorygowaniem) wszystkich istniejących na przejazdach rowerowych rowków odwadniających;

2) przesłanie wszelkiej dokumentacji, z której wynikała ewentualna konieczność odstąpienia od projektu wykonawczego w tym względzie;

Uzasadnienie

Na zlecenie Dzielnicy Bemowo prowadzone są obecnie prace budowlane, polegające na budowie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radiowej. Prace te prowadzone są na podstawie m. in. projektu wykonawczego, uzgadnianego wcześniej z Biurem Drogownictwa i Komunikacji M. St. Warszawy. W ramach żądań zgłoszonych przez Biuro Drogownictwa, w dokumentacji projektowej wyraźnie zapisano, że wszystkie przejazdy rowerowe wzdłuż trasy mają być wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni drogi rowerowej i bez rowków odwadniających w poprzek tych przejazdów. Nadto Biuro Drogownictwa wymagało, że dwa przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych mają być poprowadzone grzbietem progu zwalniającego, również z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi rowerowej. Zastrzeżenia te znalazły odzwierciedlenie w treści ostatecznej dokumentacji projektowej, na podstawie której miały być wykonywane prace. Dokumentacja ta była również częścią specyfikacji, na podstawie której został ogłoszony przetarg na wykonanie tych prac.

Analiza prac wykonanych przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę wskazuje na odstępstwa od projektu wykonawczego w powyższym zakresie. Z nieznanych przyczyn wykonawca nie zastosował się do wymogu ciągłości nawierzchni i niwelety na przejazdach rowerowych, w newralgicznym przejeździe rowerowym przez drogę dojazdową do osiedla domów wielorodzinnych zachowana została nawierzchnia z kostki betonowej z (nadal) wystającymi korytkami odwadniającymi. W końcu nie wykonano progów zwalniających, których grzbietem miały być prowadzone wskazane w projekcie przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych.

Wskazać należy, że konieczność wybudowania właśnie tych elementów infrastruktury rowerowej (ciągłość nawierzchni i niwelety, brak rowków odwadniających w poprzek drogi dla rowerów, prowadzenie przejazdu grzbietem progu spowalniającego) nie była przypadkowa. Wynika ona z faktu, że zwiększają one bezpieczeństwo niechronionych użytkowników infrastruktury drogowej, poprzez wyraźne podkreślenie (rodzajem nawierzchni), pierwszeństwa rowerów na przejazdach rowerowych. Nadto wszelkie zakłócenia ciągłości nawierzchni drogi rowerowej (w szczególności rowki odwadniające!) odwracają uwagę rowerzystów od sytuacji na drodze, są niefunkcjonalne i obniżają komfort poruszania się po drodze rowerowej, w szczególności z dodatkowym ładunkiem (zakupy, dziecko w foteliku itp.). Zachowanie tych elementów infrastruktury rowerowej i pieszej jest więc niezbędne z punktu widzenia jej jakości. Miały być one standardem po wprowadzeniu Zarządzeniem Prezydenta M. St. Warszawy tzw. standardów rowerowych, a nadal dochodzi do ich lekceważenia, jak widać nawet na etapie wykonawstwa.

Wobec faktu, że wykonawca od początku wiedział o konieczności spełnienia rygorystycznych warunków przewidzianych projektem załączonym do SIWZ, brak jest podstaw do zwalniania go z obowiązku w tym zakresie. Byłoby to nie w porządku nie tylko wobec innych kontr-oferentów ale przede wszystkim wobec użytkowników nowobudowanej infrastruktury, którzy mogą oczekiwać, że wysokiej jakości projekt wykonawczy infrastruktury rowerowej i pieszej nie będzie zlekceważony.

Zastrzegam, że w mojej ocenie do czasu wykonania wskazanych powyżej elementów infrastruktury, inwestor nie powinien odbierać robót od wykonawcy.

Kopię korespondencji przesyłam do Biura Drogownictwa i Komunikacji, pełnomocnika rowerowego M. St. Warszawy oraz stowarzyszenia Zielone Mazowsze, które zajmuje się monitoringiem infrastruktury pieszej i rowerowej w Warszawie.

Łączę wyrazy szacunku,

Piotr Wierciński