SRN-06-218-03

Do: Radosław Laskowski Dyrektor ds. Technicznych Zarządu Dróg Miejskich

Dotyczy: dróg rowerowych na terenie Bielan (pisma ZDM/5511/DTBR/451/06)

Szanowny Panie,

Pismem z 4.08. ub. r. Inżynier Ruchu przekazał do ZDM wykaz niezgodności z przepisami dróg rowerowych na terenie Bielan zgłoszonych naszym pismem SRN-06-218-01. W odpowiedzi ZDM/5511/DTBR/451/06 [ wrzutnia.zm.org.pl/rowerowe/odpowiedzi/ZDM2SRN_bielany200610.pdf ] napisał Pan, że likwidację progów i uskoków przekazano do Wydziału Dróg [zobacz >>>]. Minął prawie rok od ich zgłoszenia i żaden ze zgłoszonych wówczas problemów nie został rozwiązany. Zwracamy uwagę, że przekazanie spraw do Wydziału Dróg czy innej jednostki wewnętrznej ZDM nie jest z punktu widzenia wnioskodawcy i użytkownika dróg równoznaczne z jej załatwieniem. Na przyszłość prosimy więc nie ograniczać odpowiedzi do tego typu informacji, lecz podawać konkrety. Wobec rażąco długiej zwłoki oczekujemy pilnej realizacji postulatów wymienionych w piśmie i powiadomienia nas w terminie 14 dni o podjętych działaniach i terminach usunięcia niezgodności z Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r.

Podchodząc ogólniej do powszechnego na warszawskich drogach dla rowerów problemu krawężników i uskoków oraz obserwowanej bezczynności ZDM w tej kwestii wnosimy o

1. dokładne kontrolowanie przez ZDM prac projektowych i wykonawczych celem eliminacji tego typu utrudnień zanim powstaną (a więc i ograniczenia marnotrawstwa środków publicznych, jakie musi pochłonąć późniejsze przywracanie zgodności z normami);

2. przeprowadzenie kompleksowej kontroli na wszystkich drogach rowerowych podległych ZDM celem oszacowania skali niezbędnych działań naprawczych i zaplanowania ich realizacji;

3. zapraszanie na odbiory robót Pełnomocnika Prezydenta W-wy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego oraz rowerzystów, co pozwoli wyłapać od razu podobne niedociągnięcia i poprawić je na bieżąco, na koszt wykonawcy, a nie później na koszt miasta.

W kwestii subnormatywnych ciągów pieszo-rowerowych na ul. Marymonckiej nie możemy zaakceptować wyjaśnień ZDM. Odbieramy je jako unik i usprawiedliwianie bezczynności. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, nie pozostawia wątpliwości, że szerokość ścieżki rowerowej ma wynosić nie mniej niż 2,5 m - gdy mogą korzystać z niej piesi. Bez względu na to, czy wydzielono osobną przestrzeń dla rowerzystów, czy nie. Dlatego wnosimy o pilne poszerzenie wspomnianych ciągów lub budowę równoległych ścieżek dla rowerów. Jest to sprawa bardzo pilna z uwagi na duże natężenie ruchu zarówno pieszego jak i rowerowego na omawianych odcinkach i klasę funkcjonalną ul. Marymonckiej. Oczekujemy udzielenia konkretnej odpowiedzi na w/w wnioski w terminie 30 dni.

Do wiadomości:

Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, 00-033 Warszawa, ul. Górskiego 7

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]