W Legionowie dobiega właśnie końca budowa układu dróg dla rowerów.

Rowerem przez ronda

Na pochwałę zasługują przede wszystkim rozwiązania polegające na połączeniu drogi rowerowej z jezdnią w formie dodatkowego wlotu bezpośrednio na rondo. Na zdjęciu małe rondo na skrzyżowaniu Jagiellońskiej, Jasnogórskiej, Matejki i Grottgera.

Podobne rozwiązanie na rondzie na skrzyżowaniu Jagiellońskiej i Parkowej.

Moją radość jako mieszkańca tego miasta mąci jednak projekt organizacji ruchu, który pogarsza warunki ruchu rowerowego nawet w porównaniu z tymi, jakie panowały przed powstaniem nowych dróg dla rowerów. Z projektem tym można zapoznać się na stronie:

bzaborow2.no-ip.org/galer/pg/show/1439

Jak nie wiadomo od czego zacząć, to najlepiej zacząć od końca

Taką myślą przewodnią kierował się najprawdopodobniej Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Legionowie. 14 września 2010 r. zatwierdził do realizacji projekt organizacji ruchu polegającej m. in. na stawianiu przy jezdniach znaków zakazu jazdy rowerem, pomimo, że nie zakończyła się jeszcze budowa niektórych odcinków dróg dla rowerów, a niektórych nawet jeszcze się nie rozpoczęła... o odbiorach technicznych nie wspominając.

Tak wyglądała sytuacja na ul. Jagiellońskiej przy komendzie Policji w dniu 15 października 2010 r.

Tak wyglądała tego samego dnia sytuacja na ul. Parkowej.

A w tym miejscu rowerzyści musieli przekraczać jezdnię ul. Krasińskiego pomimo braku oznakowania poziomego przejazdu rowerowego.

Bardzo oryginalnym rozwiązaniem są płytki z wypustkami dla niewidomych w poprzek przejazdu rowerowego.

W ciekawy sposób odtworzono także schody przy ul. Sobieskiego.

2010.10.11: Rowerzysta do Starostwa Powiatowego

Do: Starostwo Powiatowe w Legionowie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

W związku z zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu autorstwa mgr inż. Józefa Mrugalskiego z firmy KomProjekt s.c. z siedzibą przy ul. Witosa 18 w Makowie Mazowieckim dla:

- budowy ścieżki rowerowej w ul. Parkowej na odc. od ul. Sobieskiego do ul. Jagiellońskiej w Legionowie;

- budowy ścieżki rowerowej w ulicach:

-- Jagiellońskiej odc. ul. Barska – ul. Parkowa,

-- Jagiellońskiej odc. ul. Grottgera – ul. Kazimierza Wielkiego,

-- Parkowej odc. ul. Sobieskiego – ul. Jagiellońska,

-- Sobieskiego odc. ul. Parkowa – ul. Warszawska,

-- Kazimierza Wielkiego odc. ul. Sobieskiego – ul. Jagiellońska,

-- Siemiradzkiego odc. Kazimierza Wielkiego – Chopina

oraz ul. Kościuszki w Legionowie;

zwracam się z prośbą o zmianę zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu mającą na celu usunięcie bezpodstawnie umieszczonych znaków B-9 (zakaz wjazdu rowerów), które w znacznym stopniu pogarszają warunki poruszania się rowerem po Legionowie w porównaniu do warunków sprzed wybudowania ścieżek oraz generują dodatkowe koszty ich oznakowania i mogą stać się w rękach Policji narzędziem dyskryminacji części mieszkańców Legionowa poruszających się na rowerach po terenie miasta Legionowa, ponieważ:

1. Zgodnie z punktem 3.2.10 Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” stosuje się na drogach w obrębie których lub w pobliżu których wyznaczono drogę dla rowerów a znak nakazujący korzystanie z tej drogi może nie być dobrze widoczny dla kierujących rowerami.

2. Zgodnie z punktem 4.2.13 Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach znak C-13 „droga dla rowerów” stosuje się w celu wyeliminowania z drogi innych niż rowery pojazdów. Znak ten umieszcza się bezpośrednio przy wjeździe na drogę dla rowerów. W przypadku, gdy droga dla rowerów znajduje się z jednej strony jezdni ogólnodostępnej i znak C-13 nie jest widoczny z jezdni, należy umieścić przy niej znak B-9.

3. Z zestawienia powyższych zapisów z sytuacją mającą miejsce na terenie objętym projektem stałej organizacji ruchu jednoznacznie wynika brak konieczności stosowania znaków B-9 „zakaz wjazdu rowerów” zarówno po stronie drogi dla rowerów, jak i po przeciwnej stronie jezdni, która w podstawowym przekroju ma po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, w związku z czym nie występują trudności z zauważeniem przez rowerzystę znaku C-13 „droga dla rowerów”, nawet gdy ten jest umieszczony po lewej stronie jezdni.

4. Skoro nie ma wymogu stosowania znaków B-9 „zakaz wjazdu rowerów” to z jakich przyczyn zostały one umieszczone przez projektanta w projekcie stałej organizacji ruchu oraz zatwierdzone do realizacji w terenie, co w nieuzasadniony sposób zwiększa koszty realizowanej inwestycji oraz kto poniesie odpowiedzialność za ten błąd projektowy i pokryje koszty zmiany projektu oraz usunięcia bezpodstawnie ustawionych znaków B-9 „zakaz wjazdu rowerów”? Jaka będzie wysokość tych kosztów w rozbiciu na znaki i sztyce, koszt ich montażu, koszt zmiany projektu stałej organizacji ruchu oraz koszt demontażu sztyc i znaków.

5. Należy także zwrócić uwagę na brak możliwości zgodnego z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym zjazdu na jezdnię ze względu na pozostawienie linii ciągłej przy zjeździe z drogi dla rowerów na jezdnię w osi jezdni na ul. Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu z ul Barską oraz na ul. Parkowej przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego.

6. Nie uwzględnili Państwo także w projekcie stałej organizacji ruchu następujących skutków nieuzasadnionego zastosowania znaków B-9:

a. uniemożliwienie poruszania się rowerami wielośladowymi po drogach objętych planem stałej organizacji ruchu ponieważ zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym droga dla rowerów oznacza drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi,

b. uniemożliwienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami dojazdu rowerem do posesji położonych po zachodniej stronie ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Parkowej do ul. Rycerskiej spowodowane oddzieleniem drogi dla rowerów od jezdni pasem zieleni,

c. uniemożliwienie zjazdu z drogi dla rowerów w ciągu ul. Sobieskiego w ul. Moniuszki oraz uniemożliwienie wjazdu z ul. Moniuszki na drogę dla rowerów w ciągu ul. Sobieskiego,

d. uniemożliwienie zjazdu z drogi dla rowerów w ciągu ul. Sobieskiego w ul. Rycerską,

e. uniemożliwienie zjazdu z drogi dla rowerów w ciągu ul. Sobieskiego w ul. Norwida oraz uniemożliwienie wjazdu z ul. Norwida na drogę dla rowerów w ciągu ul. Sobieskiego

f. uniemożliwienie zgodnego z przepisami kontynuowania jazdy ulicą Sobieskiego w kierunku ul. Warszawskiej ze względu na urwanie drogi dla rowerów w chodniku z jednoczesnym zakazem wjazdu rowerów z wlotu ul. Zwycięstwa na jezdnię ul. Sobieskiego w kierunku ul. Warszawskiej - zgodnie z punktem 4.2.14 Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” stosuje się w celu wskazania miejsca w którym kończy się droga dla rowerów i następuje włączenie do jezdni, na której odbywa się ruch innych pojazdów. Zakończenie drogi dla rowerów nie jest w ogóle oznakowane, a ponadto jest przegrodzone wystającym ponad poziom nawierzchni krawężnikiem. Prawidłowym i zgodnym z zapisami szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym powinno być włączenie zakończenia drogi dla rowerów w jezdnię do czasu wybudowania dalszego odcinka drogi dla rowerów w ramach inwestycji GDDKiA, a nie urwanie drogi dla rowerów w chodniku.

g. uniemożliwienie poruszania się rowerem po ulicach objętych projektem stałej organizacji ruchu w czasie gdy drogi dla rowerów będą nieprzejezdne, np. z powodu zalegania na nich śniegu.

Proszę o odpowiedź listem zwykłym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru w terminie wynikającym z art. 35 KPA oraz o podjęcie działań mających na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się rowerami, w tym rowerami wielośladowymi po ulicach objętych zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu oraz o informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.

Z poważaniem

Grzegorz Romanik

Do wiadomości: Urząd Miasta Legionowo, KomProjekt s.c., Zielone Mazowsze.

2010.10.22: Starosta odpowiada

Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11,
05-119 Legionowo

IDR.ZI.0718-112/10

Odpowiadając na pismo z dnia 11.10.2010 r. dotyczące zmiany zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu w zakresie usunięcia znaków B-9 ( zakaz wjazdu rowerów ) umieszczonych w poboczach drogowych ulic w związku z wybudowaniem w ich obrębie ścieżek uprzejmie informuję, iż powyższe znaki zakazu zaprojektowano i wdrożono zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, tj.

„Znak B-9 – zakaz wjazdu rowerów wyrażający zakaz ruchu rowerów i wózków rowerowych stosuje się w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów przede wszystkim z dróg o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiącej niebezpieczeństwo dla jadących rowerami. Dotyczyć to będzie głównie dróg z przewagą samochodów ciężarowych, autobusów, itp. Ponadto znak B-9 stosuje się na drogach w obrębie których wyznaczono drogę dla rowerów a znak nakazujący korzystanie z tej drogi może nie być dobrze widoczny dla kierujących rowerami.

Znak B-9 stosuje się w szczególności:

- Na odcinkach dróg posiadających wydzielony poza koroną drogi ciąg rowerowy, pieszo-rowerowy, drogi dojazdowe

- Wzdłuż odcinków dróg nowowybudowanych, np. obwodnic, w celu pozostawienia obsługi ruchu rowerowego na sieci istniejących dróg.”

W związku z powyższym uznać należy za zasadne zaprojektowanie i wdrożenie znaków B-9 na odcinkach ulic, gdzie w ich obrębie wybudowano ścieżki rowerowe, gdyż spełniono warunki ich zastosowania. Na większości ulic, gdzie wprowadzono zakaz wjazdu rowerów jest między innymi duże natężenie ruchu, przebiegają liczne trasy autobusów, co stanowi niebezpieczeństwo dla jadących rowerami.

Odnosząc się natomiast do wprowadzonych znaków drogowych C-13a (koniec drogi dla rowerów, jest rzeczą oczywistą, że jeżeli warunki lokalne nie pozwalają na bezpieczne wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów, to w takim miejscu rowery powinny być przeprowadzane po przejściu dla pieszych.

Starosta
Jan Grabiec

Komentarz

Niestety, pismo ze starostwa nie zawiera odpowiedzi na większość pytań zawartych w moim piśmie, tylko wyciąg z przepisów (mniej więcej tych samych, które cytowałem). Co więcej, odpowiedź nie pozostawia cienia wątpliwości co do braku chęci współpracy w celu rozwiązania problemu.

2010.11.11: Uroczyste otwarcie ścieżek

Uroczyste otwarcie ścieżek ma się odbyć w Dzień Niepodległości, 11.XI.2010 o 14:00:

www.mosir-legionowo.pl/?id=akt2&ido=117

Zachęcamy do uczestnictwa - to szansa na zwrócenie uwagi władz na problemy, jakich przysparza rowerzystom ta inwestycja i sposób jej realizacji.