CPR pocięty przejściami

Radomskie Bractwo Rowerowe od kilkunastu miesięcy, na prośbę mieszkańca Bielichy, toczyło walkę o normalność na ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 740 Radom-Potworów na odcinku przebiegającym przez gminę Zakrzew.

Obecna organizacja ruchu zmusza do schodzenia z roweru nie tylko na każdym skrzyżowaniu...

...ale również na wjeździe publicznym, np. na stację LPG.

Przy czym nie jest to regułą, gdyż niektóre stacje paliw nie mają takiego oznakowania. Dodatkowo znaki informujące o ciągu pieszo-rowerowym zostały zamontowane na wysokości niezgodnej z Rozporządzeniem ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przez co mogą być przyczyną zranienia. Brakuje również oznakowania poziomego przez co ciąg zastawiany jest przez parkujące samochody a odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby nie chcą podejmować interwencji. Wymiana pism z zarządem dróg wojewódzkich nie przyniosła efektów i za każdym razem otrzymywaliśmy odpowiedź, że oznakowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie będzie zmieniane. W związku z powyższym poprosiliśmy o pomoc władze gminy Zakrzew:

Pismo do Urzędu Gminy Zakrzew

Zwracamy się z wnioskiem dotyczącym podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 740 poprzez:

1. Dodanie znaków poziomych P-26 „piesi” oraz P-23 „rower” Wraz z nowelizacją rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 3 lipca 2015 pojawiła się możliwość oznakowania za pomocą znaków poziomych wspólnych ciągów pieszo-rowerowych. Służy do tego znak P-26 „piesi” umieszczony łącznie ze znakiem P-23 „rower”.

2. Wyznaczenie wspólnych przejazdów na skrzyżowaniach Zamiast znaku "koniec drogi dla rowerów" i zmuszania rowerzystów do zejścia z jednośladów na każdym skrzyżowaniu można wyznaczyć sam przejazd dla rowerów.

Zgodnie z zasadą, że po przejeździe rowerowym pieszy warunkowo może iść, natomiast po przejściu dla pieszych rowerzyście jechać nie wolno.

Rozwiązanie to nosi nazwę "tukan" (neologizm z języka angielskiego oznaczający dwa w jednym) i zostało zastosowane m.in. w Radomiu na skrzyżowaniu Warsztatowa / Walentynowicz...

...Warszawska / Szarych Szeregów czy Żółkiewskiego / Jana III Sobieskiego.

3. Zachowanie skrajni pionowej ciągu pieszo-rowerowego Zamontowane znaki pionowe w wielu przypadkach wchodzą w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego. Zgodnie z rozdziałem 12 - Skrajnia drogi § 54. 1. Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1. [...] 4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

4. Uzupełnienie oznakowania pionowego Wnosimy o ustawienie znaków początek / koniec ciągu pieszo-rowerowego na wysokości posesji Świerkowa 32.

Zaproponowane powyżej rozwiązania w znaczący sposób przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz uczytelnią przebieg ciągu pieszo-rowerowego. Jest to szczególnie ważne w związku z uruchomieniem w roku 2017 nowej szkoły w miejscowości Bielicha i potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dojeżdżającym do szkoły na rowerach.

Sukces wojewódzki

Nasze pismo zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, skąd otrzymaliśmy poniższą odpowiedź podpisaną z upoważnienia Marszałka Województwa przez Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury:

W nawiązaniu do Państwa pisma otrzymanego w dniu 02 listopada 2017 roku, dotyczącego oznakowania poziomego wspólnych ciągów pieszo-rowerowych, informuję, iż w chwili obecnej są przygotowywane zmiany w organizacji ruchu w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03 lipca 2015 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz.1314).

Po telefonicznym doprecyzowaniu u osoby zajmującej się ww. sprawą potwierdziło się, że w najbliższym czasie wszystkie drogi wojewódzkie posiadające infrastrukturę dla rowerzystów mają szansę zyskać poprawne oznakowanie.

Na południu województwa na pewno przejazdy dla rowerów powinny pojawić się wzdłuż drogi 737 w miejscowości Jedlnia-Letnisko.

Osobnym tematem są standardy budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Nie znamy przykładów, aby stosowany był asfalt, aby zachowywano ciągłość na wjazdach bramowych czy dostosowywano niweletę wjazdów bramowych do ciągów a nie odwrotnie. Mimo że pozytywne przykłady płyną z województwa zachodniopomorskiego czy małopolskiego, to jeszcze dużo pracy przed nami...