ROW-07-0014-07

Do: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Warszawa, 28 lutego 2008 r.

Wniosek

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wnosi na podstawie Art. 87. Ustawy Prawo budowlane o przeprowadzenie kontroli zgodności wybudowania tymczasowych parkingów w pasie drogowym ulicy Rudnickiego w Warszawie z warunkami określonymi w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uzasadnienie

6.09.2000 r. Burmistrz Gminy Bielany w Warszawie ustalił w formie dwóch decyzji (nr 227 i 228/2000 [zobacz >>>] kopia w załączeniu ) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie tymczasowego - do 3 lat parkingu dla samochodów osobowych. Decyzje te wydano na wniosek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Osiedle Piaski.

Ponieważ w miejscu planowanych parkingów tymczasowych miała przebiegać droga rowerowa (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 87/2000 z 12.04.2000 r. [zobacz >>>] wydaną przez Burmistrza Gminy Bielany oraz pozwoleniem na jej budowę nr 92/AB/01 wydanym przez starostwo powiatu warszawskiego 22.01.2001 r.), organ wydający w/w decyzje nałożył obowiązek zapewnienia ciągłości powstającej drogi rowerowej na odcinku tymczasowo zajętym przez parkingi. Na str. 3 w punkcie 5.2 wskazano wytłuszczoną czcionką, że na okres czasowy należy przewidzieć możliwość czasowego połączenia odcinków ścieżki rowerowej .

Oczywistym celem tego sformułowania było zapewnienie właściwego funkcjonowania trasy rowerowej i umożliwienie ruchu na niej zgodnie z przeznaczeniem i przepisami. Przebieg planowanej ścieżki rowerowej był znany (ilustruje go załącznik do decyzji o WZiZT nr 87/2000 z 12.04.2000 r.), a więc zarówno w projekcie jak i na etapie realizacji parkingów tymczasowych należało zadbać o wybudowanie objazdu lub przynajmniej o wytyczenie i oznakowanie objazdu na okres wskazany w decyzji nr 227 i 228/2000 tj. do 3 lat (na okres budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 12-14) [zobacz >>>].

Pomimo to Inwestor parkingów nie spełnił wymogu zapewnienia ciągłości drogi rowerowej. Doprowadzono ją z obu stron do ul. Rudnickiego, gdzie urywa się bez możliwości przejazdu od ponad 5 lat. Ponieważ wbrew warunkom określonym w decyzjach nr 227 i 228/2000 parkingi funkcjonują nie trzy, a już siedem lat, Stowarzyszenie wnosi o sprawdzenie, czy w związku z zakładaną tymczasowością tych obiektów w decyzji o pozwoleniu na ich budowę nie określono czasu ich użytkowania, a jeśli tak, jaki to był czas i czy nie został przekroczony, co stanowiłoby przesłankę do wydania nakazu rozbiórki.

W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych lub innych niezgodności z przepisami i decyzjami, dotyczących zarówno projektu, jak i wykonania, nadzoru nad pracami budowlanymi, odbioru i użytkowania, Stowarzyszenie wnosi o podjęcie czynności przewidzianych prawem w celu ustalenia osób odpowiedzialnych i wyciągnięcia wobec nich prawnych konsekwencji.

Prosimy o poinformowanie nas o podjętych działaniach w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego pisma.

Zobacz też

Potwierdzenie naszych zastrzeżeń w dalszym ciągu sprawy

[zobacz >>>]

O przyczynach - jak bielański Urząd Dzielnicy usłużnie spełniał życzenia WSM

[zobacz >>>]