1. Regulamin określa zasady przejazdu pociągiem na trasie Warszawa – Augustów – Warszawa i zgromadzenia na terenie miasta Augustowa oraz sposoby zachowania się uczestników

2. Manifestacja jest pokojowa. Zabrania się wszelkich aktów agresji względem uczestników i osób postronnych.

3. Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia manifestacji.

4. Osoby biorące udział w zgromadzeniu, przejeździe, przemarszu oraz innych wydarzeniach na terenie miasta Augustowa robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom manifestacji i osobom postronnym.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w manifestacji tylko pod opieką osoby dorosłej.

6. Osobom biorącym udział w przejeździe pociągiem oraz w manifestacji zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.

7. Zabrania się udziału w przejeździe pociągiem oraz w  manifestacji osobom będącym pod wpływem alkoholu .

8. Zabrania się posiadania i spożywania napojów alkoholowych podczas całego wydarzenia.

9. Uczestnicy manifestacji zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatorów.