Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej zgłasza następujące uwagi do projektu:

Projekt budowy drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska”.

Opracowanie: DHV Polska.

Postulujemy:

Rys. nr 2.1. odc. węzeł Konotopa (bez węzła) - ul. Słupska

1. Uwzględnić drogę rowerową wzdłuż ul. Warszawskiej.

2. Uwzględnić drogę dla rowerów po południowej stronie torów kolejowych linii Warszawa - Katowice, przewidzianą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej SUiKZP) oraz jej powiązania z drogą na wiadukcie nad torami.

3. Dostosować lokalizację przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez ul. Piastowską / Witosa przy skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną do przebiegu drogi dla rowerów, przysuwając je możliwie blisko skrzyżowania. Odsunięcie od skrzyżowania powoduje, że znajdują się one w miejscu o bardzo ograniczonej widoczności (ze względu na przyczółki wiaduktu). Ponadto niedopuszczalne jest załamywanie przebiegu drogi dla rowerów pod kątem prostym przed przejazdem - żaden rower nie zakręci w miejscu, efektem będą zachowania nieczytelne dla nadjeżdżających kierowców.

4. Na skrzyżowaniu Piastowska / Witosa zastosować podniesienie tarczy skrzyżowania łącznie z przejazdem dla rowerów i przejściem dla pieszych.

5. Wprowadzić azyl o szerokości 3 m na przejeździe drogi rowerowej przez ul. Regulską oraz doprojektować chodnik i przejście dla pieszych.

6. Projekt powinien uwzględniać drogę rowerową w ul. Regulskiej projektowaną w tzw. III etapie realizacji przebudowy ulicy przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy (w szczególności zapewniać wystarczającą szerokość prześwitu pod wiaduktem dla obustronnych chodników oraz drogi rowerowej) oraz jej powiązania ze ścieżkami w ulicach Bieńczaka i Rumiankowej.

Rys. nr 2.2 odc. ul. Słupska - węzeł Opacz (bez węzła)

7. Przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez ul. Bodycha należy przeprowadzić grzbietem szerokiego progu spowalniającego ruch samochodowy.

8. Ze względu na ryzyko awarii i dewastacji, kładka pieszo-rowerowa powinna być wyposażona w pochylnie zamiast wind.

9. Powiązać drogę rowerową w al. Jerozolimskich ze ślepymi zakończeniami ul. Rumuńskiej i ul. Żytniej.

10. Należy uwzględnić w projekcie trasę rowerową wzdłuż linii kolejowej WKD, zaplanowaną w koncepcji sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice, zatwierdzonej w 2004 r., oraz nawiązującą do trasy planowanej wg SUiKZP w granicach Warszawy.

11. Ze względu na dużą odległość do najbliższych przejazdów przez tory, wskazane jest zaprojektowanie drogi rowerowej i chodnika również na wiadukcie drogi S-2 nad linią WKD.

Rys. nr 2.3 węzeł Opacz

12. Zakończenie drogi rowerowej w ul. Czystej powinno umożliwiać płynne i bezpieczne włączenie się do ruchu.

13. Należy przewidzieć powiązanie drogi dla rowerów po południowej stronie ciągu Środkowa - Szyszkowa z planowaną wg SUiKZP trasą rowerową w ul. Jutrzenki, zarówno w relacji Środkowa - Jutrzenki jak i Rebusowa - Jutrzenki.

14. Proponujemy rozważyć rozwiązanie skrzyżowań Środkowa / Badylarska / Czysta / Szyszkowa oraz Szyszkowa / Rebusowa w formie małych rond o średnicy 22-26 m.

15. Drogi rowerowe w ciągu ul. Środkowa - Szyszkowa oraz w ul. Rebusowej powinny zachowywać ciągłość rodzaju nawierzchni i poziomu niwelety na przejazdach przez drogi polne, wewnętrzne i wjazdy bramowe. W tym celu może być konieczne jej odsunięcie od jezdni.

Rys. nr 2.4 odc. węzeł Opacz (bez węzła) - ul. Paluch

16. Należy zapewnić bezkolizyjny przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych w ciągu ul. Działkowa - Foliałowa (trasa rowerowa wyznaczona przez SUiKZP).

Dodatkowo

17. Na drogach dla rowerów należy stosować promienie łuków nie mniejsze niż 20,0 m. W rejonach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną dopuszczalne są łuki o promieniu min. 4,0 m.

18. Wszystkie przejazdy ścieżki rowerowej przez jezdnie wykonać w kolorze czerwonym.

19. Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Warszawy nr 380/2007 z dnia 25.04.2007.

20. Ze względu na duży zakres koniecznych poprawek, wnosimy o możliwość ponownego zaopiniowania projektu po naniesieniu niniejszych uwag - w formie pisemnej lub spotkania konsultacyjnego z projektantami.