UD-III-WOŚ-ACH-7041-28/08

Warszawa, 13 czerwca 2008 r

Do: Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany w odpowiedzi na pismo ZDM/DZZP/0717/542/1671/1651/08 z 27.03.2008 r., uprzejmie informuje, że Zarząd Dzielnicy uznał za konieczną rekonstrukcję parkingów przy ul. Rudnickiego. W związku z tym nie będzie realizowana ścieżka rowerowa po wschodniej stronie ul. Rudnickiego.

Mirosława Włodek
Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska

Wyciąg z protokołu nr 100/08

z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 10 czerwca 2008 r.

Stanowisko Zarządu w sprawie ewentualnej budowy ścieżki rowerowej lub rekonstrukcji parkingów zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Rudnickiego.

Ad. 4 Zastępca Burmistrza K. Pietrusiński zwrócił się do Zarządu o podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej budowy - w linii prostej - ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ul. Rudnickiego lub rekonstrukcji parkingów, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Rudnickiego, obecnie zlikwidowanych w związku z realizowaną przez SPEC przebudową sieci ciepłowniczej.

Z uwagi na fakt istnienia ścieżki rowerowej, uwzględniając potrzeby mieszkańców osiedla „Piaski", korzystających z parkingu przy ul. Rudnickiego oraz biorąc pod uwagę przyszłe ograniczenia miejsc parkingowych w związku z budową II nitki ul. Broniewskiego, Zarząd uznał za zasadne dokonanie rekonstrukcji parkingów przy ul. Rudnickiego - po zakończeniu remontu sieci ciepłowniczej.

Głosowanie: jednogłośne.

Iwona Stolarczyk
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Od redakcji

Dziwi, że zarząd przed uznaniem rekonstrukcji parkingów za zasadną nie sprawdził podstaw prawnych ich funkcjonowania. Zwłaszcza że podjął tę sprawę w trakcie toczącego się przed Nadzorem Budowlanym postępowania wyjaśniającego i już po wydanym przez pierwszą instancję postanowieniu o konieczności rozbiórki tychże parkingów [zobacz >>>]. Uniknąłby wówczas niezbyt chwalebnego wyrażania poparcia dla prowizorki naruszającej prawo.