W materiale o pogardzie okazywanej pieszym przez miejskich decydentów [zobacz >>>] zwróciliśmy uwagę na sprzeczność realnej organizacji ruchu na Rondzie Daszyńskiego z teorią zawartą w broszurce Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum. Wystąpiliśmy do ratusza z pytaniami w tej sprawie. Wiemy już, ile stołeczni podatnicy zapłacili za autodezinformację.

Taki rysunek Ronda Daszyńskiego zawiera broszurka,

a taki można znaleźć w Internecie.

Dla lepszego porównania - zestawienie różnic.

W cyberprzestrzeni

Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji informuje nas, że przedstawiony w broszurze rysunek czasowej organizacji ruchu na rondzie Daszyńskiego nie jest zgodny ze stanem obecnym. Dodaje, że aktualne rysunki przedstawiające czasowe organizacje ruchu są dostępne na stronach internetowych. Zajrzeliśmy na te strony.

Na stronie inwestmapy faktycznie rysunek Ronda Daszyńskiego odpowiada obecnej sytuacji. Można jedynie dyskutować z trafnością umieszczenia znaku Zakochaj się w Warszawie obok planu organizacji ruchu będącej przejawem zupełnego braku poszanowania dla ludzi.

Broszurę ,,Jak poruszać się po Centrum'' można od pewnego czasu pobrać w formacie PDF ze strony ZTM z sekcji Organizacja ruchu -> Mapy i schematy. Właściwości pliku PDF wskazują, że utworzono go 19 stycznia 2012 r. Przyjmijmy, że z tym dniem pojawiła się pod w/w adresem. Prawie pięć miesięcy po wprowadzeniu szykan na Rondzie Daszyńskiego i dwa tygodnie po w/w zapewnieniu o dostępności aktualnych rysunków.

W połowie stycznia w sekcji ,,Mapy i schematy" tej broszury nie było. Jednak wytrwały poszukiwacz mógł się do niej dogrzebać przeglądając archiwum Aktualności. Pod koniec wpisu z czerwca 2011r. natrafiamy na niezbyt widoczny odsyłacz. Zgadnijcie, którą wersję Ronda Daszyńskiego zawiera ten plik... Jego właściwości wskazują, że był zmieniany 22 lipca 2011 r. - niecałe 6 tygodni przed likwidacją przejścia. Od 2. września ub.r. plik ten dezinformuje. Z wykonaniem nowej wersji zwlekano pół roku.

Wspólną cechą obu serwisów (Inwestmapy i metro2.ztm.waw.pl) jest zupełny brak jakiejkolwiek przestrogi dla pieszych przed wybitnie niekorzystną dla nich sytuacją na Rondzie Daszyńskiego. W tym kontekście zdanie z Inwestmapy ,,Dla pieszych wytyczone zostały chodniki i tymczasowe przejścia'' brzmi jak żart i szyderstwo.

Kierowcy otrzymują w obu serwisach dokładne instrukcje - którędy nie przejadą, gdzie muszą skręcić, jak prowadzi objazd itp. Dedykowane dla nich informacje znajdują się zawsze na początku danej strony. Potem następuje opis zmian w komunikacji miejskiej - ograniczony do wykazów linii zmodyfikowanych i zawieszonych. Użytkownik transportu pieszego nie znajdzie żadnych dedykowanych dla siebie ostrzeżeń czy wskazówek. Nie licząc rysunków. Kolejność i treściwość tych przekazów doskonale oddaje nastawienie stołecznych urzędników do ruchu pieszego. Ta forma transportu po prostu nie istnieje.

Na papierze

Przenieśmy się teraz na papier. Jak informuje dyr. Witek - jeszcze w lipcu 2011 r. zlecono dodruk 20 tysięcy egzemplarzy broszury. Z początkiem września wraz z zamknięciem przejścia dla pieszych po zachodniej stronie ul. Towarowej stały się one nieaktualne. Czy decyzję o druku można więc uznać za racjonalną i właściwą z punktu widzenia zarówno gospodarności jak i jakości informacji? Tyle to kosztowało:

składnik koszt
infografiki 3900 zł
łamanie 838,5 zł
druk 32964 zł
razem 37702,5 zł

(Nie licząc trudnych do oszacowania kosztów pracy wykonanej przez pracowników miejskich jednostek.)

W siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego broszura nie jest wystawiona razem z mapami, taryfami itp. Ale można ją dostać spod lady. Dużo łatwiej zaopatrzyć się w nią w Biurze Drogownictwa i Komunikacji i w Biurze Inżyniera Ruchu. I zapewne w wielu innych miejskich urzędach. Zgadnijcie, którą wersję Ronda Daszyńskiego zawiera...

Oczywiście nakład 40 tys egzemplarzy nie tak łatwo wyczerpać, więc BDiK i ZTM nadal kolportują dezinformację n/t Ronda Daszyńskiego. Ciekawe, czy będą to robić do końca budowy? Pozakleja się fałszywy obrazek nową wersją? A może zalegający skażony zapas pójdzie na przemiał, a zakochani w Warszawie podatnicy zapłacą kolejne 20 tys. na dodruk po korekcie? Miłość jej wszystko wybaczy. Teoretycznie jest jeszcze jedna - najmniej prawdopodobna możliwość - dostosować organizację ruchu do wersji z pierwszego obrazka...

Dezinformacja publiczna Inżyniera Ruchu

Naiwnie liczyliśmy, że Inżynier Ruchu postara się wyjaśnić motywy, które nim kierowały w tak drastycznym utrudnianiu życia pieszym. Niestety, nie dowiedzieliśmy się nic nowego poza cytowanym już bon motem o kompromisie pomiędzy potrzebami wszystkich użytkowników. W pierwszym piśmie z 4.01.br IR poinformował, że ze względu na duży zakres tematyczny spraw poruszonych we wniosku, konieczność przeanalizowania posiadanych materiałów i pozyskania informacji od innych podmiotów, odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w terminie późniejszym, nie później niż 2 miesiące (...).

Dwa miesiące zajęło Inżynierowi Ruchu dojście do wniosku, że niemożliwe jest dostarczenie [projektów] w formie elektronicznej bądź papierowej. Czy pracownicy Biura nie mieli tej świadomości od razu w chwili zapoznawania się z wnioskiem? Podniesiona w odpowiedzi na wniosek przeszkoda w postaci konieczności wykonania kopii wielkoformatowych może dotyczyć tylko rysunków, a więc niewielkiej części dokumentów wymienionych we wniosku, i nie można nią uzasadniać nieprzekazania pozostałych dokumentów, które Biuro Inżyniera Ruchu zwyczajnie pominęło.

Pewną nadzieję dawała jednak zawarta w piśmie prośba o przybycie Państwa przedstawiciela, któremu udostępnione zostaną do wglądu materiały oraz udzielone zostaną stosowne wyjaśnienia. Niestety, kiedy 27 marca br. nasz przedstawiciel zgłosił się do Biura Inżyniera Ruchu, odmówiono mu wglądu w dokumentację tłumacząc się nieobecnością jedynego pracownika (naczelniczki wydziału), który zna sprawę i miejsce przechowywania dokumentów. Próbowano też wmówić naszemu przedstawicielowi, że nie umówił się na spotkanie telefonicznie, mimo że pismo takiego wymogu nie zawiera.

Efektem tej nieudanej wizyty było kolejne pismo, z którego dowiadujemy się, że materiały o które Państwo wnioskowali, będące w dyspozycji Inżyniera Ruchu (oryginały dokumentacji) są wykorzystywane na bieżąco w codziennej pracy, więc przygotowanie ich w sposób Państwa satysfakcjonujący wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania. Trudno uwierzyć, że Biuro IR codziennie zajmuje się zatwierdzoną i dawno wdrożoną organizacją ruchu na Rondzie Daszyńskiego. Przeczy temu także niemożliwość odnalezienia materiałów 27 marca br.

Inżynier Ruchu najpierw każe nam czekać dwa miesiące, bo musi pozyskać od innych podmiotów (ciekawe których?) to, co później okaże się wykorzystywane na bieżąco w codziennej pracy. Potem zapewnia, że dokumenty zostały przygotowane do wglądu, by miesiąc później stwierdzić, że przygotowanie ich wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania. Jak widać - Biuro Inżyniera Ruchu troszczy się o własną wiarygodność mniej więcej tak samo jak o poszanowanie pieszych.

Pełne kopie pism dociekliwi mogą znaleźć tu wrzutnia.fz.eco.pl/odpowiedzi/odp_ir_rondo_daszynskiego_2011_2012.pdf

Pismo Biura Koordynacji Inwestycji

KI-WO-PR.1431.1.2012.TKU

Warszawa, 05.01.2011 r.

Do: Zielone Mazowsze

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję w zakresie:

I. informacje dotyczące czasowej organizacji ruchu na Rondzie Daszyńskiego Odpowiedzi udzieli zgodnie ze swoimi kompetencjami Biuro Drogownictwa i Komunikacji odrębnym pismem.

II. informacje dotyczące broszury pt. ,,Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum"

9. Broszura "Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum" została przygotowana na podstawie zatwierdzonych przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy projektów czasowych organizacji ruchu opracowanych przez wykonawcę centralnego odcinka II linii metra konsorcjum firm Astaldi S.p.A., Giilermak Agir Sanayi insaat ve Taahhut A.C. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Odpowiedzialne za przygotowanie broszury było Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (p. Wiesław Witek, dyrektor BKliRwPD)) oraz - w części poświęconej komunikacji miejskiej (tj. mapa komunikacji miejskiej oraz usytuowanie przystanków komunikacji miejskiej) - Zarząd Transportu Miejskiego - Pion Przewozów (p. Leszek Ruta, dyrektor ZTM).

10. Broszura nie była formalnie konsultowana. W procesie przygotowywania broszury była ona na bieżąco, w trybie roboczym konsultowana w trakcie rozmów osobistych i telefonicznych z Zarządem Transportu Miejskiego, Biurem Funduszy Europejskich, Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy, Metrem Warszawskim, Centrum Komunikacji Społecznej.

11. Przedstawiony w broszurze rysunek czasowej organizacji ruchu na rondzie Daszyńskiego nie jest zgodny ze stanem obecnym. Obecnie na rondzie wyłączony z ruchu jest prawy pas zachodniej jezdni ul.Towarowej (w kierunku pi. Zawiszy) oraz chodnik prowadzący przez skrzyżowanie wzdłuż zachodniej jezdni ul.Towarowej. Taka organizacja ruchu została wprowadzona w dn. 02.09.2011 r. Broszura przedstawia czasowe organizacje ruchu obowiązujące (rondo Daszyńskiego od 11.09.2010 r. oraz Wybrzeże Kościuszkowskie/Tamka od 11.01.2011 r.) w dniu dystrybucji broszury czyli w dn. 06.06.2011 r. oraz planowane do wprowadzenia od dn. 11.06.2011 r. na ciągu ulic Prosta-Świętokrzyska. Aktualne rysunki przedstawiające czasowe organizacje ruchu są dostępne na stronach internetowych, m.in. Zarządu Transportu Miejskiego http://metro2.ztm.waw.pl oraz Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym elnwestycje inwestmapa.um.warszawa.pl . Rysunki są tam uaktualniane na bieżąco w miarę postępu robót na budowie centralnego odcinka II linii metra i spowodowanych nimi ewentualnych zmian czasowych organizacji ruchu.

12. Nakład broszury wyniósł 20 tys. egzemplarzy (druk w czerwcu 2011 r.) plus 20 tys. (dodruk w lipcu 2011 r.). Razem 40 tys egzemplarzy.

Koszty:

opracowanie graficzne broszury, teksty informacyjne, mapa komunikacji miejskiej: pracownicy Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym oraz Zarządu Transportu Miejskiego w ramach obowiązków służbowych

przygotowanie infografik: wykorzystane zostały infografiki przygotowane na potrzeby serwisu internetowego elnwestycje, serwisu internetowego Zarządu Transportu Miejskiego, komunikatów prasowych, materiałów przekazywanych dziennikarzom, spotkań z mieszkańcami. Koszt jednej infografiki to 300 zł, rysunków jest 13 tak więc koszt wszystkich rysunków wykorzystanych w broszurze i wyżej wymienionych miejscach to 3900 zł brutto

łamanie: 6,5 h za 129 zł/h (stawka za pracę w sobotę i niedzielę) czyli 838,50 zł brutto

druk i dodruk: 2 x 16482 zł brutto czyli 32964 zł brutto

13. Źródłem finansowania broszury jest budżet miasta.

14. Przygotowanie broszury.

Opracowanie graficzne broszury, teksty informacyjne, mapa komunikacji miejskiej: pracownicy Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym oraz Zarządu Transportu Miejskiego w ramach obowiązków służbowych

Przygotowanie infografik, łamanie, druk zlecono podmiotom zewnętrznym wybranym w trybie zapytania ofertowego:

przygotowanie infografik: osoba fizyczna na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

łamanie: osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenia

druk: Pro-Print Usługi Poligraficzne Piotr Piwkowski, ul. Daleka 9, 96-321 Grzegorzewice

Wiesław Witek
Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

[wytłuszczenia dodane przez redakcję].

O co pytaliśmy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczył następujących dokumentów i informacji:

I. dotyczące tymczasowej organizacji ruchu na Rondzie Daszyńskiego

1. Projektu obowiązującej obecnie tymczasowej organizacji ruchu na Rondzie Daszyńskiego oraz skrzyżowaniu ulic Prostej i Karolkowej wraz z adnotacją o jego zatwierdzeniu.

2. Ewentualnych projektów kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu, zarówno poprzedzających obecnie wdrożoną, jak i planowanych w przyszłości, w miarę postępowania prac przy budowie metra.

3. Uzyskanych opinii dla w/w projektów organizacji ruchu (np. policji).

4. Programów i czasów trwania poszczególnych faz sygnalizacji świetlnej w ramach tymczasowych organizacji ruchu na Rondzie Daszyńskiego na wszystkich wlotach skrzyżowania.

5. Wszelkich materiałów, kopii notatek służbowych, wyników pomiarów, analiz i prognoz, które były podstawą ustalenia czasów trwania poszczególnych faz sygnałów dla w/w organizacji ruchu.

6. Rozważanych innych wariantów organizacji ruchu wraz z uzasadnieniem ilościowym i jakościowym wyboru wariantu przyjętego do realizacji.

7. Rozważanych innych wariantów funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, w tym programów i czasów trwania poszczególnych faz sygnałów wraz z uzasadnieniem ilościowym i jakościowym wyboru wariantu przyjętego do realizacji.

8. Protokołów wdrażania obowiązującej obecnie tymczasowej organizacji ruchu na Rondzie Daszyńskiego (ew. jej kolejnych etapów).

II dotyczące broszury pt. „Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum” dalej Broszury

9. Jednostek i osób odpowiedzialnych za przygotowanie treści Broszury po stronie inwestora.

10. Jeśli Broszura była opiniowana przed drukiem, prosimy o załączenie kopii tych opinii.

11. Wskazania, czy zawarty w Broszurze plan organizacji ruchu na Rondzie Daszyńskiego jest zgodny ze stanem obecnym, a jeśli nie, co je różni i z jakich przyczyn;

12. Nakładu i kosztów wydania Broszury w rozbiciu na opracowanie treści, projekt graficzny, druk, inne;

13. Źródła finansowania Broszury;

14. Jeśli przygotowanie treści Broszury zlecono podmiotom zewnętrznym, prosimy o wskazanie nazwy podmiotu, trybu wyłonienia go i wysokości wynagrodzenia.