Zielone Mazowsze opiniuje pozytywnie projekt drogi rowerowej w ulicach Radzymińska, Al. Solidarności i Jagiellońska w wersji przedstawionej przez KomProjekt s.c. na Radzie Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie w dniu 6.02.2007 z poprawkami przesłanymi pocztą elektroniczną w dniach 7 i 8.02.2007 z następującymi uwagami:

1. W rejonie ul. Targowej wykonać obniżenie krawężnika i oznakować ciąg pieszo-rowerowy umożliwiający wjazd z kierunku ul. Wileńskiej na drogę rowerową wzdłuż al. Solidarności.

2. Na odcinku Starzyńskiego – al. Solidarności, w celu zminimalizowania kolizji z ruchem samochodowym w różnych relacjach obsługiwanych przez ten odcinek (Żerań – centrum Pragi, Żerań – Śródmieście, Żerań – Praga II, most Gdański – centrum Pragi, most Gdański – Praga II, Praga II – Śródmieście), należy przewidzieć możliwość przeprowadzenia tras rowerowych po obu stronach ulicy Jagiellońskiej. W ramach opiniowanego projektu rekomendujemy realizację wariantu przesłanego pocztą elektroniczną 8.02.2007, uwzględniającego ścieżki:

- po stronie zachodniej na odcinku Starzyńskiego – Ratuszowa łącznie z przejazdem przez ul. Ratuszową;

- po stronie wschodniej na odcinku Jagiellońska – Brechta z wjazdem w zakończenie ulicy Brechta.

3. Dodatkowo postulujemy uzupełnienie ww. wariantu o:

- przejazd przez ul. Jagiellońską po północnej stronie ul. Ratuszowej;

- jednokierunkowy (szer. 1,5 m) wjazd z zakończenia ul. Brechta i zakończenia ścieżki w drogę serwisową wzdłuż ul. Jagiellońskiej.

4. Na przejeździe przez ul. Cyryla i Metodego proponujemy rozważyć możliwość zwężenia wlotu ul. Cyryla i Metodego. Efektywna przepustowość wlotu ograniczona jest do 1 pasa (przepustowość lewoskrętu z Jagiellońskiej), więc 9 m szerokości wydaje się sporą przesadą. Zwężenie wlotu poprawi widoczność i skróci czas pokonywania jezdni przez pieszych i rowerzystów. W przypadku wyboru wariantu z przejazdem przez ulicę Jagiellońską (niezrealizowania rekomendacji z pkt 2) konieczne byłoby poszerzenie azylu na przejeździe przez ul. Jagiellońską.

5. Na odcinku Golędzinowska - Batalionu Platerówek rekomendujemy wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych w jezdnię drogi serwisowej.

6. Na odcinkach, na których ruch rowerowy prowadzony jest jezdnią drogi serwisowej, powinno zostać wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h, połączone z zastosowaniem technicznych środków uspokojenia ruchu.

7. Postulujemy rozszerzenie zakresu projektu o obniżenie krawężników na wyjeździe z pętli autobusowej Żerań FSO, tak by chociaż prowizorycznie ułatwić połączenie projektowanej trasy z istniejącą ścieżką wzdłuż ul. Modlińskiej.

8. Wzdłuż al. Solidarności na odcinku Jagiellońska – Sierakowskiego można rozważyć prowadzenie drogi rowerowej przy chodniku (2,5 m ścieżki + 2,5 m chodnika), by uniknąć konieczności likwidacji miejsc parkingowych; na przejeździe przez ul. Jagiellońską pożądane jest poszerzenie azylu (możliwe ze względu na ograniczenie dostępnych dla samochodów relacji do prawoskrętów).

9. W rejonie skrzyżowania Radzymińska / Kraśnicka, jako rozwiązanie alternatywne dla zaprojektowanego włączenia z jezdni ul. Radzymińskiej, można rozważyć przedłużenie drogi dla rowerów do drogi serwisowej i ul. Karkonoszy.

10. W rejonach skrzyżowań (w szczególności Al. Solidarności / Targowa, Al. Solidarności / Sierakowskiego, Jagiellońska / Brechta) konieczne jest przewidzenie wygrodzeń uniemożliwiających nielegalne parkowanie na ścieżce i przylegającym chodniku.

11. Z uwagi na skalę projektu (największa do tej pory inwestycja rowerowa – 8 km) i kluczowe znaczenie projektowanych tras w systemie rowerowym (według obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenego – ścieżki główne), propozycje nawierzchni z kostki betonowej opiniujemy zdecydowanie negatywnie. Postulujemy zastosowanie najkorzystniejszej dla użytkowników, ze względu na trwałość, równość i przyczepność, nawierzchni drogi rowerowej, czyli nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia ta nie musi być na całej długości trasy w kolorze czerwonym - zalecamy zastosowanie koloru czerwonego nawierzchni jedynie na przejazdach rowerowych przez skrzyżowania.

12. Na wjazdach bramowych wzdłuż al. Solidarności (odcinek Szwedzka – Targowa) należy utrzymać ciągłość nawierzchni ścieżki.